העתקת דגם ג'ינס

להלן החלטה בנושא דחיית בקשה בעניין העתקת דגם ג'ינס:

החלטה

המבקשת התאגדה לפני כ - 6 שנים ומאז היא עוסקת בעיצוב, ושיווק מכנסי ג'ינס מדגמים שונים בשם BIANCO אותם היא מייצרת באמצעות יצרן מסין.

בפברואר שנה זו, נודע למבקשת כי המשיבים העתיקו את דגמי הג'ינס שהיא מייצרת והם משווקים אותם בישראל. מיד ובסמוך פנתה המבקשת אל המשיבים בכתב ודרשה מהם לחדול מייצור ושיווק מכנסי הג'ינס המפרים.
לטענת המבקשת, בסמוך גילתה שהמשיבים ביקשו מהיצרן המיצר עבורה את מכנסי הג'ינס BIANCO לייצר עבורם דגמים דומים, לפיכך, פנתה בשנית אל המשיבים ודרשה מהם להתחייב שלא לשווק את מכנסי הג'ינס המפרים.

בעקבות פניותיה של המבקשת אל המשיבים התקיימה ביום 27.3.06 פגישה בין המשיבים לנציגי המבקשת. בין בעלי הדין קיימת מחלוקת באשר לתוכנה של הפגישה ואיני רואה לנכון להתייחס לפגישה זו מעבר להזכרת עצם קיומה.

ביום 11.5.06 נמכרו בחנות DINAMIT JEANS בחיפה שבבעלות המשיבים מכנסי ג'ינס מדגם JSL-21, JSL-30, ו - JSL-27 שלטענת המבקשת מהווים חיקוי והעתקה של דגמי ג'ינס מתוצרתה.

בת.א 1637/06 תבעה המבקשת צו מניעה קבוע שיאסור על המשיבים לייצר ו/או לשווק מכנסי ג'ינס המהווים חיקוי ו/או העתקה של דגמי הג'ינס מתוצרתה, מתן חשבונות ופיצוי כספי.

בבקשה שלפני עותרת המבקשת לסעד זמני כדלהלן:

1.     לאסור על המשיבים ו/או מי מטעמם לייצר ו/או לשווק ו/או להפיץ ו/או לאחסן ו/או למסור לאחר ו/או למכור המוצרים המפרים כהגדרתם להלן ו/או כל ג'ינס ו/או פריט אופנה אחר המהווה חיקוי ו/או העתק ו/או גניבת עין ו/או עוולה מסחרית כלפי המבקשת.

2.     להורות למשיבים ליתן למבקשת חשבונות כספיים בכתב לגבי כל הגורמים להם מכרו ו/או העבירו ו/או מסרו ו/או שיווקו את המוצר המפר לתקופה שעד מתן צו המניעה ו/או עד מועד הפסקת פעולות המשיבים ולפרט בדו"ח בכתב את כל הגורמים ו/או היצרנים ו/או קבלני המשנה המעורבים בייצור ו/או הפצה של המוצרים המפרים.

3.     למנות את עורך הדין ארז ללקין לכונס נכסים זמני של המוצרים המפרים הנמצאים בידי המשיבים ו/או בידי מי מטעמם ולהתיר לכונס הנכסים להסתייע במשטרת ישראל, ככל שיידרש ו/או למנות לצורך כך חוקרים ו/או כל בעל מקצוע אחר, על מנת שיסייע בתפיסת המוצרים המפרים במפעל המשיבה 1, לרבות כניסה לחצרי המשיבים בכתובתם דלעיל ו/או לכל חצרים בהם מאוחסן ו/או מוחזק המוצרים המפרים, על מנת לתפוס את המוצרים המפרים שבידי המשיבים או בידי מי מטעמם, ולאחסנו על חשבון המשיבים עד אשר ייתן בית המשפט הנכבד הוראות כיצד לנהוג בו.

4.     להורות למשיבים לאסוף את המוצרים המפרים שברשותם ו/או בשליטתם ולהעבירו לרשות כונס הנכסים ולהורות כי הפירוט דלעיל יבוצע בדו"ח ערוך ומבוקר על ידי רואה חשבון ויפורטו בו הסוחרים ו/או המפיצים שבידיהם המוצרים המפרים, לרבות פירוט בדבר כמויות, תאריכי רכישה ו/או העברה ומחירי מכירה.

דיון

א.     לטענת המשיבים, משיבה 1 (להלן: "המשיבה") הפסיקה את פעילותה ביום 31.12.05 ואף משיב 2 (להלן: "המשיב") הפסיק את פעילותו ופרש מניהול המשיבה. בהתאם, כופרים המבקשים בטענת המבקשת כאילו ייצרו או ייבאו או שיווקו את מכנסי הג'ינס הנטענים להיות מפרים.

טענה זו אינה מקובלת עליי. ראשית, על החשבונית המתעדת את רכישת דגמי מכנסי הג'ינס הנטענים להיות מפרים מופיע הסימן "DINAMIT" (נספח יא) והמשיב הודה בחקירתו כי הוא הקים את אופנת דינמיט (ע' 5 לפרוטוקול הדיון מיום 11.6.06). שנית, ביום 4.5.06 שלח עו"ד אבי מונטקיו, בא כח המשיבים, מכתב למבקשת בה כפר בהסכמות שהתקבלו לכאורה בפגישה שהתקיימה בין המבקשת למשיבים ביום 27.3.06 בקשר עם טענות המבקשת לעניין הפרת זכויותיה. במכתב זה לא נטען שהמשיבים הפסיקו את פעילותם (נספח י). בכך יש כדי ללמד שלכאורה ממשיך המשיב לשווק מכנסי ג'ינס בין בעצמו ובין בסיועו של בנו אביב ישראל.

ב.     משצירפה המבקשת חשבונית רכישה המתייחסת למכנסי ג'ינס מדגם JSL-21, JSL-30, ו - JSL-27, ולא פירטה את נסיבות רכישת הדגמים האחרים, אבחן את טענותיה בקשר עם הדגמים האמורים הנושאים את הסימן "JEANS STAR" נספחים א1, א3 ו - א4.

ג.     מהשוואה בין מכנס הג'ינס מדגם JSL-30 של המשיבים לבין מכנס ג'ינס מדגם BW698B של המבקשת, נמצא שמכפלת רחבה, כפתור קדמי גדול, צורת תפירת הכיסים ואופן רישום שם המותג "JEANS STAR" על החלק הפנימי האחורי של המכנסיים דומים למרכיבים אלה המופיעים במכנסי הג'ינס של המבקשת וכי מרכיבים אלה מהווים מרכיבים מרכזיים בחוזי של דגמי המכנסיים.

אכן, צורת הכיסים האחוריים, רקמת הקישוט, ותגית העור האחורית שונים מאלה שבמכנס הג'ינס של המבקשת. בנוסף כולל מכנס הג'ינס של המשיבים תגים, סרטים ותוויות הכוללים את הסימנים "DINAMIT" ו - "JEANS STAR". ברם שינויים אלה אינם פוגעים בדמיון הרב של החוזי של מכנס המבקשת ומקבילו של המשיבים.

ד.     מהשוואה בין מכנס הג'ינס מדגם JSL-27 של המשיבים לבין מכנס הג'ינס מדגם BW6100 של המבקשת נמצא שקיימים מרכיבים כמו הכפתור הקדמי הגדול מתפס החגורה הכפול וצורת הכיסים הקדמיים הכוללים שני ניתים בצד המכנס של המשיבים דומים למרכיבים אלה שבמכנסיים של המבקשת.
צורת הכיסים האחוריים במכנס, הסימנים "JEANS STAR" ו - "DINAMIT", אולם שינויים אלה אינם פוגעים בדמיון הרב של החוזי של מכנס המבקשת ומקבילו של המשיבים.

ה.     מהשוואה בין מכנס הג'ינס מדגם JSL-21 של המשיבים לבין מכנס הג'ינס מדגם BW690 של המבקשת נמצא שהכפתור הקדמי הגדול, צורת הכיסים הקדמיים, לוח הנחושת בקדמת המכנסיים, צורת הכיסים האחוריים במכנס של המשיבים דומים למרכיבים אלה במכנס של המבקשת וכי מדובר במרכיבים מרכזיים המשווים למכנס של המשיבים חוזי כללי דומה לזה של המכנס של המבקשת.

ו.     כדי לזכות בתביעתה בעילה של גניבת עין על המבקשת להראות שהדגמים שהיא משווקת רכשו מוניטין וכי ציבור הלקוחות עלול לחשוב שהדגמים המשווקים על ידי המשיבים הם דגמים של או קשורים בה.

מוניטין

ז.     המבקשת החלה בפעילות לפני כ - 6 שנים ולטענתה המותג "BIANCO" בו היא עושה שימוש בשיווק מכנסי הג'ינס שלה רכש הכרה והערכה בקרב ציבור הלקוחות. לביסוס טענתה לעניין המוניטין צירפה המבקשת אישור רו"ח אודות מכירותיה 2001 - 2005 וחלק משנת 2006 (נספח ה), תצהיר מטעם הגב' נילי שרון המועסקת כמעצבת הדגמים של המבקשת ופרסומים שונים אודות מתנות אותן היא מחלקת בתוכניות רדיו כחלק ממפסע הפרסום שלה.

המשיבים כופרים במוניטין הנטען על ידי המבקשת. לטענתם, אין במחזורי המכירות עליהם מצביעה המבקשת כדי ללמד על מוניטין שרכשה. מכל מקום, אין בכך כדי ללמד שהדגמים של המבקשת שלכאורה הועתקו על ידי המשיבים רכשו מוניטין.

ח.     אפשר שבמקום בו רכש יצרן מוניטין כיצרן המשווק מוצרים באיכות טובה ו/או מוצרים הכוללים מרכיבים מיוחדים המאפיינים את מוצריו של היצרן ו/או נסיבות אחרות הגורמים לציבור הלקוחות לרכוש מוצרים של יצרן מסויים בשל זהותו של אותו יצרן, ניתן יהיה לייחס למוצר של אותו יצרן את המוניטין שרכש היצרן.
עם זאת, לא שוכנעתי שהמבקשת הפועלת בשוק כ - שש שנים בלבד ו/או המותג "BIANCO" רכשו מוניטין אותו ניתן לייחס לכל אחד מהדגמים אותם משווקת המבקשת.
לפיכך ומשלא נטען על ידי המבקשת כי דגמי הג'ינס נשוא בקשה זו רכשו מוניטין ואף לא הוצגו נתונים אודות היקף המכירות של דגמים אלה אשר המבקשת החלה בשיווקם רק לאחרונה, כפי שמודה גיא לוי המצהיר מטעם המבקשת (ע' 4 לפרוטוקול מיום 11.6.06), נראה שדגמי המכנסיים BW698B, BW6100 ו - BW690 של המבקשת לא רכשו מוניטין.

בחקירתה העידה הגב' נילי שרון, המעצבת של המבקשת, כי את ההשראה לעיצוב דגמי המבקשת היא שואבת מתערוכות, ספרות מקצועית וקטלוגים של חברות אחרות (ע' 1 לפרוטוקול מיום 11.6.06). בכך יש כדי ללמד שלדגמי הג'ינס של המבקשת אין קו אופנתי המייחד אותם באופן שציבור הלקוחות מזהה אותם על פי אופן העיצוב שלהם.

ט.     לטענת המבקשת, העתקת דגמי הג'ינס שלה על ידי המשיבים מלמדת על המוניטין שלה ו/או של דגמים אלה.

במקום שאין די ראיות להוכחת מוניטין של מוצר אפשר שעצם העתקת המוצר על ידי הנתבע תהווה ראיה נוספת שיש בה כדי לשכנע את בית המשפט שאכן המוצר המקורי צבר מוניטין. ברם משלא הוצגה כל ראייה להוכחת המוניטין שרכשו דגמי הג'ינס של המבקשת, אפילו אניח שהמשיבים העתיקו מרכיבים מדגמים אלה וכך אומנם נראה לי, אין בכך כדי ללמד על מוניטין שרכשו דגמים אלה.

הטעיה

י.     לנוכח האמור לעיל, אכן נראה לכאורה שקיים חשש שציבור הלקוחות יטעה לחשוב שדגמי המכנסיים JSL-30 ו - JSL-21 שמשווקים המשיבים הם של המבקשת או קשורים אליה. אולם, משלא שוכנעתי שדגמי המבקשת רכשו מוניטין אין די בכך כדי להוכיח גניבת עין.

עשיית עושר ולא במשפט

יא.     מצאתי שלכאורה העתיקו המשיבים רכיבים מדגמי מכנסי הג'ינס של המבקשת, ברם משהמבקשת אינה חולקת על כך שאין לה בלעדיות על רכיבים אלה (סעיף 3.3.1) ומשאין ברכיבים אלה ייחודיות המצביעה על השקעה רבה, אין בהעתקה שכזו את היסוד הנוסף הדרוש להוכחת עשיית עושר ולא במשפט במקום שלא נמצא דין האוסר על ההעתקה שכזו, ראה ע"א ברע"א 371/89 אילן ליבוביץ נ' א. את י. אליהו בע"מ ואח', פ"ד מד (2), 309.

לפיכך, נראה לי שסיכוייה של המבקשת לזכות בתביעתה בעילה של עשיית עושר ולא במשפט אינם מצדיקים מתן סעד זמני.

יב.     בנסיבות שפורטו לעיל, נוטה גם מאזן הנוחות נגד פגיעה בחופש העיסוק של המשיבים.

מטעמים אלה החלטתי לדחות את הבקשה.

הוצאות הבקשה, ושכ"ט עו"ד לפי התוצאות בהליך העיקרי.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון