גניבת עין הפרת מדגם

בצד ההגנה על זכות הקנין של בעל המוניטין העומדת בבסיס עוולת "גניבת העין", פועלים בתחום זה של פעילות עיסקית זו אינטרסים נוספים הרואיים להתייחסות:

האחד - אינטרס התחרות החופשית והאחר - עניינו של הפרט בחופש העיסוק.

על חשיבותה של התחברות החופשית כמכשיר לעידוד פיתוחו של המשק והשבחת המוצר והשירות עמד בית משפט זה לא אחת. (ראה למשל רע"א 971/89 ליבוביץ נ' אליהו בע"מ, שם, בעמ' 327). כן עמד הוא על חשיבות ערך חופש העיסוק כנימנה על חירויות היסוד של האדם (בג"צ 337/81 מיטרני נ' שר התחבורה, פד"י לז(353, 3) 337). נקודת המוצא היא, אכן, כי אדם רשאי לעסוק בכל עבודה או משלח יד בלא הגבלות ואיסורים כל עוד לא נקבעו כאלה בהוראה מפורשת של החוק או מכוחו.

באיזונים שאיזן המחוקק בין ערך התחברות החופשית וחופש העיסוק לבין ערך ההגנה על זכות המוניטין כזכות קנין של העוסק גבר הערך האחרון במסגרת עוולת "גניבת עין" וזאת ניתן ללמוד ממהות היסודות הנדרשים להוכחתה."

על מהות העוולה עומד כב' השופט ד' חשין בע"א 8981/04 אבי מלכה מסעדת אווזי הזהב נ' אווזי שכונת התקווה (1997) ניהול מסעדות בע"מ ואח', תק-על 2006(3), 4762 (27/9/06), כדלקמן:

"עוולה זו הינה חלק מדיני הקניין הרוחני (W. Cornish Intellectual Property Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights (London, 4th Ed. 1999), p. 9; p. Torremans, J. Holyoak Intellectual Property Law (London, 2nd Ed. 1998), p. 414 גינת, לעיל, בעמ' 6).

דיני הקניין הרוחני, מטבעם, מעניקים מונופולין לאדם על ביטוי כלשהו, אך ורק בהתקיים תנאים מסוימים. בהתקיימם, מועדף האינטרס של בעל הזכות על פני אינטרסים ציבוריים, כגון חופש התחרות, ועל פני זכויות חוקתיות, כגון הזכות לחופש העיסוק, במקרים כאלו, עוולת גניבת העין מספקת הגנה מקיפה - היא אינה דורשת כוונה או התרשלות מצד הנתבע, וכן לא נדרשת הוכחת נזק."

אשר להפרת מדגם, לאלמנט החיצוני משמעות רחבה יותר. עמד על כך כב' השופט ד"ר א' סטולר בת"א (ת"א) 100619/00, א. גולן תקשורת בע"מ נ' כהן יצחק, תק-של 2005(3), 19684, בציינו:

"המדגם נועד להעניק הגנה ליוצר הצורה החדשנית של המוצר. ההגנה נועדה לקדם את אינטרס הפרט, יוצר הצורה, כמו גם את אינטרס הכלל בפיתוח וביצירה של עיצובים אסתטיים חדשים או מקוריים. ההגנה ניתנת לצורה המיוחדת של המוצר, כפי שהעין מסוגלת לקולטה (ר' ע"א 7125/98 מיפרומאל תעשיות ירושלים נ' קליל תעשיות בע"מ פ"ד נז' (3) 702: 709 ג-ד). הצורה צריכה למשוך את עינו של הצרכן הרלוונטי באופן שישפיע על בחירתו במוצר הספציפי.

בד בבד עם הדרישה הפוזיטיבית למשיכת עין, נשללת ההגנה - על-פי הסיפא להגדרת המדגם - מחפץ שצורתו מוכתבת כל כולה על-פי תפקידו, לאמור שצורתו פונקציונלית גרידא (ר' ע"א 430/67 שרנוע בע"מ נ' תנובה בע"מ פ"ד כב' (1) 113, 116: ע"א 513/89 A/S Interlego נ' Exin-Lines Bros. S. a., פ"ד מח (4) 133; 184-183; ע"א 3406/96 סלע חברה למוצרי בטון בע"מ נ' אקרשטיין תעשיות בע"מ (לא פורסם)." (שם, 19689).רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון