צו שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (עבירות קנס), תשל"ג-1972

צו שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (עבירות קנס), תשל"ג-1972

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ב לפקודת שפיכתם של שמנים לתוך מי הים, 1936 (להלן - הפקודה), אני מצווה לאמור:
1. הגדרות (תיקון: תשל"ו, תש"ם, תשמ"ו, תשנ"ד)
בצו זה -
"דרגת קנס" - כל אחת מאלה:
"א" - הקנס המרבי;
"ב" - 80 אחוזים מהקנס המרבי;
"ג" - 60 אחוזים מהקנס המרבי;
"ד" - מחצית הקנס המרבי;
"ה" - 40% מהקנס המרבי;
"ו" - 30% אחוזים מהקנס המרבי;
"ז" - חמישית מהקנס המרבי;
"ח" - עשירית מהקנס המרבי;
"הקנס המרבי" - סכום הקנס בשקלים חדשים הקבוע לעבירה ראשונה בסעיף 25(ב) לפקודה, בשיעורו המעודכן בצווים מעת לעת;
"עבירה חוזרת" - עבירת קנס הנעברת למעלה מפעם אחת על-ידי אחד מאלה:
(א) בעל כלי שיט שממנו נשפך או הוזרם שמן לים;
(ב) רב חובל כלי השיט (להלן - הקברניט) שממנו נשפך או הוזרם שמן לים;
(ג) המחזיק בקרקע או הממונה על המכשיר שמהם נשפך או הוזרם שמן לים;
"רכב" - לרבות רכבת;
"מכלית" - כלי שיט אשר מרבית נפח המטען שלו בנוי או מותאם לנשיאת שמן;
"הודעה" -
(1) לענין כלי שיט - הודעה שנמסרה למנהל הנמל או למפקח על-ידי קברניט כלי השיט או מטעמו בעת אירוע שפיכת השמן לים ואשר נרשמה בפנקס הנפט של כלי השיט שממנו נשפך או הוזרם השמן לים, והעתק הרישום בחתימת הקברניט נמסר לאחר מכן למנהל הנמל או למפקח כאמור;
(2) לענין שפיכת שמן ממכשיר המשמש לצורך העברת שמן מכלי שיט או אליו או מכל מקום ביבשה או אליו - הודעה שנמסרה למנהל הנמל או למפקח או לאחראי על נושא איכות מי הים בשרות לשמירת איכות הסביבה במשרד הפנים, בידי מנהל המיתקן או מטעמו בעת אירוע שפיכת שמן לים.
2. שיעור הקנס (תיקון: תשמ"ו)
א) שיעור הקנס לעבירה ראשונה יהיה כפי דרגת הקנס שנקבעה לצדה בתוספת הראשונה, כשהוא מעוגל כלפי מטה לשקל החדש הקרוב.
(ב) שיעור הקנס לעבירה חוזרת יהיה כפל הקנס הקבוע, כאמור, לעבירה ראשונה.
3. נוסח ההזמנה למשפט
ההזמנה למשפט לענין סעיף 3א לפקודה (להלן - הזמנה למשפט) תהיה לפי הטופס שבתוספת השניה.
4. אופן מסירת ההזמנה
(א) ההזמנה למשפט יכול שתימסר גם על-ידי מנהל הנמל או מי שהוא הסמיך לכך; מסירה לידי סוכן כלי השיט יראוה כמסירה לידי בעליו.
(ב) בכפוף להוראות סעיף קטן (ג) יחולו על אופן מסירת ההזמנה למשפט הוראות סעיף 209 לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ"ה-1965.
(ג) הזמנה למשפט הנמסרת לקברניט כלי השיט או לבעליו יכול שתימסר בדרך של הצמדתה במקום נראה לעין על כלי השיט, כשהיא מופנית אל הקברניט או אל הבעלים בציון שמו או בלעדיו; לא שולם הקנס במועדו, תומצא הזמנה נוספת למשפט בהתאם להוראות סעיף 209 לחוק הסדר הדין הפלילי, תשכ"ה-1965.
5. תחילה
תחילתו של צו זה ביום השביעי לאחר פרסומו.
6. ביטול
צו שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (עבירת קנס), תשכ"ו-1966 - בטל.
תוספת ראשונה - שניה 2


 1. ק"ת תשל"ג, 501; תשל"ו, 1622; תשל"ז, 1659, 2457, תשל"ח, 473; תש"ם, 1657; תשמ"ב, 162; תשמ"ג, 904; תשמ"ד 1129, תשמ"ה, 5, 1430; תשמ"ו, 763; תשנ"ד, 672.
 2. הנוסח אינו מובא

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קנס חלוט

 2. הסבת קנס

 3. ביטול כפל קנס

 4. קנס כפל מס מע''מ

 5. בקשה להפחתת קנסות

 6. התיישנות קנס חניה

 7. תביעה למחיקת קנסות

 8. קנס על תליית מודעות

 9. בקשה לעכב תשלום קנס

 10. עיכוב גביית קנס מע''מ

 11. קנס על פתיחת עסק בשבת

 12. דחיית תשלום קנס מע''מ

 13. בקשה להישפט קנס כשרות

 14. הצעת חוק ביטול כפל קנס

 15. קנס תעבורה - חטא או עוון

 16. התיישנות עבירות ברירת קנס

 17. קנס בהליך בזיון בית המשפט

 18. קנס לפי סעיף 95 לחוק מע''מ

 19. קנס על חציית קו הפרדה רצוף

 20. ערעור על קנס בניה לא חוקית

 21. האם מותר לשלם קנס של אדם אחר

 22. ביטול קנס על פתיחת עסק ביום שבת

 23. תוספת פיגור בגין איחור בתשלום קנס

 24. קנס בהתאם לסעיף 95 לחוק מס ערך מוסף

 25. תשלום המעביד על קנס תעבורה של עובד

 26. צו העיריות (עבירת קנס), תשל"א-1971

 27. קנס בגין העסקת עובדת יהודיה ביום שבת

 28. חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1980

 29. צו עבירת קנס (זהום אוויר), תשל"ז-1977

 30. תקנות מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות), התשמ''ד-1984

 31. לא שילם את הקנס במועד ועיריית ת"א דרשה "הוצאות גבייה"

 32. צו שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (עבירות קנס), תשל"ג-1972

 33. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמן משומש), התשס"ז-2006

 34. צו הביטוח הלאומי (שינוי תקופות ושיעורי קנס), התשמ"ו-1985

 35. צו עבירת קנס (יום הזכרון לחללי מערכות ישראל), התשמ"א-1981

 36. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמירת הניקיון), התש"ס-2000

 37. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת מפגעי יתושים), התשס"א-2001

 38. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - פיקדון על מכלי משקה), התשס"ב-2002

 39. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - פינוי יריעות פלסטיק), התשס"ד-2003

 40. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - סילוק ומיחזור צמיגים), התשס"ח-2008

 41. צו סדר הדין הפלילי (סעיף 196 לחוק העונשין - עבירת קנס), התשמ"ד-1984

 42. תקנות סדר הדין הפלילי (גביית חוב של קנסות שלא שולמו במועדם), התשס''ב-2001

 43. תקנות סדר הדין הפלילי (תוספת פיגור מופחתת על הודעות תשלום קנס קודמות), התש''ן-1990

 44. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - גנים לאומיים ושמורות טבע ואתרי לאום), התשמ"ט-1989

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון