צו שעת-חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - עזרה משפטית) (מס' 2), תשל"ו-1976

צו-שעת-חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - עזרה משפטית) (מס' 2), תשל"ו-1976

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות שעת חירום (השטחים המוחזקים על ידי צבא-הגנה לישראל - שיפוט בעבירות עזרה משפטית), התשכ"ז-1967, ושאר הסמכויות הנתונות לי על פי דין, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ג)
בצו זה -
"ערכאה שיפוטית של האזור" - ערכאה שיפוטית הדנה בתובענה אזרחית, למעט בית דין דתי, אולם לרבות משרד הוצאה לפועל או נוטריון ציבורי הפועלים לפי דיני האזור ולרבות בית-דין רבני שהוקם מכוח דבר חקיקה של המפקד;
"דיני האזור" - לרבות דבר חקיקה של המפקד;
"לשכת הוצאה לפועל" ו"ראש ההוצאה לפועל" - כמשמעותם בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967;
"מסמך" - כתב בי-דין, לרבות הזמנת עד או מסמך אחר, שהוציאה ערכאה שיפוטית של האזור;
"פסק" - פסק דין סופי, צו או החלטה אחרת שניתנו בענינים אזרחיים על ידי ערכאה שיפוטית של האזור, בין לפני היום הקובע ובין לאחריו.
2. המצאת מסמכים (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ח)
(א) מסמך שהוצא על ידי ערכאה שיפוטית של האזור כדי שיומצא בישראל, יומצא על ידי הערכאה האמורה בישראל בדרך הקבועה בתקנות 171, 178 עד 189 ו-491 או בסימנים א' ב', ג' או ד' לפרק ל"ב לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, בשינויים הנובעים מן הענין.
(ב) הוראת סעיף קטן (א) תחול גם על מסמך שהוצא על ידי קצין מטה תובענות או על ידי ועדת עררים וועדה לרישום נכסי דלא ניידי שטרם נרשמו, שהוקמו לפי דיני האזור.
3. ביצוע פסק
(א) פסק של ערכאה שיפוטית של האזור ניתן להוצאה לפועל בישראל כאילו היה פסק דין שניתן בישראל, בכפוף לאמור בצו זה ובשינויים המחוייבים לפי הענין.
(ב) המבקש לבצע בישראל פסק של ערכאה שיפוטית של האזור יגיש ללשכת הוצאה לפועל בישראל בקשה לכך ויצרף אליה העתק הפסק, במספר עתקים מספיק בשביל לשכת ההוצאה לפועל והחייבים, כשעליו אישור הערכאה השיפוטית של האיזור שנתנה את הפסק ואישור קצין המטה לעניני משפטים במינהל האזרחי לאזור שההעתק אושר כאמור.
4. תקנת הציבור
א) לא תיעשה פעולה מכוח סעיף 3, אם היא עלולה, לדעת היועץ המשפטי לממשלה, לפגוע בריבונות מדינת ישראל, בבטחונה או בכלל מכללי תקנת הציבור.
(ב) סבר ראש ההוצאה לפועל או נטען לפניו כי על ביצוע פסק עלולה לחול הוראת סעיף קטן (א) יודיע על כך ליועץ המשפטי לממשלה; לא הודיע היועץ המשפטי לממשלה לראש ההוצאה לפועל, תוך ארבעים וחמישה יום מהיום שבו הגיעה אליו ההודעה, שאין לבצע את הפסק, יורה ראש ההוצאה לפועל על ביצוע הפסק, כאמור בסעיף 3; הודיע היועץ המשפטי לממשלה לראש ההוצאה לפועל שאין לבצע את הפסק, כאמור בסעיף
קטן (א), יחזיר ראש ההוצאה לפועל את הפסק למי שביקש את ביצוע הפסק.


5. ביטול
צו שעת-חירום (השטחים המוחזקים על ידי צבא-הגנה לישראל - עזרה משפטית), תש"ל-1969, וצו שעת-חירום (השטחים המוחזקים על ידי צבא-הגנה לישראל - עזרה משפטית), תשל"ו-1976 - בטלים.
6. (בוטל) (תיקון: תשמ"ג)1 (א) ק"ת תשמ"ג, 213; תשמ"ד, 1076.
(ב) שם הצו שונה בסעיף 1 לצו שעת חירום (השטחים המוחזקים על ידי צבא הגנה לישראל - עזרה משפטית) (מס' 2) (תיקון), התשמ"ג-1982 (ק"ת תשמ"ג, 213) כפי שהוא מופיע במקום "צו שעת חרום (השטחים המוחזקים על ידי צבא-ההגנה לישראל - עזרה משפטית) (מס' 2), תשל"ו-1976".

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עונש על הסתננות מעזה

 2. הפקדת ערובה - תושב עזה

 3. הפצצת בית מגורים בעזה בטעות

 4. מניעת משא ומתן עם הרשות הפלשתינאית

 5. הצעת חוק פיצוי מפוני הגדה המערבית וחבל עזה

 6. צו הכניסה לישראל (פטור תושבי רצועת עזה) (הוראת שעה), התשס"ה-2005

 7. חוק עונש מאסר שגזר בית משפט צבאי בחבל עזה (הוראות מעבר), התשס"ז-2007

 8. חוק לקידום יישובם של מפוני גוש קטיף, חבל עזה וצפון השומרון, התשס"ח-2008

 9. צו שעת-חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - עזרה משפטית) (מס' 2), תשל"ו-1976

 10. חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות), התשנ"ה-1994

 11. תקנות יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (העברת סוגי טובין מסוימים), התשס''א-2001

 12. חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1994

 13. חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1994

 14. חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ו-1996

 15. צו יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה) (נקודות בדיקה), התשס"ח-2008

 16. צו שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית) (שטחי המועצה הפלסטינית - עזרה משפטית בענינים אזרחיים), התשנ"ט-1999

 17. תקנות יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (ניכויים עבור שירותי בריאות תעסוקתית וביטוח רפואי), התשנ''ח-1998

 18. תקנות יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה) (סמכויות בדיקה וחיפוש - פעולות נוספות), התשס''ח-2008

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון