צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), התשנ"ח-1998

צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), התשנ"ח-1998

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ג לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות
בצו זה -
"ילד" ו"קייטנה" - כהגדרתם בחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן-1990;
"קייטנת המשך" - קייטנה שמנהל ארגון או גוף מן המפורטים בתוספת, שהפעילות בה מתקיימת בהמשך לפעילות החינוכית של הארגון או הגוף במשך השנה;
"המשך פעילות" - פעילות המיועדת לאותו קהל ילדים, אף שאין זהות מוחלטת בין המשתתפים בפעילות במשך השנה ובין המשתתפים בקייטנה.
2. פטור מחובת רישוי
קייטנת המשך פטורה מחובת רישוי לפי החוק.


תוספת (תיקון: תשס"ה, תשס"ח, תשס"ט, תש"ע)2, 3
(תקנה 1)

שם הארגון או הגוף

 1. בית ספר הפועל ברשיון על פי חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969;
 2. גן ילדים הפועל ברשיון על פי חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969;
 3. רשות מקומית; 2, 3
 4. מתנ"ס עירוני, הפועל באתר הקבע שלו;
 5. אקי"ם-ישראל, אגודה לאומית לקימום מפגרים בישראל;
 6. הנוער העובד והלומד;
 7. בני עקיבא;
 8. הצופים;
 9. השומר הצעיר;
 10. בית"ר;
 11. מחנות העולים;
 12. מכבי צעיר;
 13. הנוער הדתי העובד והלומד;
 14. האיחוד החקלאי;
 15. עזרא;
 16. אריאל;
 17. פרחי הדגל;
 18. בנות בית יעקב בתי"ה;
 19. תנועת הנוער הערבי;
 20. צבאות ה';
 21. תנועת הצופים הערבים והדרוזים בישראל;
 22. איל"ן - איגוד ישראלי לילדים נפגעים.


 1. ק"ת תשנ"ח, 1230; תשס"ה, 776; תשס"ח, 457; תשס"ט, 1081; תש"ע, 1068.
 2. תקנה 1 לצו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות) (הוראת שעה) התשס"ט - 2009 (ק"ת התשס"ט, 1081) קובעת לגבי פרט 3 בתוספת כי:

"1. תיקון התוספת
בתקופה שעד יום י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009) יראו כאילו במקום פרט 3 לתוספת לצו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), התשנ"ח - 1998 נאמר -
3. רשות מקומית, תאגיד עירוני כמשמעותו בסעיף 249א לפקודת העיריות, או תאגיד אשר מטרותיו הן בתחום סמכויות המועצה המקומית ותפקידיה, ובו למועצה מקומית כמשמעותה במפקודת המועצות המקומיות, לפחות מחצית ההון או מחצית כוח ההצבעה, ובלבד שתאגיד כאמור פועל באתר הקבע שלו וקיבל אישור להקמת תאגיד משר הפנים."
3 תקנה 1 לצו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות) (הוראת שעה) התש"ע - 2010 (ק"ת התש"ע, 1068) קובעת לגבי פרט 3 בתוספת כי:
1. הוראת שעה
בתקופה של שנה מיום פרסומן של תקנות אלה, בתוספת לצו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), התשנ"ח-1998, יראו כאילו -
(1) במקום פרט 3 נאמור:
3. רשות מקומית, תאגיד עירוני כמשמעותו בסעיף 249א לפקודת העיריות, או תאגיד אשר מטרותיו הן בתחום הסמכויות והתפקידים של מועצה מקומית כמשמעותה בפקודת המועצות המקומיות, ובו יש למועצה מקומית לפחות מחצית ההון או מחצית כוח ההצבעה ובלבד שתאגיד כאמור פועל באתר הקבע שלו וקיבל אישור להקמת תאגיד משר הפנים;";
(2) בפרט 4, אחרי "מתנ"ס עירוני" נאמר "או מתנ"ס הפועל בפיקוח החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בע"מ";
(3) אחרי פרט 22 נאמר:
"23. היכלי עונג;
24. תנועת הנוער הדרוזית;
25. תנועת הנוער הלאומי;".

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורכי דין רישוי עסקים

 2. רשיון עסק להפעיל מלון

 3. הצבת כסאות בשטח ציבורי

 4. הוספת תנאים לרשיון עסק

 5. רשיון עסק קבלן כוח אדם

 6. עתירה לביטול רישיון עסק

 7. הפעלת פאב ללא רישיון עסק

 8. עורך דין להוצאת רישיון עסק

 9. הפעלת מזנון ללא רשיון עסק

 10. רישיון עסק לחניון בתל אביב

 11. רישיון עסק משרד ניהול הסעות

 12. חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968

 13. ביטול כתב אישום רישוי עסקים

 14. בקשה לרישיון עסק להפעלת חניון

 15. ביטול רישיון עסק אולם אירועים

 16. חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 3), תשל"ח-1977

 17. פיצוי בגין רשלנות עירייה בהוצאת רישיון עסק

 18. תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל''ז-1976

 19. תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), תשל''ה-1975

 20. צו סגירה למועדון בתל אביב עקב עבירות רישוי עסקים

 21. תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס''א-2000

 22. צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995

 23. תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ''ג-1993

 24. האם מועדון בינגו חוקי - רישיון עסק למועדון בינגו

 25. תקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת), התשנ''ח-1998

 26. צו הסדרת הטיפול בחופי כנרת (רישוי עסקים), התש"ע-2010

 27. תקנות רישוי עסקים (תחנות מיון לביצי מאכל), התשנ''ה-1994

 28. צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), התשנ"ח-1998

 29. תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים בתחנות דלק), תש''ל-1969

 30. תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ''א-1990

 31. צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר), תשל"ד-1974

 32. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ''ג-1983

 33. תקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים), התשס''ג-2003

 34. תקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי משקי עופות ולולים) התשמ''א-1981

 35. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), התשס''ט-2009

 36. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), התשנ''ד-1994

 37. עיכוב במתן רישיון עסק בשל אי המצאת מכתב התחייבות שהמכון לא יפתח בשבת

 38. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים למקוואות טהרה), התשנ''ט-1999

 39. תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון), תשל''ב-1972

 40. תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לקייטנות ומחנות נופש), תשל''ו-1975

 41. תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס''ו-2006

 42. עתירה נגד החלטה להתנות מתן רישיון עסק בקומת הקרקע בקבלת היתר לשימוש חורג

 43. תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים להובלת בשר, דגים, עופות ומוצריהם), תשל''ב-1971

 44. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף אדם), התשנ''ג-1992

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון