צו רופאי השיניים (אגרת בחינה), התשמ"ד-1983

צו רופאי השיניים (אגרת בחינה), התשמ"ד-1983


בתוקף סמכותי לפי סעיף 67 לפקודת רופאי השיניים (נוסח חדש), התשל"ט-1979 (להלן - הפקודה), בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה:
"בחינת מקצוע" - בחינה לפי סעיפים 7 עד 9 לפקודה, הנערכת לפי תקנות רופאי השיניים (קורסים ובחינות מקצועיות), התשל"ז-1977 (להלן - תקנות רופאי השיניים);
"בחינה נוספת" - בחינה לפי סעיף 10 לפקודה, הנערכת לפי תקנות רופאי השיניים.
2. אגרת בחינה (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט)
(א) בעד בחינת מקצוע תשולם אגרה כמפורט בסעיף 10 בתוספת השניה לתקנות אגרות בריאות, התשמ"ט-1989 (להלן תקנות האגרות).
(ב) בעד בחינה נוספת תשולם אגרה כמפורט בסעיף 10 בתוספת השניה לתקנות האגרות.
3. (בוטל) (תיקון: תשמ"ט)
4. מועד תשלום האגרות
האגרה תשולם לפני מועד כל בחינה עד לתאריך שיקבע המנהל.
5. ביטול
תקנות רופאי השיניים (אגרות בחינה), התש"ם-1979 - בטלות.
6. תחילה
תחילתו של צו זה ביום כ"ד בתשרי התשמ"ד (1 באוקטובר 1983).


 1. ק"ת תשמ"ד, 50, 1068, 2544; תשמ"ה, 799; תשמ"ו, 222; תשמ"ז, 803, 903; תשמ"ח, 168, 745; תשמ"ט, 183, 716.
 2. במקור מופיעה המלה "מד", כפי הנראה מתוך טעות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החזר הוצאות ביטוח שיניים

 2. התחזות טכנאי שיניים לרופא

 3. רשלנות רופא בעקירת שיניים

 4. מימון טיפולי שיניים לילדים

 5. שירותי בריאות השן לתלמידים

 6. חוב לרופא שיניים על טיפולים

 7. הגבלת מרפאות שיניים של תאגידים

 8. תקנות רופאי שיניים, תשל''ח-1978

 9. הרדמה מקומית שיניים לילדים סיכונים

 10. מימון טיפולי שיניים - ביטוח לאומי

 11. מנשך שיניים (טביעת שיניים) של נאשם

 12. זריקת הרדמה אצל רופא שיניים - סיכונים

 13. תקנות רופאי שיניים (שינניות), תשל''ח-1978

 14. צו רופאי השיניים (אגרת בחינה), התשמ"ד-1983

 15. רשלנות בטיפול שיניים - תביעה נגד רופא שיניים

 16. חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים, התשמ"ו-1986

 17. פקודת רופאי השיניים (נוסח חדש), תשל"ט-1979

 18. תביעה נגד רופא שיניים בבית משפט לתביעות קטנות

 19. תקנות רופאי השיניים (בחינת רישוי), התשנ''ב-1992

 20. תאונת דרכים: טיפול ראשוני אצל רופא שיניים באופן פרטי

 21. תקנות רופאי שיניים (דמי השתתפות בקורס), תשל''ט-1979

 22. תקנות רופאי השיניים (מרפאות של תאגידים), התשנ''ג-1993

 23. צו רופאי השיניים (אגרות רשיון והיתר זמני), התשמ"ד-1983

 24. תקנות רופאי השיניים (סדרי דין בדיון משמעתי), התשל''ז-1977

 25. תקנות רופאי שיניים (קורסים ובחינות מקצועיות), תשל''ז-1977

 26. תקנות מס הכנסה (ניכוי בעד ביטוח רפואת שיניים), תש''ם-1980

 27. תקנות רופאי שיניים (אישור תואר מומחה ובחינות), תשל''ז-1977

 28. תקנות רופאי השיניים (סדרי דיון בועדה רפואית), התשל''ז-1977

 29. תביעה של רופא שיניים נגד מטופל שלא שילם את מלוא הסכום על הטיפול

 30. נדחתה תביעה בטענה כי רופא שיניים השתיל שתלים מסוג שונה ממה שסוכם (זולים יותר)

 31. תקנות רופאי השיניים (הגדרת תחום עבודתם של טכנאי השיניים והסדרתה), התשמ''ו-1986

 32. תביעה שהגיש רופא שיניים אשר רכש חיישן דנטלי 5100 תוצרת "קודאק " לצורך ביצוע צילומי רנטגן דיגיטליי

 33. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון