צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמן משומש), התשס"ז-2006

צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמן משומש), התשס"ז-2006

בתוקף סמכותי לפי סעיף 221 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, ולפי סעיף 71ד לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961 (להלן - החוק), בסכמת השר לאיכות הסביבה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:
1. קביעת עבירות קנס
עבירות על הוראות תקנות 3, 4 ו-5 לתקנות מניעת מפגעים (שמן משומש), התשנ"ג-1993, כמפורט בתוספת, נקבעות בזה עבירות קנס.
2. שיעור הקנס
הקנס לעבירה כאמור בסעיף 2 הוא סכום בשקלים חדשים הנקוב בתוספת לצד פרטי העבירה.
3. תחילה2
תחילתו של צו זה 30 ימים מפרסומו.
תוספת
(סעיפים 2 ו-3)
שיעור הקנס      
מס'      התקנה      פרטי העבירה      ליחיד      לתאגיד      

 1.      3(א)      אי-הצבת מיתקן איסוף במקום הנדרש      800      1,200      
 2.      3(א)(1)      אי-הצבת שילוט כנדרש ליד מיתקן איסוף      600      1,000      
 3.      3(ב)      הצבת מיתקן איסוף בקיבול שאינו מתאים      800      1,200      
 4.      3(ב)      הצבת מיתקן איסוף שאינו סגורכנדרש      800      1,200      
 5.      3(ב)      הצבת מיתקן איסוף שלא על גבי משטח העשוי חומר בלתי מחלחל      800      1,200      
 6.      3(ג)      אי מתן אפשרות לצרכן שמן לסלק שמן משומש למיתקן איסוף      800      1,200      
 7.      4(1)      סילוק שמן משומש שאינו ארוז או משונע כדין בידי מוכר שמן או משתמש בשמן      800      1,200      
 8.      4(2)      סילוק שמן משומש שאינו ארוז או משונע כדין בידי צרכן שמן      600      1,000      
 9.      4(1)      סילוק שמן משומש בידי מוכר או משתמש בשמן, שלא לאתר הפסולת הרעילה או למיתקן מיחזור      800      1,200      
 10.      4(2)      סילוק שמן משומש בידי צרכן שמן, שלא למיתקן איסוף או למיתקן מיחזור      600      1,000      
 11.      5      אי-אחזקה ושמירה של מסמכים כנדרש      600      1,000      


 1. ק"ת תשס"ז, 199.
 2. הצו פורסם ביום 5.11.2006.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קנס חלוט

 2. הסבת קנס

 3. ביטול כפל קנס

 4. קנס כפל מס מע''מ

 5. בקשה להפחתת קנסות

 6. התיישנות קנס חניה

 7. תביעה למחיקת קנסות

 8. קנס על תליית מודעות

 9. בקשה לעכב תשלום קנס

 10. עיכוב גביית קנס מע''מ

 11. קנס על פתיחת עסק בשבת

 12. דחיית תשלום קנס מע''מ

 13. בקשה להישפט קנס כשרות

 14. הצעת חוק ביטול כפל קנס

 15. קנס תעבורה - חטא או עוון

 16. התיישנות עבירות ברירת קנס

 17. קנס בהליך בזיון בית המשפט

 18. קנס לפי סעיף 95 לחוק מע''מ

 19. קנס על חציית קו הפרדה רצוף

 20. ערעור על קנס בניה לא חוקית

 21. האם מותר לשלם קנס של אדם אחר

 22. ביטול קנס על פתיחת עסק ביום שבת

 23. תוספת פיגור בגין איחור בתשלום קנס

 24. קנס בהתאם לסעיף 95 לחוק מס ערך מוסף

 25. תשלום המעביד על קנס תעבורה של עובד

 26. צו העיריות (עבירת קנס), תשל"א-1971

 27. קנס בגין העסקת עובדת יהודיה ביום שבת

 28. חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1980

 29. צו עבירת קנס (זהום אוויר), תשל"ז-1977

 30. תקנות מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות), התשמ''ד-1984

 31. לא שילם את הקנס במועד ועיריית ת"א דרשה "הוצאות גבייה"

 32. צו שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (עבירות קנס), תשל"ג-1972

 33. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמן משומש), התשס"ז-2006

 34. צו הביטוח הלאומי (שינוי תקופות ושיעורי קנס), התשמ"ו-1985

 35. צו עבירת קנס (יום הזכרון לחללי מערכות ישראל), התשמ"א-1981

 36. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמירת הניקיון), התש"ס-2000

 37. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת מפגעי יתושים), התשס"א-2001

 38. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - פיקדון על מכלי משקה), התשס"ב-2002

 39. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - פינוי יריעות פלסטיק), התשס"ד-2003

 40. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - סילוק ומיחזור צמיגים), התשס"ח-2008

 41. צו סדר הדין הפלילי (סעיף 196 לחוק העונשין - עבירת קנס), התשמ"ד-1984

 42. תקנות סדר הדין הפלילי (גביית חוב של קנסות שלא שולמו במועדם), התשס''ב-2001

 43. תקנות סדר הדין הפלילי (תוספת פיגור מופחתת על הודעות תשלום קנס קודמות), התש''ן-1990

 44. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - גנים לאומיים ושמורות טבע ואתרי לאום), התשמ"ט-1989

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון