צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמירת הניקיון), התש"ס-2000

צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמירת הניקיון), התש"ס-2000

בתוקף סמכותי לפי סעיף 221 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, וסעיף 13א לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984 (להלן - החוק), בהסכמת השרה לאיכות הסביבה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות
בצו זה -
"חומר מסוכן" - לרבות אריזה של חומר מסוכן;
"מקום רגיש" - גן לאומי, שמורת טבע, אתר הנצחה, אתר ארכאולוגי, יער, ים, חוף הים, מקור מים כמשמעותו בסעיף 2 לחוק המים, התשי"ט-1959, או מקום המצוי בקרבת מקור מים;
"עבירה נוספת" - עבירה כמשמעותה בסעיף 13(ה) לחוק;
"רכב מסחרי" - כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת התעבורה.
2. קביעת עבירות קנס
עבירה על הוראות סעיף 13 לחוק נקבעת בזה עבירת קנס.
3. שיעור הקנס
הקנס לעבירה כאמור בסעיף 2 הוא סכום בשקלים חדשים הנקוב בתוספת לצד פרטי העבירה.
4. ביטול
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמירת הניקיון), התשמ"ה-1985 - בטל.
5. תחילה2
תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.

תוספת
(סעיף 3)

מס' הסעיף פרטי העבירה הקנס                     
                 ליחיד      לתאגיד      ליחידבמקוםרגיש      לתאגידבמקוםרגיש      לעבירהנוספתליחיד      לעבירהנוספתלתאגיד      

 1.      13(א)(ג)      השלכת פסולת ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד מרכב מסחרי המוביל פסולת, שלא עקב התעופפותה או דליפתה מהרכב.      1500      3000      4000      8000      
 2.      13(א)(1)      השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד של פסולת, לרבות פסולת נוזלית, שמקורה במפעל או בית מלאכה.      1000      2000      3000      6000      2000      4000      
 3.      13(א)(1)      שפיכה של פסולת נוזלית לרשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד.      750      1500      2000      4000      1500      3000      

מס'      הסעיף      פרטי העבירה      הקנס      
4.      13(א)(1)      השלכה של גזם ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד.      500      1000      1500      3000      1000      2000      
5.      13(א)(1)      השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד, של פסולת שהיא שיירי מזון בכמות קטנה, קליפות, ניירות, אריזות קטנות, בקבוקים או בדלי סיגריות.      250      500      750      1500      6.      13(א)(2)      אי קביעת שלט ברכב ציבורי או ברכב מסחרי בלתי אחוד.      250      500      ----      

7.      13(א)(3)      אי קיום חובת סימון מכל משקה.      500      1000      ----      

8.      13(א)(4)      אי קיום חובת תשלום היטל.      500      1000      ----      

9.      13(א)(4)      אי קיום חובת דיווח על היטל.      500      1000      ----      

10.      13(א)(5)      גרם לכלוך לרשות הרבים עקב התעופפות או דליפת פסולת מרכב מסחרי המוביל פסולת.      750      1500      ----      

11.      13(א)(5)13(א)(1)      השלכת פסולת או גרם לכלוך לרשות הרבים באופן שאינו מפורט בתוספת זו.      250      500      750      1500      

12.      13(ב)(1)(א)      השלכת פסדים או פסולת בניין ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד מרכב מסחרי המוביל פסולת כאמור, שלא עקב התעופפותה או דליפתה מהרכב.      1500      3000      4000      8000      

13.      13(ב)(1)(א)      השלכה של פסדים או פגרים לרשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד.      1000      2000      3000      6000      2000      4000      
14.      13(ב)(1)(א)      השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד של גרוטות או פסולת בניין.      750      1500      2000      4000      1500      3000      
15.      13(ב)(1)(א)      השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד של פסולת שהיא צמיגים או גרוטאות, לרבות דוד, אסלה, רהיט, מכונה, מקרר, תנור, או חלק מהם.      500      1000      1500      3000      1000      2000      
16.      13(ב)(2)      השלכה מכלי שיט לרשות הרבים או ממנה לרשות היחיד של פסולת שאינה מן הסוגים המפורטים בפרט 5.      1000      2000      3000      6000      2000      4000      
17.      13(ב)(2)      השלכה מכלי שייט לרשות הרבים או ממנה לרשות היחיד של פסולת מן הסוגים המפורטים בפרט 5.      250      500      750      1500      500      1000      
18.      13(ב)(3)      לכלוך רשות הרבים בכתיבה, ציור, שרטוט, חריטה על מקרקעין או הדבקה, תלייה, הנחה, או קביעה של כתב, מודעה או שלט שלא כדין.      500      1000      1500      3000      1000      2000      
19.      13(ג)      השלכה כאמור בפרט 1 או 12 של פסולת המכילה חומר מסוכן.      4000      8000      

20.      13(ג)      השלכה כאמור בפרטים 2, 13 או 16 של פסולת המכילה חומר מסוכן.      3000      6000      

21.      13(ג)      השלכה כאמור בפרטים 13 או 14 של פסולת המכילה חומר מסוכן.      2000      4000      

22.      13(ג)      השלכה כאמור בפרטים 4, 15 או 18 של פסולת המכילה חומר מסוכן.      1500      3000      

23.      13(ג)      השלכה כאמור בפרטים 5, 11 או 17 של פסולת המכילה חומר מסוכן.      750      1500      


 1. ק"ת תש"ס, 394.
 2. הצו פורסם ביום 15.3.2000.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קנס חלוט

 2. הסבת קנס

 3. ביטול כפל קנס

 4. קנס כפל מס מע''מ

 5. בקשה להפחתת קנסות

 6. התיישנות קנס חניה

 7. תביעה למחיקת קנסות

 8. קנס על תליית מודעות

 9. בקשה לעכב תשלום קנס

 10. עיכוב גביית קנס מע''מ

 11. קנס על פתיחת עסק בשבת

 12. דחיית תשלום קנס מע''מ

 13. בקשה להישפט קנס כשרות

 14. הצעת חוק ביטול כפל קנס

 15. קנס תעבורה - חטא או עוון

 16. התיישנות עבירות ברירת קנס

 17. קנס בהליך בזיון בית המשפט

 18. קנס לפי סעיף 95 לחוק מע''מ

 19. קנס על חציית קו הפרדה רצוף

 20. ערעור על קנס בניה לא חוקית

 21. האם מותר לשלם קנס של אדם אחר

 22. ביטול קנס על פתיחת עסק ביום שבת

 23. תוספת פיגור בגין איחור בתשלום קנס

 24. קנס בהתאם לסעיף 95 לחוק מס ערך מוסף

 25. תשלום המעביד על קנס תעבורה של עובד

 26. צו העיריות (עבירת קנס), תשל"א-1971

 27. קנס בגין העסקת עובדת יהודיה ביום שבת

 28. חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1980

 29. צו עבירת קנס (זהום אוויר), תשל"ז-1977

 30. תקנות מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות), התשמ''ד-1984

 31. לא שילם את הקנס במועד ועיריית ת"א דרשה "הוצאות גבייה"

 32. צו שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (עבירות קנס), תשל"ג-1972

 33. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמן משומש), התשס"ז-2006

 34. צו הביטוח הלאומי (שינוי תקופות ושיעורי קנס), התשמ"ו-1985

 35. צו עבירת קנס (יום הזכרון לחללי מערכות ישראל), התשמ"א-1981

 36. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמירת הניקיון), התש"ס-2000

 37. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת מפגעי יתושים), התשס"א-2001

 38. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - פיקדון על מכלי משקה), התשס"ב-2002

 39. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - פינוי יריעות פלסטיק), התשס"ד-2003

 40. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - סילוק ומיחזור צמיגים), התשס"ח-2008

 41. צו סדר הדין הפלילי (סעיף 196 לחוק העונשין - עבירת קנס), התשמ"ד-1984

 42. תקנות סדר הדין הפלילי (גביית חוב של קנסות שלא שולמו במועדם), התשס''ב-2001

 43. תקנות סדר הדין הפלילי (תוספת פיגור מופחתת על הודעות תשלום קנס קודמות), התש''ן-1990

 44. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - גנים לאומיים ושמורות טבע ואתרי לאום), התשמ"ט-1989

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון