צו נכסי גרמנים (אגרות), תשי"ב-1952

צו נכסי גרמנים (אגרות), תשי"ב-1952

בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק נכסי גרמנים, תש"י-1950, אני מצווה לאמור:
1. אגרות
בעד המסמכים והפעולות המפורטים בטור א' שבתוספת ישולמו אגרות בהתאם לאמור בטורים ב' ו-ג' שבה.

טור א' טור ב' טור ג'
מסמכים ופעולות
החייבים באגרות שיעורי האגרות הוראות שונות
1. היתר בכתב, לפי סעיף 8 (א) אם החוב מתבטא כולו "חוב" בפרט זה, פירושו
(ב) לחוק, לעשות מעשה הוצאה בכסף, בעד כל 200 ל"י - החוב או החיוב האחר
לפועל או פעולה לפי סעיף 14 מסכום החוב או חלק מהן שאליו מתייחסים מעשה
לפקודת העברת קרקעות. 1.- ל"י; ההוצאה לפועל או הפעולה
לפועל או פעולה לפי סעיף 14 שעליהם ניתן ההיתר,
לפקודת העברת קרקעות לרבות ריבית והוצאות.

(ב) אם החוב אינו מתבטא לא תיגבה אגרה לפי
כולו בכסף, אך ניתן להערכה פרט זה ביחס לאותו
בכסף - 1/2% מערך החוב חוב אלא פעם אחת.
או 1.- ל"י, הכל לפי הסכום
הגבוה יותר;

(ג) אם החוב אינו ניתן
להערכה בכסף 1.- ל"י.

2. היתר בכתב לפי סעיף 10.- ל"י לא תיגבה אגרה לפי
8(ב) לחוק, להסתייע פרט זה מאת אותו אדם
בסעיפים 8, 9 או 10 לחוק ביחס לאותו נכס אלא
על חלוקת נכסי דלא ניידי פעם אחת.
מיום 14 במוחרם 1332.
3. סילוק חוב או קיום חוב (א) בעד 2000 ל"י הראשונות
אחר, לפי סעיף 13(א)(2) מערך החוב או החיוב או
לחוק. חלק מהן - 1% או 3 ל"י, הכל
לפי הסכום הגבוה יותר;

(ב) בעד כל סכום מערך
החוב או החיוב העולה
על 2000 ל"י - 2%.
5.- ל"י

4. הסכמה בכתב, לפי סעיף
15(א)(3) לחוק, לפעול על
פי יפוי-כוח או הרשאה
אחרת של מרשה גרמני.1 ק"ת תשי"ב, 822.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכס גובל

 2. החזקה בנכס

 3. קביעת שווי נכס

 4. נכס מוקפא להסדר

 5. הוכחתהברחת נכסים

 6. מימוש נכס משועבד

 7. שימוש בנכס משותף

 8. זיקת המבוטח לנכס

 9. חלוקת נכסי קריירה

 10. שחרור נכסים מוקנים

 11. תשואה נכסים מניבים

 12. צו הגבלת שימוש בנכס

 13. העברת נכס למראית עין

 14. ביטול הצעה לרכישת נכס

 15. קבלת נכסים שהושגו בעוון

 16. עיכוב רישום זכויות בנכס

 17. נכס שלא מופקת ממנו הכנסה

 18. נכס מקרקעין בבעלות הווקף

 19. שימוש בנכס למטרות ניהול עסק

 20. שווי הנכס נמוך משווי השוק

 21. חוק נכסי המדינה, תשי"א-1951

 22. בזיון בית המשפט בגין הברחת נכסים

 23. צו נכסי גרמנים (אגרות), תשי"ב-1952

 24. תביעה לתשלום התשלומים השוטפים בגין הנכס

 25. חוק הסכמים בנכסים פיננסיים, התשס"ו-2006

 26. הפחתת סכומי הפחת להם הייתה זכאית בגין הנכס

 27. תקנות נכסי המדינה (מקרקעים), תשי''ב-1952

 28. מקרקעין ללא בעלים, סעיף 3 לחוק נכסי המדינה

 29. תקנות מס הכנסה (קביעת נכס), התשס''ד-2004

 30. האם נכס שהוחכר ל-999 שנה שמשמעותו ביטול זכות קניינית בנכס ?

 31. תקנות נכסי גרמנים (קביעת סוגי מקרקעים מוקנים), תשי''ב-1952

 32. תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לנכס שנרכש בתקופה הקובעת), התשס''ג-2002

 33. תקנות מס הכנסה (הודעה בדבר העברת נכס ומסמכים מצורפים), התשנ''ז-1997

 34. צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה), תשל"ז-1977

 35. תקנות הסמים המסוכנים (דרכי הנהלת הקרן לטיפול בנכסים שחולטו), התש''ן-1990

 36. צו הסכמים בנכסים פיננסיים (קביעת גופים נוספים כמוסד פיננסי), התשס"ט-2009

 37. תקנות רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים) (קביעת נכס אחר כפיצויים), תשי''ד-1954

 38. תקנות המקרקעין (פטור העברת נכסים לחברת השתתפויות בנכסים בישראל בע''מ מאגרה), תשכ''ט-1969

 39. תקנות מס הכנסה (תוספת פחת על נכסים עסקיים) (מסירת הצהרות והודעות על בנינים עסקיים), תש''ך-1960

 40. תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הון, נכסים קבועים וניכוי נוסף בשל פחת לגבי אגודות שיתופיות מסויימות), התשמ''ט-1989

 41. תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הון, נכסים קבועים וניכוי נוסף בשל פחת לגבי אגודות שיתופיות מסויימות), התשס''ח-2008

 42. תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (ניכוי נוסף בשל פחת לגבי מטעים ונכסים קבועים המשמשים בייצור הכנסה ממטעים), התשמ''ו-1986

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון