צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית כהכנסה), תשל"ט-1979

צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית כהכנסה), תשל"ט-1979


בתוקף סמכותי לפי סעיף 164 לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות (תיקון: תש"ם, תשמ"ז)
בצו זה -
"חקלאי" - כל אחד מאלה -
(1) חבר בני אדם שהכנסתו או חלק מהכנסתו מחקלאות או שעיסוקו או חלק מעיסוקו עבודה חקלאית, ויחיד שעיקר הכנסתו מחקלאות או שעיקר עיסוקו עבודה חקלאית;
(2) כל המשלם תשלום בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית;
"ראש קבוצה" - יחיד המקבל תשלומים בסכום כולל בעד עבודה חקלאית שבוצעה על ידי מספר אנשים;
"משלם" -
(1) חקלאי המשלם לראש קבוצה - בעד עבודה חקלאית;
(2) כל המשלם למגדל בין במישרין ובין באמצעות אגודה חקלאית שהמגדל חבר בה בשל פרי הדר, כותנה, אגוזי אדמה, סלק סוכר, זיתים וטבק בעד התוצרת החקלאית האמורה;
(3) יצואן המשלם בעד תוצרת חקלאית שנועדה ליצוא;
(4) בעל יקב - המשלם בעד ענבי יין;
(5) (בוטל) (תיקון: תש"ם)
"עבודה חקלאית" - ביצוע עבודה מכל סוג בחקלאות או מתן שירות מכל סוג למשק חקלאי לרבות שירותי עיבוד התוצרת החקלאית, הובלתה, שיווקה או ניהול המשק - עד הוצאת התוצרת החקלאית מהמשק;
"תוצרת חקלאית" - כל תוצרת חקלאית המיועדת ליצוא וכן פרי הדר, כותנה, אגוזי אדמה, סלק סוכר, זיתים, טבק וענבי יין אף אם אינם מיועדים ליצוא;
"תשלום בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית" - סכומים המשתלמים על ידי המשלם, לרבות סכומים המהווים החזר הוצאות, ולרבות מס ערך מוסף לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, בין אם התשלום הוא מטעמו או על חשבונו של המשלם ובין מטעמו או על חשבונו של אדם אחר, והכל בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתשלום חד פעמי ובין בשעורים, בין בכסף ובין בשווה כסף, למעט תשלומים שעליהם חלה חובת הניכוי לפי דין אחר.
2. קביעת תשלומים כהכנסה
תשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית יהיו הכנסה לענין סעיף 164 לפקודה.
3. תחילה (תיקון: תש"ם)
תחילתו של צו זה ביום י' בתשרי תש"ם (1 באוקטובר 1979).1 ק"ת תשל"ט, 1758; תש"ם, 16, 1102; תשמ"ז, 1342.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. משק עזר

 2. שימוש חקלאי במים

 3. נזק למטעים חקלאיים

 4. בניה על קרקע חקלאית

 5. שימוש במקרקעין חקלאיים

 6. משרד החקלאות הסכם המים

 7. תביעה בגין נזקי חקלאות

 8. נזקי ברד - ביטוח חקלאות

 9. פיצויים בגין נזקי חקלאות

 10. מיסים על מכירת משק חקלאי

 11. ריסוס ברוח - נזקי חקלאות

 12. תביעה לפיצוי בגין נזק חקלאי

 13. רישום זכויות חקלאים בקרקע

 14. עונש על בניה בקרקע חקלאית

 15. שימוש לא חוקי בקרקע חקלאית

 16. תקנות הזבלים החקלאיים, 1938

 17. פקודת הזבלים החקלאיים, 1938

 18. נזקי חקלאות בגין ריסוס רשלני

 19. פיצוי כספי לחקלאי על נזקי ריסוס

 20. הודעת אגרות חקלאיות, התשס"ט-2009

 21. הארכת אשרת שהייה לעובד זר בחקלאות

 22. חוק הרשות לפיקוח חקלאי, התשמ"ח-1988

 23. חוק המועמדים להתישבות חקלאית, תשי"ג-1953

 24. הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

 25. חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980

 26. העברת תיק למנהל להסדרים במגזר החקלאי או למשקם

 27. חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב-1992

 28. תקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד),התשמ''א-1981

 29. שינוי פריסת שטח מגורים ביחס לשטח החקלאי המצוי בחלקה

 30. כללי עידוד השקעות הון בחקלאות (מענקים), התשמ"ב-1982

 31. תקנות עידוד השקעות הון בחקלאות (אגרות), התשנ''ח-1998

 32. תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), תשל''ב-1972

 33. תקנות המועמדים להתישבות חקלאית (סדרי הדין), תשי''ד-1954

 34. כללי עידוד השקעות הון בחקלאות (בקשות למענק), התשנ"ה-1995

 35. מימון פרויקטים חקלאיים במסגרת תכנית תמיכה ביישובי קו העימות

 36. תקנות ההתיישבות החקלאית (סדרי דין בין המתקשר והמחזיק), תשל''ו-1976

 37. חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), תשכ"ז-1967

 38. צו הפיקוח החקלאי (קביעת עבירות לענין הפעלת הפיקוח החקלאי), התשמ"ט-1989

 39. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (דרך קביעת עלות הגיוס), התשנ''ד-1994

 40. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (קביעת ישובי קו העימות), התשנ''ה-1994

 41. חוק פיצוי נפגעי אסון טבע (פיצוי בשל נזקים לתשתיות לחקלאות), התשמ"ט-1989

 42. תקנות עידוד השקעות הון בחקלאות (שינוי סכום ההשקעה בתכנית זוטא), התשנ''ב-1992

 43. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הפסקת הליכים והעברתם למשקם), התשנ''ג-1992

 44. תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית), תשל''ט-1979

 45. צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית כהכנסה), תשל"ט-1979

 46. כללים לעידוד השקעות הון בחקלאות (חישוב הכנסה חייבת במפעל חקלאי מאושר), התשמ"ו-1986

 47. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (תפקידיה, הרכבה וסמכויותיה של המינהלה), התשנ''ג-1993

 48. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הוראות בדבר מימוש נכסים בהוראת המשקם), התשנ''ח-1998

 49. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (כללים לקביעת כושר ההחזר של גורם חקלאי), התשנ''ד-1994

 50. צו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי פיתוח א' ו–ב') (הוראת שעה), התשס"ט-2009

 51. צו הפיקוח החקלאי (קביעת עבירות לענין הפעלת הפיקוח החקלאי על חיקוקי החקלאות), התשנ"א-1991

 52. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (כללים לקביעת חובות וזכויות בהעדר מאזנים), התשנ''ה-1994

 53. תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ''א-1990

 54. תקנות הרשות לפיקוח חקלאי (הבטחת מימון הפיקוח לענין עבירות על חיקוקי החקלאות), התשנ''א-1991

 55. צו תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003) (עידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים)) (ענפי התעשיה, החקלאות, המלונאות והבניה), התשס"ג-2003

 56. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון