צו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי פיתוח א' ו–ב') (הוראת שעה), התשס"ט-2009

צו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי פיתוח א' ו–ב') (הוראת שעה), התשס"ט-2009

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 24(ב) לחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מצווים לאמור:
1. הגדרות
בצו זה -
"אספקה של תוצרת חקלאית" - ייצור של תוצרת חקלאית לצורך הבטחת אספקה סדירה של תוצרת חקלאית לאוכלוסיה ולייצוא בכמות, מבחר ואיכות נאותים ובמחיר סביר לצרכנים, תוך ניצול יעיל של תנאי הטבע, היכולת הכלכלית, הידע והניסיון המקצועי הגלומים במגזר החקלאי;
"הטבלה" - הטבלה שבתוספת הראשונה ובה מצוין הניקוד של כל אזור בארץ על פי מידת תרומתה של החקלאות באותו אזור לכל אחת ממטרות הצו;
"המפה" - המפה שבתוספת השניה אשר העתק ממנה, בקנה מידה של 1:130,000, מופקד לעיון הציבור במינהל ההשקעות בחקלאות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן - המשרד), בבית דגן ובמחוזות המשרד, בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל וכן באתר האינטרנט של המשרד; העתק נוסף של המפה, במדיה מגנטית, נמצא ברשות לתכנון של המשרד בבית דגן, ואם אין התאמה בין המפות, גוברת המפה המופקדת ברשות לתכנון;
"המשרד" - משרד החקלאות ופיתוח הכפר;
"מטרות הצו" -
(1) אספקת תוצרת חקלאית;
(2) תועלות אקולוגיות;
(3) פריסת התיישבות;
"פריסת התיישבות" - יישוב הפריפריה, שמירה על קרקעות המדינה וגבולותיה;
"תועלות אקולוגיות" - שמירה על מקורות מים ומשאבי טבע לרבות להבטחת חלחול מי גשמים, קליטת פסולת עירונית, קליטת מי קולחין, בוצה וגזם ושמירה על שטחים פתוחים;
"תכנית חקלאית-אקולוגית" - תכנית שמגשימה אחת או יותר מהתועלות האקולוגיות;
"תרומה בינונית" - מידת תרומתה של החקלאות באזור למטרה ממטרות הצו היא בינונית, ומזכה את האזור ב-5 נקודות בטבלה לעניין אותה מטרה;
"תרומה מועטה" - מידת תרומתה של החקלאות באזור למטרה ממטרות הצו היא מועטה ומזכה את האזור ב-3 נקודות בטבלה לעניין אותה מטרה;
"תרומה רבה" - מידת תרומתה של החקלאות באזור למטרה ממטרות הצו היא רבה ומזכה את האזור ב-10 נקודות בטבלה לעניין אותה מטרה.
2. אזורי פיתוח א'
אזורי פיתוח א' מתוחמים במפה בצבע ורוד, והם כוללים כל אזור שמידת התרומה של החקלאות שבו היא רבה בנוגע לכל אחת ממטרות הצו, באופן המקנה לו, על פי הטבלה, 30 נקודות לכל היותר (להלן - תרומה מרבית); אם אין התאמה בין הטבלה לבין המפה, גוברת המפה.
3. אזור פיתוח ב'
אזורי פיתוח ב' הם -
(1) כל אזור שמידת התרומה של החקלאות שבו פחותה מתרומה מרבית, אך ניקודה בטבלה אינו נופל מ-20 נקודות; אזורים אלה מתוחמים במפה בצבע סגול למעט אזור מימי החופין בים התיכון שמתוחם במפה בצבע תכלת;
ככל שאין התאמה בין הטבלה לבין המפה, גוברת המפה;
(2) לעניין תכנית חקלאית-אקולוגית - כל אזור שמידת תרומתה של החקלאות לתועלות האקולוגיות שבו היא בינונית לפחות.
4. תוקף (תיקון: תש"ע3)
תוקפו של צו זה עד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2012).
5. הוראת מעבר
אין בהוראות צו זה כדי לפגוע במי שהגיש בקשה לאישור תכנית למינהלה ערב פרסומו של צו זה.
תוספת ראשונה
(סעיף 1)
מידת התרומה למטרות הצו

מחוז      אזור      אספקת תוצרת חקלאית      תועלות אקולוגיות      פריסת התיישבות      סך כל הנקודות      
צפון      גליל עליון (מצפון לכביש עכו - עמיעד)גליל תחתון (מדרום לכביש עכו - עמיעד)מטרופולין חיפה      רבהרבהמועטה      רבהרבהרבה      רבהבינוניתמועטה      302516      
עמקים      עמקי המזרחי החלק המערבי אזור חיפה      רבהרבהמועטה      רבהרבהבינונית      רבהבינוניתמועטה      302511      
המרכז      מישור החוףקו התפרמטרופולין דןהים התיכון      בינוניתבינוניתמועטהרבה      רבהרבהרבהרבה      מועטהרבהמועטהמועטה      18251623      
וההר      השפלה      רבה      רבה      בינונית      25      
     ההרמטרופולין ירושלים      בינוניתמועטה      רבהבינונית      בינוניתמועטה      2011      
הנגב      מצפון לכביש אשקלון - קרית גןמדרום לכביש אשקלון - קרית גת      רבהרבה      רבהרבה      בינוניתרבה      2530      
תוספת שניה 2
(סעיף 1)


 1. ק"ת תשס"ט 352; תש"ע, 1043.
 2. הנוסח אינו מובא.
 3. סעיף 2 לצו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי א' ו-ב')(הוראת שעה)(תיקון), התש"ע-2010 (ק"ת תש"ע, 1043) קובע לגבי תיקון סעיף 4:

"2. תחילה
תחילתו של צו זה ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010)."


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. משק עזר

 2. שימוש חקלאי במים

 3. נזק למטעים חקלאיים

 4. בניה על קרקע חקלאית

 5. שימוש במקרקעין חקלאיים

 6. משרד החקלאות הסכם המים

 7. תביעה בגין נזקי חקלאות

 8. נזקי ברד - ביטוח חקלאות

 9. פיצויים בגין נזקי חקלאות

 10. מיסים על מכירת משק חקלאי

 11. ריסוס ברוח - נזקי חקלאות

 12. תביעה לפיצוי בגין נזק חקלאי

 13. רישום זכויות חקלאים בקרקע

 14. עונש על בניה בקרקע חקלאית

 15. שימוש לא חוקי בקרקע חקלאית

 16. תקנות הזבלים החקלאיים, 1938

 17. פקודת הזבלים החקלאיים, 1938

 18. נזקי חקלאות בגין ריסוס רשלני

 19. פיצוי כספי לחקלאי על נזקי ריסוס

 20. הודעת אגרות חקלאיות, התשס"ט-2009

 21. הארכת אשרת שהייה לעובד זר בחקלאות

 22. חוק הרשות לפיקוח חקלאי, התשמ"ח-1988

 23. חוק המועמדים להתישבות חקלאית, תשי"ג-1953

 24. הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

 25. חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980

 26. העברת תיק למנהל להסדרים במגזר החקלאי או למשקם

 27. חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב-1992

 28. תקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד),התשמ''א-1981

 29. שינוי פריסת שטח מגורים ביחס לשטח החקלאי המצוי בחלקה

 30. כללי עידוד השקעות הון בחקלאות (מענקים), התשמ"ב-1982

 31. תקנות עידוד השקעות הון בחקלאות (אגרות), התשנ''ח-1998

 32. תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), תשל''ב-1972

 33. תקנות המועמדים להתישבות חקלאית (סדרי הדין), תשי''ד-1954

 34. כללי עידוד השקעות הון בחקלאות (בקשות למענק), התשנ"ה-1995

 35. מימון פרויקטים חקלאיים במסגרת תכנית תמיכה ביישובי קו העימות

 36. תקנות ההתיישבות החקלאית (סדרי דין בין המתקשר והמחזיק), תשל''ו-1976

 37. חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), תשכ"ז-1967

 38. צו הפיקוח החקלאי (קביעת עבירות לענין הפעלת הפיקוח החקלאי), התשמ"ט-1989

 39. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (דרך קביעת עלות הגיוס), התשנ''ד-1994

 40. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (קביעת ישובי קו העימות), התשנ''ה-1994

 41. חוק פיצוי נפגעי אסון טבע (פיצוי בשל נזקים לתשתיות לחקלאות), התשמ"ט-1989

 42. תקנות עידוד השקעות הון בחקלאות (שינוי סכום ההשקעה בתכנית זוטא), התשנ''ב-1992

 43. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הפסקת הליכים והעברתם למשקם), התשנ''ג-1992

 44. תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית), תשל''ט-1979

 45. צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית כהכנסה), תשל"ט-1979

 46. כללים לעידוד השקעות הון בחקלאות (חישוב הכנסה חייבת במפעל חקלאי מאושר), התשמ"ו-1986

 47. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (תפקידיה, הרכבה וסמכויותיה של המינהלה), התשנ''ג-1993

 48. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הוראות בדבר מימוש נכסים בהוראת המשקם), התשנ''ח-1998

 49. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (כללים לקביעת כושר ההחזר של גורם חקלאי), התשנ''ד-1994

 50. צו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי פיתוח א' ו–ב') (הוראת שעה), התשס"ט-2009

 51. צו הפיקוח החקלאי (קביעת עבירות לענין הפעלת הפיקוח החקלאי על חיקוקי החקלאות), התשנ"א-1991

 52. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (כללים לקביעת חובות וזכויות בהעדר מאזנים), התשנ''ה-1994

 53. תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ''א-1990

 54. תקנות הרשות לפיקוח חקלאי (הבטחת מימון הפיקוח לענין עבירות על חיקוקי החקלאות), התשנ''א-1991

 55. צו תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003) (עידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים)) (ענפי התעשיה, החקלאות, המלונאות והבניה), התשס"ג-2003

 56. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון