צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ז-2007

צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ז-2007

1. הגדרות
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 40ד' לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, (להלן - החוק), בהסכמת שר התיירות, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מצווים לאמור:
1. בצו זה -
"אזור בעל פוטנציאל תיירותי" - אזור גאוגרפי שיש בו גורמי משיכה לתיירות הניתנים למימוש, שיש להם ביקוש או שניתן ליצור להם ביקוש, בשל גורמי עניין תיירותיים לרבות גורמי דת, תרבות, היסטוריה, נוף, מרפא ונופש, וגורמים אתניים וגאוגרפיים אחרים;
"אטרקציה" - מפעל תיירותי שאינו מלון או מלונית, המהווה מוקד משיכה תיירותי;
"החוברת" - החוברת "תקנים פיזיים לתכנון בתי מלון" של משרד התיירות, לפי המהדורה שבתוקף במועד הגשת הבקשה לקבלת מעמד של מפעל מאושר, המופקדת לעיון הציבור בלשכה הראשית של משרד התיירות בירושלים ובלשכות המחוזיות של המשרד האמור;
"מחוז" - כמשמעותו בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיהם, התשי"ז-1957;
"מלון" - מקום אכסון המספק בתמורה שירותי לינה ושירותים נלווים לאורחים עוברים ושבים לפרקי זמן קצובים, הכולל 11 יחידות אירוח או יותר, ולא פחות מ-25 חדרים, וכן שטחים ציבוריים ושטחי שירות לאורחיו ומבקריו, ושמתקיימים בו עקרונות הסיווג והתקנים הפיזיים לתכנון שבחוברת;
"מלונית" - מקום אכסון קטן הכולל 11 חדרים לפחות ולא יותר מ-24 חדרים, וכן שטחים ציבוריים ושטחי שירות והעומד בעקרונות הסיווג ובתקנים הפיזיים לתכנון שבחוברת;
"מרחב חיפוש" - מרחב גאוגרפי שבמסגרתו ניתן לאתר אזורים בעלי פוטנציאל תיירותי המצדיקים פיתוח מלונות, מלוניות או אטרקציות, לפי הענין;
"עצימות תיירותית" - אפיון הביקוש התיירותי על פי היקף התיירות בזמן נתון, תנועת התיירות בקבוצות, משפחות או יחידים וכיוצא באלה;
"תמ"א 12" - תכנית מיתאר ארצית למפעלי תיירות ושטחי נופש, לרבות תיקוניה ובלבד שאימצה אותם המועצה הארצית לתכנון ולבניה.
2. תחומי אזורי פיתוח א'
(א) אזורי פיתוח א' לגבי מלונות יהיו מרחבי החיפוש כמפורט בתוספת הראשונה, פיתוח א' שנקבעו בהתחשב בשיקולים ועקרונות אלה:
(1) תחומי התיירות הקבועים על פי תמ"א 12, לסוגי תיירות שונים, שקיימת בהם עצימות תיירותית גבוהה, למעט אזור שקיימת בו אפשרות להשקעת יזם עצמאית מלאה בלא סיוע ממשלתי;
(2) ערים וסביבתן הקרובה שקיימת בהן עצימות תיירותית גבוהה, למעט עיר שקיימת בה אפשרות להשקעת יזם עצמאית מלאה בלא סיוע ממשלתי;
(3) אזור בעל פוטנציאל תיירותי ייחודי בלתי ממומש המרוחק ממרכז הארץ, ואשר אין בו אפשרות להשקעת יזם מלאה בלא סיוע ממשלתי, ומצוי בעדיפות לאומית כוללת, לרבות מכוח חוק;
(4) בשל הצורך בחיזוק חיפה והצפון ייכלל המרחב המוניציפלי של העיר היפה באזורי פיתוח א' למלונות.
(ב) אזורי פיתוה א' לגבי מלוניות יהיו מרחבי החיפוש כמפורט בתוספת השניה, שנקבעו בהתחשב בשיקולים ועקרונות אלה:
(1) תחומי התיירות הקבועים לעניין מלונות, למעט העיר נתניה שהפונטציאל התיירותי הבלתי ממומש בה הוא לתיירות בעלת עצימות גבוהה;
(2) תחומי התיירות הקבועים על פי תמ"א 12, שהעצימות התיירותית בהם אינה מהסוג הגבוה, ואשר לא קיימת בהם אפשרות להשקעת יזם עצמאית מלאה בלא סיוע ממשלתי;
(3) תחומי תיירות בסביבת עורף עיר תיירותית, או אזורים כפריים עם מרחב נוף ייחודי המחייב פיתוח רגיש לסביבה, בכמות מוגבלת של יחידות אירוח, שהעצימות התיירותית בהם אינה מהסוג הגבוה ואשר לא קיימת בהם אפשרות להשקעת יזם עצמאית מלאה בלא סיוע ממשלתי.
(ג) אזורי פיתוח א' לגבי אטרקציות יהיו מרחבי היפוש כמפורט בתוספת השלישית שהם אזורי פיתוח א' למלוניות, בשינויים אלה:
(1) ייווספו העיר אילת וסביבתה, בשל הצורך לגוון ולהעשיר את היצע הפעילויות של התייר באזור העיר אילת, ולהבטיח את הפוטנציאל התיירותי שלה כמוקד משיכה לתיירים, בר-תחרות למוקדים סמוכים במדינות השכנות;
(2) רצועת שטח הסמוכה לחוף הים התיכון, הכלולה באזור פיתוה א' למלוניות, שרוחבה ו ק"מ מחוף הים התיכון לא תיכלל באזור פיתוח לאטרקציות, למעט לעניין אטרקציה ימית.
3. תחילה ותוקף
תחילתו של צו זה ביום כ"ג בתשרי התשס"ו (15 באוקטובר 2006) ותוקפו עד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011).
תוספת ראשונה - שלישית 2


 1. ק"ת תשס"ז, 1008.
 2. נוסח התוספת אינו מובא.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק התיירות

 2. חופשה לא שגרתית

 3. תאונה במרכז נופש

 4. תאונה בטיול מאורגן

 5. פיצוי על הפלגת נופש

 6. ארנונה על מרכז נופש

 7. חוב על טיול לארה''ב

 8. פיצוי על חבילת נופש

 9. תביעה נגד הדקה ה-90

 10. ליקויים בחבילת נופש

 11. עידוד התיירות לישראל

 12. עורך דין דיני תיירות

 13. תביעה נגד וואלה טורס

 14. תביעה נגד מארגן טיול

 15. תביעה נגד איסתא ליינס

 16. נופש בחו''ל בעיר אחרת

 17. תביעה נגד סוכן נסיעות

 18. תביעה נגד מדריך טיולים

 19. חוב בגין שירותי תיירות

 20. ביטול הזמנת חבילת נופש

 21. כניסה ללא ויזה לטורקיה

 22. תאונת אופנוע בטיול טבע

 23. איחור רכבת מעל 30 דקות

 24. ביטול קניית יחידת נופש

 25. פציעה בטיול מטעם העבודה

 26. ביטוח טיול לדרום אמריקה

 27. תאונה בטיול עובדים לחו''ל

 28. השתחררות מעסקת יחידת נופש

 29. הצעת חוק סיוע לענף התיירות

 30. זכויות יוצרים במסלול טיול

 31. ביטול חוזה יחידת נופש בארץ

 32. תביעה נגד חברת הדני נסיעות

 33. הסכם שדרוג יחידת נופש בחו"ל

 34. ביטול חוזה יחידת נופש באילת

 35. פיצוי עבור ביטול חבילת נופש

 36. פיצוי על חבילת נופש לטורקיה

 37. תלונות על טיול בדרום אמריקה

 38. חבילות נופש בחו''ל - פסק דין

 39. לידה מוקדמת במהלך טיול בחו"ל

 40. חיוב שגוי על מספר לילות נופש

 41. פיצויים על הזמנת נופש באיטליה

 42. תלונות על טיול מאורגן לארה''ב

 43. ביטול קניית יחידת נופש בתאילנד

 44. טיפול רפואי למטייל בטיול מאורגן

 45. ניצול קשישים - מכירת יחידת נופש

 46. הצעת חוק ביטול רכישת יחידת נופש

 47. פיצויים על עוגמת נפש בחופשה במצרים

 48. ביטוח ציוד אלקטרוני בנסיעה לחו''ל

 49. הסכם לרכישת יחידת נופש ע''י קשישים

 50. פיצוי על "איבוד" יום אחד של טיול בחו"ל

 51. תביעת פיצויים בגין חבילת נופש למצרים

 52. תביעה נגד איסתא בגין חבילת נופש בורנה

 53. נפילה במהלך טיול בחו"ל - כסף מהביטוח ?

 54. ביטול נסיעה לחו''ל - מחלה של קרוב משפחה

 55. ביטול נסיעה לחו''ל בגלל פטירת קרוב משפחה

 56. ביטול הזמנת חופשה בגלל דרישת תוספת תשלום

 57. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ, התשמ"ג-1983

 58. האם צריך לשלם על פיצול זכות ביחידת נופש ?

 59. תקנות שירותי תיירות (מורי דרך), תשכ''ז-1967

 60. תקנות שירותי תיירות (סוכנויות), התשס''א-2000

 61. ביטוח גניבת ציוד של מטייל במהלך טיול בדרום אמריקה

 62. תקנות שירותי תיירות (משרדים לתיור), התשמ''א-1981

 63. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ (ביטול), התשנ"ב-1992

 64. ביטול טיול לחו"ל עקב בעיה בלב - ביטוח ויזה כ.א.ל

 65. זכאות נוסע לפיצוי בגין תקלות ושיבושים בטיול מאורגן

 66. מבחנים למתן תמיכות של משרד התיירות למוסדות ציבור

 67. תקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס''ג-2003

 68. לא הוצאה לה אשרת כניסה לסין, ולכן לא יכולה הייתה להצטרף לטיול

 69. תקנות היטל על נסיעה לחוץ לארץ (העלאת סכום ההיטל), התשמ''ז-1987

 70. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ), התש''ן-1990

 71. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי תיירות), התשס''ה-2004

 72. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (ביטול), התשנ''ז-1997

 73. חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים, התשס"ו-2005

 74. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (הוראת שעה), התשנ''ב-1991

 75. צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ז-2007

 76. צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ג-2002

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון