צו חינוך ממלכתי (בתי-מדרש למורים ולגננות), תשי"ח-1958

צו חינוך ממלכתי (בתי-מדרש למורים ולגננות), תשי"ח-1958

בתוקף סמכותי לפי סעיף 28 לחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות
בצו זה -
"בית-מדרש" - בית-מדרש למורים ולגננות מוחזק על ידי המדינה, או על ידי רשות-חינוך מקומית, או על ידי רשויות-חינוך מקומיות אחדות במשותף, או על ידי המדינה ורשות-חינוך מקומית, או על ידי המדינה ורשויות-חינוך מקומיות אחדות במשותף, ואשר השר הכריז עליו, באכרזה שפורסמה ברשומות, שהוא בית-מדרש לצורך צו זה;
"חינוך ממלכתי" - חינוך הניתן בבית-מדרש מאת המדינה על פי תכנית הלימודים, ללא זיקה לגוף מפלגתי, עדתי או ארגון אחר מחוץ לממשלה, ובפיקוחו של השר או של מי שהוסמך לכך על ידיו.
"חינוך ממלכתי-דתי" - חינוך ממלכתי, אלא שמוסדותיו הם דתיים לפי אורח-חייהם, תכנית-לימודיהם, מוריהם ומפקחיהם;
"תכנית הלימודים" - תכנית-לימודים שנקבעה על ידי השר לבתי-מדרש להשגת המטרה האמורה בסעיף 2, וכולל תכנית היסוד שהשר יקבעה כתכנית-חובה על כל בית-מדרש;
"בית-מדרש ממלכתי" - בית מדרש שניתן בו חינוך ממלכתי, למעט בית-מדרש ממלכתי - דתי;
"בית מדרש ממלכתי-דתי" - בית-מדרש ממלכתי שניתן בו חינוך ממלכתי-דתי;
"תכנית-השלמה" - חלק של תכנית הלימודים שיקבע או שיאשר השר לפי החוק;
"תכנית-השלמה לבית-מדרש ממלכתי-דתי" - תכנית-השלמה שתכלול לימודי תורה שבכתב ושבעל-פה ותכוון לאורח-חיים דתי, לרבות נוהג והווי דתי בין כתלי בית-המדרש;
"תלמיד" - אדם שנרשם כתלמיד בבית-מדרש;
שאר המונחים - כמשמעותם בחוק למוד-חובה, תש"ט-1949.
2. מטרת החינוך הממלכתי
מטרת החינוך הממלכתי היא להשתית את החינוך במדינה על ערכי תרבות ישראל והישגי המדע, על אהבת המולדת ונאמנות למדינה ולעם ישראל, על אימון בעבודה ובמלאכה, על הכשרה חלוצית, ועל שאיפה לחברה בנויה על חירות, שוויון, סובלנות, עזרה הדדית ואהבת הבריות.
3. חינוך ממלכתי או חינוך ממלכתי-דתי
בכל בית-מדרש יונהג חינוך ממלכתי או חינוך ממלכתי-דתי.
4. תכנית הלימודים
השר יקבע את תכנית הלימודים של כל בית-מדרש. בבתי-מדרש לא-יהודיים תותאם תכנית הלימודים לתנאיהם המיוחדים.
5. תכנית השלמה
השר רשאי לקבוע לכל בית-מדרש תכנית-השלמה שתונהג בו, בין תכנית אחת לכל בית-המדרש ובין תכניות שונות לכיתות שונות או מקבילות לבית-מדרש ממלכתי-דתי תיקבע תכנית מתכניות-ההשלמה לבית-מדרש ממלכתי-דתי.
6. תכנית נוספת
השר רשאי לקבוע לבית-מדרש תכנית לשעות נוספות על השעות שנקבעו בתכנית הלימודים. השר יקבע על מי יחולו ההוצאות הנובעות מביצוע התכנית.
7. סמכויות ועד החינוך
השר ייוועץ בועד החינוך שהוקם על פי סעיף 12 לחוק, בטרם ישתמש בסמכות מן הסמכויות המסורות לו לפי צו זה, חוץ מן הסמכויות לפי סעיף 12.
8. סמכויות המועצה לחינוך ממלכתי דתי
השר ייוועץ במועצה לחינוך ממלכתי-דתי, שהוקמה על פי סעיף 13 לחוק, בטרם ישתמש בסמכות מן הסמכויות המסורות לו לפי צו זה הנוגעות לחינוך ממלכתי-דתי, לרבות מינוי מנהל אגף החינוך הדתי במשרד החינוך והתרבות, ומינויים של מפקחים, מנהלים ומורים לבתי-מדרש ממלכתיים-דתיים.
9. הסכמה לתכנית השלמה
תכניות-השלמה לבתי-מדרש הממלכתיים-הדתיים ייקבעו על ידי השר בהסכמת המועצה לחינוך ממלכתי-דתי.
10. פסול עובדים מטעמים דתיים
המועצה לחינוך ממלכתי-דתי רשאית לפסול מטעמים דתיים בלבד, מינויו או המשכת-שירותו של מנהל או מפקח או מורה בבית-מדרש ממלכתי-דתי. בא על החלטת הפסילה ערר של חבר מחברי המועצה, לא יהא להחלטה תוקף כל עוד לא הכריעו בערר.
11. איסור תעמולה
מורה, וכן עובד אחר בבית-מדרש, לא ינהל תעמולה לטובת מפלגה או ארגון פוליטי אחר בקרב תלמידים של בית-מדרש.
12. העברת סמכויות
השר רשאי להעביר לאחר את הסמכויות המסורות לו לפי צו זה, כולן או מקצתן. הודעה על העברת סמכויות לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.
13. תחולת סעיף 34 לחוק
הוראות סעיף 34 לחוק - למעט הפיסקאות (3) עד (7) - יחולו על בתי-מדרש, בשינויים המחוייבים לפי הענין.1 ק"ת תשי"ח, 586.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חינוך לכל

 2. החזר אגרת חינוך

 3. יום חינוך מוגבר

 4. חינוך ואהבת ילדים

 5. תקנות החינוך, 1933

 6. תקנות החינוך, 1934

 7. מאבחני ליקויי למידה

 8. שוויון תקציב בחינוך

 9. חינוך חינם למבוגרים

 10. עורך דין בנושא חינוך

 11. עדיפות לאומית בחינוך

 12. חינוך להכרת האמנויות

 13. חובת חינוך לדמוקרטיה

 14. הצעת חוק חינוך משולב

 15. חינוך חובה לגילאי 4-3

 16. הצעת חוק תקציב החינוך

 17. חוב בגין שירותי חינוך

 18. שכר עובדי חינוך משלים

 19. גמול ניהול משרד החינוך

 20. ניכוי הוצאות חינוך ילדים

 21. חיבור מוסדות חינוך לחשמל

 22. תאונה בשיעור חינוך גופני

 23. ענישה חינוכית - הצעת חוק

 24. תעודת הוראה בחינוך גופני

 25. מוסדות להכשרת עובדי חינוך

 26. הצעת חוק היועצים החינוכיים

 27. הצעת חוק יסוד הזכות לחינוך

 28. חינוך מיוחד בשירות הציבורי

 29. חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988

 30. חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953

 31. הצעת חוק שירותי חינוך לילדים

 32. עדיפות לאומית בחינוך בפריפריה

 33. מס חב"ר - חינוך, בריאות, רווחה

 34. ייחוד כספי הקצבות למטרות חינוך

 35. סלילת כבישי גישה למוסדות חינוך

 36. אישור שקילות לתואר משרד החינוך

 37. ייצוג מול משרד החינוך - עורך דין

 38. נציג בתחום החינוך בוועדת שחרורים

 39. המכון הלאומי להערכת הישגים בחינוך

 40. הצעת חוק יסוד הזדמנויות שוות בחינוך

 41. תלמידים עם ליקויי למידה בחינוך הרגיל

 42. טיפול בתלונה של עובד חינוך שפגע בילד

 43. פקודת החינוך (נוסח חדש), תשל"ח-1978

 44. תקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי''ט-1959

 45. חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001

 46. מוסד חינוכי מוכר לא רשמי - זכויות עובדים

 47. תקנות חינוך ממלכתי (שם מוסד), תשכ''א-1961

 48. העברת ילד לחינוך מיוחד למרות התנגדות ההורים

 49. תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי''ז-1956

 50. חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997

 51. שילוב ילדים שלומדים בחינוך מיוחד בתנועות נוער

 52. תקנות חינוך ממלכתי (פתיחת מוסדות), תשי''ד-1953

 53. חופש התארגנות פוליטית במוסדות חינוך על תיכוניים

 54. תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), תשי''ג-1953

 55. חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008

 56. הודעה בדבר אישור דרגות שכר לימוד לפי תקנות החינוך

 57. צו חינוך מיוחד (הכרה בארגונים ציבוריים), התש"ן-1990

 58. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי''ט-1959

 59. חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס"א-2001

 60. צו חינוך ממלכתי (בתי-מדרש למורים ולגננות), תשי"ח-1958

 61. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף), תשל''ח-1978

 62. תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי-דתי), תשי''ג-1953

 63. תקנות זכות יוצרים (ביצוע פומבי במוסדות חינוך), התש''ע-2010

 64. תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת), תשי''ד-1953

 65. צו לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי), תשל"ח-1978

 66. תקנות חינוך ממלכתי (מועצה מייעצת לחינוך הערבי), התשנ''ו-1996

 67. תקנות יום חינוך ארוך (מספר שעות יום חינוך ארוך), התש''ן-1990

 68. תקנות לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי) תשל''ח-1978

 69. תקנות לימוד חובה (כללי דיווח של מנהל מוסד חינוך), התשס''ה-2004

 70. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (בקשה לרישיון) התשס''ט-2009

 71. תקנות הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) (כשירות), התשס''ג-2003

 72. תקנות לימוד חובה (היטל חינוך על יסודי לעובד במשק בית), תשל''ט-1978

 73. תקנות לימוד חובה (תשלום היטל חינוך בעד חייל בשירות קבע), תשל''ט-1978

 74. תקנות לימוד חובה (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת), התשס''ה-2005

 75. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (הכרה במוסד חינוך חרדי) התשס''ט-2009

 76. תקנות חינוך ממלכתי (כללים ותנאים להנהגת שבוע לימודים מקוצר), התשס''ה-2004

 77. חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), התש"ס-2000

 78. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ויחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר - הכרה) התשס''ט-2009

 79. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר – רישיון), התשס''ט-2009

 80. תקנות לימוד חובה (כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים), התשס''ה-2004

 81. תקנות חינוך מיוחד (רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה), התשס''ו-2005

 82. צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים בשנת הלימודים התשס"ט-התש"ע), התשס"ט-2009

 83. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון