צו הרוקחים (אגרות רשיון לרוקח ולעוזר רוקח), התשמ"ד-1983

צו הרוקחים (אגרות רשיון לרוקח ולעוזר רוקח), התשמ"ד-1983


בתוקף סמכותי לפי סעיף 66 לפקודת הרוקחים (נוסח חדש), התשמ"א-1981 ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:
1. אגרת רשיון רוקח (תיקון: התשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט)
(א) בעד מתן רשיון לעסוק ברוקחות, ללא הגבלת תקפו, תשולם, עם מתן הרשיון, אגרה כמפורט בסעיף 7 בתוספת השניה לתקנות אגרות בריאות, התשמ"ט-1989 (להלן - תקנות האגרות).
(ב) בעד רשיון זמני לעסוק ברוקחות ובעד חידוש רישיון זמני לעסוק ברוקחות תשולם, עם מתן הרשיון הזמני או עם חידושו, לפי הענין, אגרה כמפורט בסעיף 7 בתוספת השניה לתקנות האגרות.
2. אגרת רשיון של עוזר רוקח (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ח, תשמ"ט)
(א) בעד רשיון לשמש עוזר לרוקח, ללא הגבלת תקפו, תשולם, עם מתן הרשיון, אגרה כמפורט בסעיף 7 בתוספת השניה לתקנות האגרות.
(ב) בעד רשיון זמני לשמש עוזר רוקח ובעד חידושו או הארכתו של רשיון זמני לשמש עוזר לרוקח, תשולם, עם מתן הרשיון הזמני, עם חידושו או עם הארכתו, לפי הענין, אגרה כמפורט בסעיף 7 בתוספת השניה לתקנות האגרות.
3. (בוטל) (תיקון: תשמ"ט)
4. ביטול
צו הרוקחים (אגרות רוקח ועוזר רוקח), התשל"ט-1979 - בטל.
5. תחילה
תחילתו של צו זה ביום כ"ד בתשרי התשמ"ד (1 באוקטובר 1983).1 ק"ת תשמ"ד, 2535, 1072, 51; תשמ"ה, 799; תשמ"ו, 220; תשמ"ז, 401, 960; תשמ"ח, 746, 170, תשמ"ט, 7, 673, 715.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. רישיון הפקת מים

 2. רישיון במקרקעין

 3. רישיון להצבת שלט

 4. רישיון הפקה למים

 5. רוכלות ללא רישיון

 6. רישיון מבקר פנימי

 7. רישיון חשמלאות רכב

 8. ניהול עסק ללא רשיון

 9. החזר אגרת רישיון רכב

 10. רישיון להפעלת חניון

 11. רישיון שימוש במקרקעין

 12. ביטול רישיון במקרקעין

 13. רישיון זמני לניהול עסק

 14. אגרות רישיון תחנת רדיו

 15. רשיון הפקה באזור קיצוב

 16. רישיון להפעלת תחנת רדיו

 17. רישיון במקרקעין ללא תמורה

 18. ניהול עסק אחסנה ללא רישיון

 19. אי תשלום אגרת רישיון שילוט

 20. תקנות הרועים (מתן רשיונות), 1947

 21. נטען כי הגשת התביעה היא מהלך נקמני

 22. פקודת הרועים (מתן רשיונות), 1946

 23. אי התאמה בין מספר מנוע ברשיון הרכב

 24. מעצר על הסעת נוסעים בשכר ללא רישיון

 25. רשיון כללי לסחורות במעבר, תשכ"ח-1968

 26. ביטול רישיון להחזיק במקרקעין ללא תמורה

 27. תנאים מוקדמים למתן היתר לעסק ללא רשיון

 28. ניהול עסק ללא רישיון תוך הפרת צו שיפוטי

 29. תקנות הזרעים (רשיונות מכירה), תשכ''ח-1967

 30. תקנות העתיקות (רשיון ואגרות), התשמ''ד-1984

 31. תקנות הפיקוח על מעונות (בקשה לרשיון), תשכ''ה-1965

 32. צו המילדות (אגרות רשיון ותעודת היתר), התשמ"ד-1983

 33. תקנות פיקוח על בתי-ספר (בקשה להעברת רשיון), תש''ל-1970

 34. כללי פיקוח על בתי-ספר (מבחנים למתן רשיונות), תשל"א-1971

 35. צו הרוקחים (אגרות רשיון לרוקח ולעוזר רוקח), התשמ"ד-1983

 36. תקנות הפיקוח על מעונות (פטור מרשיון לניהול מעון), תשכ''ו-1966

 37. תקנות הפיקוח על מעונות (בקשה לרשיון למוסד פנימייתי לטיפול סוציאלי ולמוסד אמבולטורי לטיפול סוציאלי), התשנ''ד-1994

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון