צו הפיקוח על עסקי ביטוח (פקדונות), התשמ"ב-1981
צו הפיקוח על עסקי ביטוח (פקדונות), התשמ"ב-1981

צו הפיקוח על עסקי ביטוח (פקדונות), התשמ"ב-1981

בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות
בצו זה -
"ענף ביטוח חיים" - למעט ענף ביטוח חיים - סיכון בלבד;
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"הצו הקודם" - צו הפיקוח על עסקי ביטוח (פקדונות), התש"ם-1979.
2. סכומי פקדונות למבטח ישראלי
אלה סכומי הפקדונות אשר מבטח ישראלי חייב להפקיד לכל ענף ביטוח:
(1) לענף ביטוח חיים - 580,000 שקלים;
(2) לכל ענף אחר - 435,000 שקלים.
3. תקרה לפקדון
על אף האמור בסעיף 2 אין מבטח ישראלי חייב להפקיד סכום העולה על 2,485,000 שקלים; עלה הסכום המחושב לפי סעיף 2 על 2,485,000 שקלים, ייקבע סכום הפקדון המופקד בעד כל ענף שבו הורשה המבטח לעסוק לפי הוראות אלה:
(1) לגבי מבטח שאינו מורשה לעסוק בענף ביטוח חיים יחולק הסכום הכולל של הפקדון למספר הענפים שבהם הורשה לעסוק וסכום המנה ייחשב כסכום המופקד בעד כל ענף;
(2) לגבי מבטח המורשה לעסוק בענף ביטוח חיים ובענפים אחרים, סכום של 580,000 שקלים ייחשב כמופקד בעד ענף ביטוח חיים, והמנה המתקבלת מחלוקת יתרת הפקדון במספר הענפים האחרים ייחשב כסכום המופקד בעד כל ענף אחר.
4. סכומי פקדונות למבטח חוץ
(א) מבטח חוץ חייב להפקיד סכום של 60,000 שקלים לכל ענף ביטוח.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) אין מבטח חוץ חייב להפקיד סכום העולה על 930,000 שקלים; עלה הסכום המחושב לפי סעיף קטן (א) על 930,000 שקלים, יחולק הסכום הכולל של הפקדון למספר הענפים שבהם הורשה המבטח לעסוק וסכום המנה ייחשב כסכום המופקד בעד כל ענף.
5. סכומי פקדונות למורשים
מורשה של מי שקיבל פטור לפי סעיף 86 לחוק חייב להפקיד סכום של 40,000 שקלים לכל ענפי הביטוח שבהם הורשה לעסוק; הסכום האמור יחולק למספר הענפים שבהם הורשה לעסוק, וסכום המנה ייחשב כסכום המופקד בעד כל ענף.
6. השלמת הפקדה
(א) מבטח העוסק בעסקי ביטוח ביום פרסומו של צו זה ברשומות (להלן - יום הפרסום), ייחשב הפקדון שהפקיד לפי הצו הקודם כאילו הופקד על חשבון הפקדון הנדרש לפי צו זה.
(ב) השלמת הפקדון לסכום הנדרש לפי צו זה תיעשה תוך שנה מיום הפרסום, בצירוף הפרשי הצמדה למדד על סכום ההשלמה מן המדד שפורסם לחודש יוני 1981 עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השלמת הפקדון.
7. מבטח חדש והוספת ענף
מבטח העומד להתחיל לעסוק בעסקי ביטוח או בענף נוסף אחרי יום הפרסום יפקיד לפני מתן הרשיון את הפקדון כנדרש בצו זה בתוספת הפרשי הצמדה למדד מן המדד שפורסם לחודש יוני 1981 עד המדד שפורסם לאחרונה לפני ההפקדה.
8. הוראות מעבר
(א) על אף האמור בסעיף 4, מבטח חוץ שהיה בעל רשיון ביום ג' בטבת התש"ם (23 בדצמבר 1979) אינו חייב להפקיד פקדון בסכום העולה על 520,000 שקלים בעד ענפי הביטוח שבהם עסק לפי הרשיון שבידו ביום האמור.
(ב) מבטח כאמור בסעיף קטן (א) שקיבל לאחר היום האמור רשיון לעסוק בענף ביטוח נוסף יפקיד בפקדון סכום נוסף של 60.000 שקלים, ובלבד שסך כל הפקדון אינו חייב לעלות על 725,000 שקלים.
(ג) במקרים האמורים בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) ייקבע סכום הפקדון המופקד בעד כל ענף לפי המנה המתקבלת מחלוקת הסכום הכולל של הפקדון למספר הענפים שבהם הורשה המבטח לעסוק.
9. הצמדה למדד
(א) הסכומים הנקובים בצו זה יוגדלו מדי שנה לפי שיעור עליית המדד לפי הוראות אלה:
(1) אם יתברר מתוך המדד שנתפרסם לחודש נובמבר של כל שנה (להלן - המדד החדש), כי המדד החדש עלה לעומת המדד שפורסם לחודש יוני 1981 (להלן - המדד היסודי), יוגדל הסכום לפי שיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי;
(2) הסכומים המוגדלים כאמור יעוגלו ל-500 השקלים הקרובים.
(ב) השלמת הפקדון לסכום המוגדל תיעשה תוך שנה מיום פרסום המדד החדש, בצירוף הפרשי הצמדה למדד על סכום ההשלמה מן המדד החדש עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השלמת הפקדון.
10. ביטוח נזקי טבע בחקלאות (תיקון: תשמ"ה)
על אף האמור בסעיפים 2, 7 ו-9 (א) -
(1) סכום הפקדון אשר מבטח ישראלי חייב להפקיד לענף ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות הוא 112,000,000 שקלים;
(2) לענין הגדלת הסכום האמור בפסקה (1) מדי שנה ובעת הפקדת פקדון למבטח חדש, יראו את המדד שפורסם לחודש מרס 1985 כמדד יסודי.1 ק"ת תשמ"ב, 215; תשמ"ה, 1713.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח כפל

 2. ביטוח חטיפה

 3. ביטוח ציורים

 4. ביטוח מבנה עסק

 5. ביטוח תיקון גג

 6. ביטוח נזקי מים

 7. ביטוח נזק בזדון

 8. הוכחת מקרה ביטוח

 9. חוב לביטוח דירה

 10. ערעור ביטוח חווה

 11. הונאת ביטוח רכוש

 12. מכתב דחיית ביטוח

 13. ביטוח נזקי ריסוס

 14. חשד להונאת ביטוח

 15. כפל ביטוח השתתפות

 16. ממתי מתחיל הביטוח ?

 17. תקופת אכשרה ביטוח

 18. ביטוח עבודת קטינים

 19. חלוקת אחריות ביטוח

 20. ביטוח סחורה בהעברה

 21. ביטוח מקיף בניינים

 22. אי מסירת הצעת ביטוח

 23. תאונה בהודו - ביטוח

 24. שכר מנתח ביטוח מגדל

 25. הסעה בשכר ללא ביטוח

 26. ביטוח תאונה בתאילנד

 27. ביטוח סחורות בהעברה

 28. תאונת פגע וברח ביטוח

 29. ביטוח תכשיטים בדירה

 30. הצעת חוק ביטוח ספקים

 31. תאונת צלילה - ביטוח

 32. חוזר המפקח על הביטוח

 33. אי שמירת מרחק - ביטוח

 34. תביעת ביטוח רעידת אדמה

 35. גביית יתר של דמי ביטוח

 36. ביטוח פגיעה בצינור מים

 37. ערעור חוב פרמיות ביטוח

 38. ביטוח דירה שאינה תפוסה

 39. ביטוח ימי - חסר במטענים

 40. הגבלת תקרת אחריות ביטוח

 41. אי תשלום דמי ביטוח דירה

 42. ערעור על התיישנות ביטוח

 43. סעיף 43 לחוק חוזה הביטוח

 44. ביטוח נזקי טבע מי גשמים

 45. דרישות מיגון ביטוח דירה

 46. הוספת טענות דחיית ביטוח

 47. הפעלת אזעקה כתנאי לביטוח

 48. ביטוח נזקים למטען בהובלה

 49. הקטנת הנזק בתביעות ביטוח

 50. ביטוח אחריות פגיעה מאחור

 51. סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח

 52. חשד בדבר אמיתות מקרה ביטוח

 53. התיישנות ביטוח נזקי צד ג

 54. ביטוח נזקים עקב סופת ברד

 55. התיישנות תביעת כפל ביטוח

 56. ביטוח נזקים שנגרמו בזדון

 57. התיישנות מיום מקרה הביטוח

 58. מקרה ביטוח - אי הגשת תביעה

 59. ביטוח ארגז דחס להובלת אשפה

 60. התיישנות ביטוח תאונות ילדים

 61. התיישנות תביעת ביטוח 3 שנים

 62. ביטוח הוצאות רפואיות בחו''ל

 63. שקרים של המבוטח בהצעת ביטוח

 64. התיישנות תביעות ביטוח אחריות

 65. חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981

 66. ביטוח ימי ותביעות - עורך דין

 67. הפרשות לקרן ביטוח פועלי בניין

 68. חלוקת אחריות ביטוח גורר ונגרר

 69. אישור העדר תביעות כתנאי לביטוח

 70. הכחשת שיחת טלפון עם חברת ביטוח

 71. הסתרה של עניין מהותי ע"י המבוטח

 72. ביטוח נזקי הובלה מישראל לארה''ב

 73. גביית יתר של תשלומי פרמיית ביטוח

 74. זכות הגישה לערכאות בתביעות ביטוח

 75. הוראות המפקח על הביטוח מכתב דחייה

 76. הסכמה להארכת התיישנות תביעת ביטוח

 77. המשך גביית פרמיה לאחר מקרה הביטוח

 78. קבלת תגמולי ביטוח גבוהים מסכום הנזק

 79. חובת אזהרה לגבי מועדי התיישנות ביטוח

 80. טענת מסירת גרסא שקרית עקב היעדר ביטוח

 81. סעיף 16 לחוק חוזה הביטוח קולקטיב פסיקה

 82. תקנות ביטוח נפגעי חיסון, התשנ''ג-1992

 83. המעמד המשפטי של הנחיות המפקח על הביטוח

 84. תחולת הנחיות המפקח על הביטוח בתיקי פלת''ד

 85. צו הפיקוח על עסקי ביטוח (פקדונות), התשמ"ב-1981

 86. תקנות מס הכנסה (ניכוי מעמלת-ביטוח), תשכ''ד-1964

 87. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשמ''ד-1984

 88. צו מס הכנסה (קביעת עמלת-ביטוח כהכנסה), תשכ"ד-1963

 89. צו חוזה הביטוח (אי-תחולת הוראות החוק), התשמ"ד-1983

 90. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א-1981

 91. הנטל להוכיח כי תגמולי הביטוח שולמו כדין ולא "בהתנדבות"

 92. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (סדרי דין בערעור), התשמ''ב-1981

 93. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון), התשנ''ח-1998

 94. צו חוזה הביטוח (קביעת סוגי עסקאות עליהן לא יחול החוק), התשמ"ו-1986

 95. צו הפיקוח על עסקי ביטוח (תכניות ביטוח חדשות ושינוי תכניות), התשמ"ב-1981

 96. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (איסור גביית תוספת לדמי הביטוח), התשמ''ג-1983

 97. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), התשמ''ו-1986

 98. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזי ביטוח), התשמ''ב-1981

 99. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דירקטוריון וועדותיו), התשס''ז-2007

 100. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דינים וחשבונות כספיים), התשס''ז-2007

 101. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי) התשס''ח-2007

 102. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי), התשמ''ה-1984

 103. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח), (הוראות לענין מצב רפואי קודם), התשס''ד-2004

 104. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון