צו העיריות (עבירת קנס), תשל"א-1971

צו העיריות (עבירת קנס), תשל"א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לפקודת העיריות, אני מודיע ומצווה לאמור:
1. עבירות קנס
כל עבירה על הוראה שבסעיף מהסעיפים המפורטים בטור ב' של חוקי העזר המפורטים בטור א' בתוספת הראשונה היא עבירת קנס.
2. שיעור הקנס (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ז, תש"ן, תשנ"ה, תש"ס, תשס"ד)
(א) שיעור הקנס לכל עבירה כאמור בסעיף 1 יהיה כפי דרגת הקנס שנקבעה בתוספת הראשונה בטור ג'.
(ב) בצו זה -
דרגת הקנס בשקלים חדשים
א 660
ב 430
ג 290
ד 150
ה 75
ו 95
ז 220
3. נוסח ההזמנה
ההזמנה לענין סעיף 266(א) לפקודה תהיה לפי הטופס שבתוספת השניה.
4. אופן תשלום הקנס
(א) המשלם קנס על עבירת קנס לבית המשפט הנקוב בהזמנה, יגיש עם התשלום את ההזמנה שנמסרה לו על פי סעיף 266(א) לפקודה; פקיד בית המשפט לא יקבל את התשלום אלא אם קיבל את ההזמנה ונוכח שהתשלום הוא בשיעור הקבוע בצו זה לגבי העבירה הנזכרת בהזמנה.
(ב) המשלם את סכום הקנס בבנק הדואר לחשבון הסילוקים של בית המשפט הנקוב בהזמנה, והגיש את ההזמנה שנמסרה לו לפקיד בנק הדואר המקבל את התשלום, יראו אותו כאילו שילם את הקנס בבית המשפט בהתאם לסעיף 266(ב) לפקודה.
5. ביטול
צו העיריות (עבירות קנס), תשכ"ב-1962 - בטל.
תוספת ראשונה2
(תיקון: תשנ"ג, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ד, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט, תש"ע)

תוספת שניה
(סעיף 3)

פקודת העיריות
(סעיף 265)
הזמנה לדין וכתב אישום
(עבירת קנס)
בבית משפט השלום/העירוני
מדינת ישראל נגד

שם משפחה שם פרטי

המען מס' תעודת זהות
תיאור העובדות המהוות את העבירה
בתאריךבמקום:

עבירה על:
(החיקוק והסעיף)
שמות עדי התביעה:


ניתנת לך הברירה לשלם את הקנס שנקבע בצו העיריות (עבירות קנס), תשל"א-1971, לעבירה זו בסכום של

אם לא תשלם את הקנס הנך מוזמן להתייצב בבית המשפט הנ"ל כדי להישפט על האשמה האמורה בתאריך

אין אתה חייב להתייצב בבית המשפט הנ"ל אם אינך מודה בכל העובדות המפורטות בכתב האישום, אולם במקרה זה עליך להשיב על גבי טופס "הודעת הנאשם" המצורף, על ידי שתמלאו ותחתום עליו ותחזירו לבית המשפט הנ"ל לפני תאריך המשפט.
אם לא תודה בכל העובדות כאמור יקבע בית המשפט תאריך להמשך בירור המשפט.
אם לא תשלם את הקנס או לא תשיב על טופס "הודעת הנאשם" כאמור וגם לא תופיע בבית המשפט כאמור בעצמך ולא תהיה מיוצג על ידי סניגור בתאריך ובשעה הנקובים לעיל, יראוך כמודה בכל העובדות שנטענו בכתב האישום ובית המשפט יהיה רשאי לדונך שלא בפניך.
תאריך:

פרטי רושם הדו"ח
שם המשפחה שם פרטי חתימה
אישור מסירה:
קיבלתי ההזמנה וכתב האישום


חתימת המקבל חתימת המוסר
הערות: 1. בשעת תשלום הקנס עליך להמציא הזמנה זו.
2. תשלום סכום הקנס לאחר שעברו 12 יום מיום מסירת הזמנה זו או תשלום סכום שהוא קטן משיעור הקנס שנקבע לעבירה אינם משחררים מהחובה להישפט על העבירה הנ"ל.

הודעת הנאשם


אל: בית המשפט

אני
הנאשם בתיק פלילי מס' אשר מועד הדיון בו נקבע ליום
שעה
(1) מודה בעובדות אלה מהמפורטות בכתב האישום (פרט את העובדות שאתה מודה בהן):


(2) בנוסף לאמור בכתב האישום אני טוען עובדות אלה:
תאריך:

חתימה
1 ק"ת תשל"א, 1184; תשל"ב, 131, 239, 1300; תשל"ג, 1342; תשל"ד, 1342, 1426, 1579, 1922; תשל"ה, 1663; תשל"ו, 207, 1205, 1625, 1792, 2118, 2404; תשל"ז, 781, 1789; תשל"ח, 79, 538, 917, 1061, 1193, 1466, 1487, 2004; תשל"ט, 252, 664, 790, 916, 1614, 1617, 1618, 1672, 1700; תש"ם, 7, 9, 72, 178, 614, 956, 982, 1495, 1625, 1659, 1732, 1669, 1791, 1866, 1917, 2141, 2152, 2330; תשמ"ט, 795; תשנ"ה, 706; תשס"ד, 74; תשס"ז, 701.
קתש"ם תשמ"א, 2, 34, 66, 80, 133, 162, 298, 300, 562, 658, 838, 886, 982, 983, 1014, 1015, 1030, 1260, 1302, 1398, 1606; תשמ"ב, 50, 51, 53, 54, 234, 656; תשמ"ג, 54, 182, 238, 239, 301, 241, 303, 414, 415, 418, 420, 462א, 478א, 480א, 482א, 514, 530, 587, 602, 604, 634, 666, 710; תשמ"ד, 18, 50, 90, 110, 126, 240, 238, 278, 326, 358, 423, 582, 614, 654, 655, 686, 688, 722, 734, 736, 798, 800, 830, 832; תשמ"ה, 2, 18, 88, 118, 266, 450, 490; תשמ"ו, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 124, 189; תשמ"ז, 2, 18, 42, 120, 158, 174, 175, 246, 248, 258; תשמ"ח, 194, 458, 538; תשמ"ט, 266, 346, 362, 378, 402, 403, 406, 413, 434, 450; תש"ן, 58, 98, 122, 234, 242, 258, 259, 260, 362; תשנ"ג, 192; תשנ"ה, 2, 232; תשנ"ו, 450; תשנ"ז, 114, 188; תשנ"ח, 146, 219, 246, 282; תש"ס, 42, 66, 78; תשס"א, 2, 88; תשס"ב, 58, 59, 106, 218, 219, 220, 221, 306, 454; תשס"ג, 303; תשס"ד, 2, 34, 42, 66, 68, 74; תשס"ה, 14; תשס"ו, 56, תשס"ז, 406, 518; תשס"ח, 102, 178, 398; תשס"ט, 498; תש"ע, 4, 50, 51.
2 הנוסח אינו מובא.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קנס חלוט

 2. הסבת קנס

 3. ביטול כפל קנס

 4. קנס כפל מס מע''מ

 5. בקשה להפחתת קנסות

 6. התיישנות קנס חניה

 7. תביעה למחיקת קנסות

 8. קנס על תליית מודעות

 9. בקשה לעכב תשלום קנס

 10. עיכוב גביית קנס מע''מ

 11. קנס על פתיחת עסק בשבת

 12. דחיית תשלום קנס מע''מ

 13. בקשה להישפט קנס כשרות

 14. הצעת חוק ביטול כפל קנס

 15. קנס תעבורה - חטא או עוון

 16. התיישנות עבירות ברירת קנס

 17. קנס בהליך בזיון בית המשפט

 18. קנס לפי סעיף 95 לחוק מע''מ

 19. קנס על חציית קו הפרדה רצוף

 20. ערעור על קנס בניה לא חוקית

 21. האם מותר לשלם קנס של אדם אחר

 22. ביטול קנס על פתיחת עסק ביום שבת

 23. תוספת פיגור בגין איחור בתשלום קנס

 24. קנס בהתאם לסעיף 95 לחוק מס ערך מוסף

 25. תשלום המעביד על קנס תעבורה של עובד

 26. צו העיריות (עבירת קנס), תשל"א-1971

 27. קנס בגין העסקת עובדת יהודיה ביום שבת

 28. חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1980

 29. צו עבירת קנס (זהום אוויר), תשל"ז-1977

 30. תקנות מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות), התשמ''ד-1984

 31. לא שילם את הקנס במועד ועיריית ת"א דרשה "הוצאות גבייה"

 32. צו שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (עבירות קנס), תשל"ג-1972

 33. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמן משומש), התשס"ז-2006

 34. צו הביטוח הלאומי (שינוי תקופות ושיעורי קנס), התשמ"ו-1985

 35. צו עבירת קנס (יום הזכרון לחללי מערכות ישראל), התשמ"א-1981

 36. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמירת הניקיון), התש"ס-2000

 37. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת מפגעי יתושים), התשס"א-2001

 38. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - פיקדון על מכלי משקה), התשס"ב-2002

 39. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - פינוי יריעות פלסטיק), התשס"ד-2003

 40. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - סילוק ומיחזור צמיגים), התשס"ח-2008

 41. צו סדר הדין הפלילי (סעיף 196 לחוק העונשין - עבירת קנס), התשמ"ד-1984

 42. תקנות סדר הדין הפלילי (גביית חוב של קנסות שלא שולמו במועדם), התשס''ב-2001

 43. תקנות סדר הדין הפלילי (תוספת פיגור מופחתת על הודעות תשלום קנס קודמות), התש''ן-1990

 44. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - גנים לאומיים ושמורות טבע ואתרי לאום), התשמ"ט-1989

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון