צו הכניסה לישראל (פטור), תשט"ז-1956

צו הכניסה לישראל (פטור), תשט"ז-1956

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(ב) לחוק הכניסה לישראל תשי"ב-1952, ואחרי התייעצות עם ועדת הפנים של הכנסת, אני מצווה לאמור:
1. פטור (תיקון: תשי"ח, תשי"ט, תש"ך)
הוראות החוק בדבר אשרה ורשיון לישיבת-מעבר, אשרה ורשיון לישיבת-ביקור ואשרת חוזר לא יחולו על -
(1) ימאי המשמש בצוות כלי-שיט והמצוייד בפנקס-ימאי בר-תוקף, שניתן על ידי השלטונות המוסמכים של מדינה זרה, המעניקה זכות-גומלין לימאים ישראליים;
(1א) ימאי שנתמלאו בו תנאים אלה:
(א) הוא מצוייד בפנקס-ימאי בר-תוקף שניתן על שמו;
(ב) (1) הוא משרת בכלי-שיט הרשום בישראל ונצטווה להצטרף לצוות
כלי-השיט הנמצא בישראל או מחוצה לה או לחזור למקום-מגוריו
אחרי ששירת בכלי-השיט הרשום כאמור, או
(2) הוא אינו משרת בכלי-שיט הרשום בישראל ונצטווה להצטרף לצוות כלי-השיט הרשום בישראל והנמצא בישראל או מחוצה לה, או
(3) הוא אזרח מדינת-חוץ המעניקה זכות-גומלין לימאים ישראליים ונצטווה להצטרף לצוות כלי-השיט הרשום במדינת-חוץ והנמצא בישראל או מחוצה לה או נצטווה לחזור למקום-מגוריו אחרי ששירת בכלי-שיט כאמור;
(ג) (1) הצו לגבי ימאי כאמור בפיסקת-משנה (ב)(1) ו-(2) נרשם
בפנקס-ימאי שלו על ידי קברניט כלי-השיט או מפקח ימי כמשמעותו
בתקנות הנמלים (כלי-שיט להפלגה בים), 1935, או רשות קונסולרית
או דיפלומטית של מדינת ישראל;
2) הצו לגבי ימאי כאמור בפיסקת-משנה (ב)(3) נרשם בפנקס-הימאי שלו או במסמך אחר על ידי רשות דיפלומטית או קונסולרית או שלטונות מוסמכים אחרים של מדינת חוץ או על ידי קברניט כלי-שיט הרשום במדינת-חוץ המעניקה זכות-גומלין לימאים ישראליים;
(2) איש צוות-אויר המשמש בצוות כלי-טיס והמצוייד בתעודת צוות-אויר בת-תוקף, שניתנה על ידי אגף התעופה האזרחית בישראל;
(3) איש צוות-אויר המשמש בצוות כלי-טיס והמצוייד בתעודת צוות-אויר בת-תוקף, שניתנה על ידי השלטונות המוסמכים של מדינה זרה, המעניקה זכות-גומלין לאנשי צוות-אויר ישראליים, ושהיא צד לאמנת התעופה האזרחית הבינלאומית שנחתמה בשיקאגו ביום 7 בדצמבר 1944.1 ק"ת תשט"ז, 607; תשי"ח, 1667; תשי"ט, 1943; תש"ך, 774.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול צו גירוש

 2. מניעת הרחקה מהארץ

 3. הכרה כאזרח אריתראי

 4. אישור שהייה בישראל

 5. גירוש עובד זר שיכור

 6. זכויות בת זוג של פליט

 7. ויזת פליט - עורך דין

 8. פליטים מניגריה בישראל

 9. הגנה קבוצתית חוף השנהב

 10. זכויות מסתננים מניגריה

 11. הסעת שוהים בלתי חוקיים

 12. דחיית בקשה למקלט מדיני

 13. זכויות עובדים אריתראים

 14. פליטים מאתיופיה בישראל

 15. שהייה בלתי חוקית בישראל

 16. זכויות עובד אריתראי במסעדה

 17. זכויות סוציאליות לפליטים

 18. פליטים מחוף השנהב בישראל

 19. שחרור ממתקן כליאה בנתב''ג

 20. גירוש מסתננים מגבול מצרים

 21. אישור מיוחד לכניסה לישראל

 22. סכנת חיים עקב גירוש מהארץ

 23. מסורבי כניסה לישראל בנתב''ג

 24. דחיית בקשה למעמד פליט בישראל

 25. חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952

 26. הסתננות לישראל דרך גבול מצרים

 27. עתירה מנהלית להכיר כפליט מניגריה

 28. עבירות תעבורה של שוהה בלתי חוקי

 29. שהייה בישראל מטעמים הומניטאריים

 30. גירוש עובד זר שהתחתן עם ישראלית

 31. תקנות הכניסה לישראל, תשל''ד-1974

 32. קבלת מעמד פליט בישראל - הכרה כפליט

 33. מעצר שוהה בלתי חוקי עד תום ההליכים

 34. צו הכניסה לישראל (פטור), תשט"ז-1956

 35. זיהוי על ידי נציגת יחידת המסתננים באלמ"ר

 36. עתירה מנהלית בקשת העותרת להכיר בה כפליטה

 37. בסיום התשאול נקבע, כי העותר זוהה כאתיופי

 38. עתירה נגד גירוש שוהים בלתי חוקיים בישראל

 39. המלחמה בין אריתראה לאתיופיה פרצה בשנת 1998

 40. גירוש עובד ישראלי בחו''ל ע''י משטרת ההגירה

 41. מדיניות אי ההרחקה הנוהגת באשר ליוצאי אריתראה

 42. צו הכניסה לישראל (תחנות גבול), התשמ"ז-1987

 43. פניה לנציבות האו"ם ולאחר תשאול של נתין אריתראי

 44. עתירה מנהלית בקשת העותר להעניק לו מעמד של פליט

 45. חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), תשי"ד-1954

 46. צו הכניסה לישראל (מקום משמורת מיוחד), התשס"ג-2002

 47. הוכחת נתינות של מדינה בלי לדעת את השפהשל אותה מדינה

 48. העותר אינו אריתראי אלא שמירב הזיקות שלו הן לאתיופיה

 49. צו הכניסה לישראל (מקום משמורת מיוחד), התשס"ז-2007

 50. צו הכניסה לישראל (מקום משמורת מיוחד), התשס"ח 2007

 51. צו הכניסה לישראל (מקום משמורת מיוחד), התשס"ד-2003

 52. צו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ), התשמ"ח-1988

 53. טענת מסתנן לישראל בראיון זיהוי שהוא משתייך לשבט טגריניה

 54. עתירה נגד החלטת משרד הפנים הדוחה בקשה למעמד פליט בישראל

 55. צו הכניסה לישראל (תקנות גבול) (מעבר נבטים), התשס"ט-2009

 56. נערך לו ראיון על ידי האו"ם שבסיומו נקבע שהעותר אינו סודני

 57. מסתנן לישראל טען כי הוא אריתראי אולם, התברר שנולד באתיופיה

 58. חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה), התשנ"ו-1996

 59. תקנות הכניסה לישראל (דרכי גביית הוצאות גירוש), התשמ''ו-1985

 60. עתירה לקבלת מקלט מדיני בישראל - נוהל הטיפול במבקשי מקלט מדיני

 61. לטענת העותר, הוא נולד באריתריאה אך את מרבית שנותיו חי באתיופיה

 62. הוכחת זיקה למדינה ברמה המקובלת במשפט הפלילי, מעבר לכל ספק סביר

 63. צו הכניסה לישראל (תחנות גבול) (חידוש מעבר צופר), התשנ"ז-1997

 64. תקנות מס הכנסה (קביעת דין פליט ויטנאם כדין עולה), תשמ''א-1980

 65. עתירה נגד החלטה שלא להכיר בעותר כנתין הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו

 66. האם ניתן לדחות בקשת מקלט מכוח אמנת הפליטים על הסף על סמך ראיון בסיסי ?

 67. קביעה כי מבקשת המקלט היא אתיופית ולא אריתראית ואינה זכאית למקלט בישראל

 68. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון