צו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים), התשנ"ז-1997

צו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים), התשנ"ז-1997

(תיקון: תשס"ב-2)
בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג1993 (להלן - החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות (תיקון: תשס"ב-2)
בצו זה
"היתר רעלים" - כמשמעותו בסעיף 3 לחוק.
"מבקש" - מגיש בקשה להיתר רעלים או לחידושו;
"ממונה" - כמשמעותו בחוק.
2. אגרת היתר רעלים (תיקון: תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תשס"א, תשס"ב-2)
מבקש ישלם אגרה בסכום כמפורט להלן בעד היתר רעלים:
בשקלים חדשים
(1) שתוקפו פחות משנה 500
(2) שתוקפו לשנה 4,000
(3) שתוקפו לשנתיים 3,300
(4) שתוקפו לשלוש שנים 1,650
3. (בוטל) (תיקון: תשס"ב-2)
4. הצמדה למדד (תיקון: תשס"ב-2)
(א) סכומי האגרה הנקובים בסעיף 2 יהיו צמודים למדד וישתנו ב1 ביולי של כל שנה (להלן יום השינוי) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב) סכום אגרה שהשתנה כאמור בסעיף קטן (א) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.
(ג) בסעיף זה
"המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתו של צו זה - המדד שפורסם בחודש ינואר 2001.
5. תחילה
תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו ברשומות.


 1. ק"ת תשנ"ז, 583, 1111; תשנ"ח, 326, 1086; תשנ"ט, 531; תשס"א, 4; תשס"ב, 438; תשס"ג, 5, 708.
 2. סעיף 6 לצו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים) (תיקון), התשס"ב-2002 (ק"ת תשס"ב, 439; תשס"ג, 6, 708) קובע:

"6. תחילה ותוקף
תחילתו של צו זה תהיה ב-1 בחודש השני שלאחר פרסומו." (הצו פורסם ביום 7.2.2002).

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חשיפה לרעש בחיל הים

 2. מוות בגלל חשיפה לאבק

 3. טינטון עקב חשיפה לרעש

 4. חשיפה לזיהום נגיפי בצבא

 5. אסבסט בשכונת מגורים

 6. חשיפה לחומרי הדברה בעבודה

 7. פינוי חומרים מסוכנים ממפעל

 8. סרטן עקב חשיפה לאסבסט בעבודה

 9. מחלת עור עקב חשיפה לשמש בעבודה

 10. חשיפה לקרינה אלקטרומגנטית בצבא

 11. נהג אמבולנס נחשף לרעש מזיק בעבודתו

 12. חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993

 13. פרקינסון עקב חשיפה לחומרים רעילים

 14. חשיפה לחומרים כימיים במהלך העבודה

 15. מחלות סרטן כתוצאה מחשיפתה לאבק אסבסט

 16. חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006

 17. תקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס''ט-2009

 18. התקף לב עקב חשיפה לחומרים מסוכנים בעבודה

 19. צו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים), התשנ"ז-1997

 20. תקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור), התשנ''ו-1996

 21. תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת), תשל''ט-1979

 22. תקנות החומרים המסוכנים (הפחתה של סכום עיצום כספי), התש''ע-2010

 23. תקנות החומרים המסוכנים (סילוק פסולת רדיואקטיבית), התשס''ב-2002

 24. חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג-1983

 25. תקנות החומרים המסוכנים (שימוש בתכשירים ליד מבנים), התשס''ה-2005

 26. תקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים), התשס''ג-2003

 27. תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשנ''ד-1994

 28. תקנות בריאות הציבור (מזון) (שימור מצרכי מזון על ידי קרינה), התשמ''ה-1985

 29. תקנות הגנת הצרכן (מידע בדבר קרינה בלתי מייננת מטלפון נייד), התשס''ב-2002

 30. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), התשס''ה-2005

 31. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מיננת), התשנ''ג-1992

 32. תקנות החומרים המסוכנים (יישום פרוטוקול מונטריאול בענין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון), התשס''ד-2004

 33. תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס''א-2001

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון