צו ההוצאה לפועל (סדרי פעולה בלשכה ממוכנת), תשל"ח-1978

צו ההוצאה לפועל (סדרי פעולה בלשכה ממוכנת), תשל"ח-1978

בתוקף סמכותי לפי תקנות 14א, 15(ד), 22(ג), 24(ד) ו-25 (ז) לתקנות ההוצאה לפועל תשכ"ח-1968 (להלן - התקנות), אני מצווה לאמור:
1. בקשה לביצוע פסק-דין
בלשכה שהופעלה בה מערכת מיכון (להלן - הלשכה) תוגש בקשה לביצוע פסק-דין לפי טופס 851 כמפורט בצו ההוצאה לפועל (שימוש בטפסים נוספים בלשכה ממוכנת), תשל"ח-1978 (להלן - צו הטפסים הנוספים), ויצורפו אליה המסמכים כנדרש בתקנה 11 לתקנות.
2. בקשה לביצוע שטר
בקשה לביצוע שטר תוגש בלשכה לפי טופס 850 כמפורט בצו הטפסים הנוספים ויצורפו אליה המסמכים כנדרש בתקנה 88ג(א) ו-(ב) לתקנות.
3. בקשה לביצוע משכנתה
בקשה לביצוע משכנתה תוגש בלשכה לפי טופס 852 כמפורט בצו הטפסים הנוספים ויצורפו אליה המסמכים כנדרש בתקנה 86(ב) לתקנות.
4. בקשה לביצוע משכון
בקשה לביצוע משכון תוגש בלשכה לפי טופס 852 כמפורט בצו הטפסים הנוספים ויצורפו אליה המסמכים הבאים:
(1) שטר המשכון או הודעת המישכון, או שטר מישכון נוטריוני, או העתקים מאושרים מהם;
(2) תצהיר לאימות החוב המגיע ושאר העובדות הכלולות בבקשה;
(3) מקום שהזוכה מיוצג על ידי עורך דין, יפוי כח כאמור בתקנה 11 לתקנות.
5. סדרי תיוק, טיפול וגניזה של מסמכים
בלשכה יוסדרו תיוק, טיפול וגניזה של מסמכים באופן הבא:
(1) בקשת ביצוע והמצורפות אליה יסומנו במספר סידורי שוטף ויתוייקו בזו אחר זו לפי מספרם הסידורי השוטף; מספר זה יהווה מספר התיק;
(2) כל בקשה ומסמך אשר יוגשו אל הלשכה יסומנו במספר סידורי שוטף בהתאם לסוג המסמך ולענינו, וישאו עליהם מספר התיק;
(3) כל בקשה ומסמך האמורים בפסקה (2) יתוייקו בזה אחר זה לפי מספרם הסידורי השוטף ובהתאם לסוג המסמך ולענינו;
4) כל בקשה, למעט בקשת ביצוע, תוגש אל הלשכה בשני עתקים או העתקים צילומיים או יותר, בהתאם לצורך או הענין.
6. שאילתה
שאילתה תוגש בלשכה לפי טופס 859 כמפורט בצו הטפסים הנוספים.
7. המצאה (תיקון: תשנ"ט)
(א) בלשכה יכול שתהיה המצאת בקשות או מסמכים על ידי הנחתם בתיבת הדואר של בא כוח הזוכה או החייב או כל צד מעונין, המצויה באותה לשכה או בדרך ממוחשבת באמצעות מערכת תקשורת עורכי דין המופעלת בה.
(ב) בקשה או מסמך שהונחו בתיבת הדואר שבלשכה כאמור בסעיף קטן (א), יראו אותם כאילו הומצאו כדין ביום השלישי שלאחר יום הנחתם ואם הומצאו בדרך ממוחשבת כאמור בסעיף קטן (א), יראו אותם כאילו הומצאו כדין ביום השלישי שלאחר יום שידורם ממחשב לשכת ההוצאה לפועל.
(ג) בסעיף זה, "מערכת תקשורת עורכי דין" - מערכת ממוחשבת להעברת נתונים בין לשכות ההוצאה לפועל למשרדי עורכי דין.
8. הצטרפות
(א) הצטרפותם לבקשת ביצוע שהוגשה לפי סעיפים 1, 2, 3 או 4 תהיה לפי טופס 858 כמפורט בצו הטפסים הנוספים.
(ב) ההצטרפות תצויין לפי האמור בתקנה 24 לתקנות בתיאומים המחוייבים לפי הענין.
9. איחוד תיקים
(א) בקשה לאיחוד תיקים תוגש ללשכה לפי טופס 857 כמפורט בצו הטפסים הנוספים ויצורפו אליו הדפים הנוספים שבטופ 568 המשמש כיום כבקשה לאיחוד תיקים.
(ב) הטיפול בבקשה לאיחוד תיקים ובתיקים שאוחדו יהיה כאמור בתקנות 25 עד 25ו לתקנות, בתיאומים המחוייבים לפי הענין.1 ק"ת תשל"ח, 1025; תשנ"ט, 79.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ההוצאה לפועל

 2. התראה הוצאה לפועל

 3. התנגדות להוצאה לפועל

 4. חוב עתידי בהוצאה לפועל

 5. גביית יתר בהוצאה לפועל

 6. תקנת השוק בהוצאה לפועל

 7. הקטנת קרן בהוצאה לפועל

 8. הפחתת צו חיוב בתשלומים

 9. מכסת חלב - הוצאה לפועל

 10. סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל

 11. סעיף 7 לחוק ההוצאה לפועל

 12. ערעור בזכות בהוצאה לפועל

 13. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 7 ג לחוק ההוצאה לפועל

 15. סעיף 44 לחוק ההוצאה לפועל

 16. ערעור על דחיית טענת פרעתי

 17. סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל

 18. סעיף 47 לחוק ההוצאה לפועל

 19. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 20. אגרת צילום תיק הוצאה לפועל

 21. מימוש פסק דין בהוצאה לפועל

 22. הגדרת ''זוכה'' בהוצאה לפועל

 23. סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל

 24. מחיקת מסירת האזהרה בהוצל''פ

 25. תקנה 106 לתקנות ההוצאה לפועל

 26. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 27. בזבזנות של חייב בהוצאה לפועל

 28. ביטול מכירת נכס בהוצאה לפועל

 29. בקשה להפסקת הליכי הוצאה לפועל

 30. ערעור על סגירת תיק ההוצאה לפועל

 31. תקנה 119 (ה) לתקנות ההוצאה לפועל

 32. תקנות ההוצאה לפועל, תש''ם-1979

 33. עיכוב החלטה של ראש ההוצאה לפועל

 34. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 35. חריגה מסמכות של ראש ההוצאה לפועל

 36. הודעה על סיום הליכים בהוצאה לפועל

 37. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 38. ביטול צירוף חייב נוסף בתיק הוצל''פ

 39. תביעה בגין אי סגירת תיק הוצאה לפועל

 40. תביעה על סכום קצוב בלשכת ההוצאה לפועל

 41. חיוב קרוב משפחה של חייב בהוצאה לפועל

 42. ערעור בזכות על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 43. אי ידיעה על קיומו של תיק הוצאה לפועל

 44. ביטול הצעה בהליכי מימוש בהוצאה לפועל

 45. סגירת תיק ההוצאה לפועל בגלל פטירת הזוכה

 46. ערעור שהתקבל על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 47. ערעור בגלגול שני על החלטת רשם ההוצל''פ

 48. סמכות ראש ההוצאה לפועל לאחר מתן פסק דין

 49. החלטת השם ללא תגובה של הזוכים בתיק ההוצל"פ

 50. ביטול אישור מכירה על ידי ראש ההוצאה לפועל

 51. הסכם שירותים משפטיים לגביית כספים בהוצל''פ

 52. פיצויים בגין הוצאות פתיחת תיק הוצאה לפועל

 53. מעצר שווא בהוצל''פ שגרם להחמרת בעיה רפואית

 54. ערעור על החלטת רשם לפיה סירב לפתוח תיק הוצל"פ

 55. בקשה לרשם ההוצאה לפועל לשנות את שם הזוכה בתיק

 56. רשם ההוצל"פ אינו מוסמך להוסיף או להחסיר לפס"ד

 57. סמכות ראש ההוצאה לפועל לבדוק נכונות פסק דין

 58. טענה כי התשלום החודשי אשר הוא גבוה ביחס להכנסות

 59. ערעור על החלטה ראש ההוצאה לפועל בענייני משפחה

 60. פתיחת תיק הוצאה לפועל בגין פסק דין שניתן בארה"ב

 61. תקנות ההוצאה לפועל (אגרה מיוחדת), התשנ''ה-1995

 62. בקשה להאריך את מועד פדיון הנכס בתיק ההוצאה לפועל

 63. התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 64. צו ההוצאה לפועל (הפעלת מערכת מיכון),תשל"ח-1978

 65. דחיית הודעת התנגדות מטעם צד ג' בלשכת ההוצאה לפועל

 66. פתיחת תיק הוצאה לפועל למרות הסכמה לשלם את מלוא החוב

 67. ערעור על החלטה במסגרתה נתקבלה באופן חלקי טענת פרעתי

 68. ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל שדחה בקשת סגירת תיק

 69. סעיף 84 לחוק ההוצאה לפועל, מתיר לחייב לפתוח לעצמו תיק

 70. תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ''ח-1968

 71. צו ההוצאה לפועל (סדרי פעולה בלשכה ממוכנת), תשל"ח-1978

 72. תקנות הוצאה לפועל של פסקי-דין נגד המדינה, תשל''ז-1976

 73. סמכות רשם הוצאה לפועל לשנות החלטה של רשם בלשכה בעיר אחרת

 74. לטענת המערערים, בקשתם בטענת "פרעתי" מעולם לא נדונה לגופה

 75. צירוף חייב בתיק הוצל"פ - הגשת תביעה אישית (עצמאית ונפרדת)

 76. טענה כי תיק ההוצאה לפועל לא היה צריך להיפתח במועד בו נפתח

 77. תקנות ההוצאה לפועל(גניזת תיקים) (הוראת שעה), התשנ''ו-1996

 78. ערעור על החלטת רשמת הוצל"פ לביטול מועד הפינוי של דירת מגורים

 79. האם חובה לזמן לחקירה לפני מתן צו חיוב בתשלומים בהוצאה לפועל ?

 80. ערעור על החלטת רשם על אישור מכר המקרקעין נשוא תיק ההוצאה לפועל

 81. צו ההוצאה לפועל (שימוש בטפסים נוספים בלשכה ממוכנת), התש"ן-1989

 82. פקיעת רישיון בגין אי תשלום אגרה או מחמת מגבלה לפי חוק ההוצאה לפועל

 83. תקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות), התשמ''א-1981

 84. תקנות ההוצאה לפועל (גניזת תיקים וביעורם) (הוראת שעה), התש''ע-2010

 85. טעם שרשמת ההוצל"פ לא בחנה את מצבו הכלכלי, ולא התחשבה אף במצבו הרפואי

 86. תקנות ההוצאה לפועל (סילוק פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשמ''ח-1988

 87. תקנות ההוצאה לפועל (העברת פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשנ''ב-1992

 88. צו ההוצאה לפועל (הליכים שיינקטו על ידי הלשכה לבקשת הזוכה בלבד), התשס"א-2001

 89. תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ''א-1991

 90. בערעור על החלטת רשם ההוצל"פ רשאי ביהמ"ש של ערכאת הערעור להדרש לטענות עובדתיות חדשות

 91. התניית ביטול ההגבלה על החידוש רישיון נהיגה בתיק ההוצאה לפועל בהפקדת מחצית סכום החוב

 92. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון