צו ההגנה (שעת-חירום) (הגשת ספרים לביקורת מוקדמת ואיסור פרסום), תשל"ב-1971

צו ההגנה (שעת-חירום) (הגשת ספרים לביקורת מוקדמת ואיסור פרסום), תשל"ב-1971

בתוקף סמכותי לפי התקנות 87 ו- 97 לתקנות ההגנה (שעת-חירום), 1945 (להלן - התקנות), אני מצווה לאמור:
1. הגדרות
בצו זה -
"מפרסם" - מחבר, בעל, עורך, מדפיס או מוציא לאור;
"מדפיס" - לרבות בעל בית דפוס או מנהלו;
"ספר הנוגע לבטחון המדינה" - ספר, חוברת או קונטרס, שתוכנו, כולו או מקצתו, מתייחס בצורה כלשהי למערכת הבטחון של מדינת ישראל על שלוחותיה, לרבות צבא הגנה לישראל, או לשטחים המוחזקים על ידי צבא-הגנה לישראל;
"פרסם" - כמשמעותו בתקנה 86 לתקנות.
2. הגשה לבדיקה מוקדמת
כל המפרסם ספר הנוגע לבטחון המדינה חייב להגישו לצנזור לפני פרסומו.
3. איסור פרסום
הואיל ואני סבור, כי פרסומו של ספר הנוגע לבטחון המדינה בניגוד לאמור בסעיף 2 עלול לפגוע בבטחון המדינה, הריני אוסר לפרסם ספר כאמור כל עוד לא הוגש לצנזור, או שהוגש לו ועדיין לא נתקבלו הוראותיו, או שנתקבלו הוראותיו ולא קויימו.1 ק"ת תשל"ב, 576.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צו הגנה חלקי

 2. ביטול צו הגנה

 3. צו הגנה נגד הבעל

 4. תביעה למתן צו הגנה

 5. הגבלת היקף צו הגנה

 6. דחיית בקשה לצו הגנה

 7. תביעה למתן לצו הגנה

 8. הארכת צו הגנה בהסכמה

 9. צו הגנה של אם כנגד בנה

 10. צו הגנה של חותן נגד החתן

 11. צו הגנת הדייר (הקמת בתי-דין לשכירות), תשי"ד-1954

 12. צו הגנה על מעגלים משולבים (הסכם טריפס), התש"ס-1999

 13. צו ההגנה (כספים) (העברת זכות למטבע-חוץ), תשכ"ג-1963

 14. צו ההגנה (שעת-חירום) (הגשת ספרים לביקורת מוקדמת ואיסור פרסום), תשל"ב-1971

 15. צו ההגנה (שעת חירום) (איסור משלוח, מסירה והובלה של דבר הפוגע בבטחון המדינה) (מס' 2), התשנ"א-1991

 16. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון