צו ההגנה (שעת חירום) (איסור משלוח, מסירה והובלה של דבר הפוגע בבטחון המדינה) (מס' 2), התשנ"א-1991

צו ההגנה (שעת חירום) (איסור משלוח, מסירה והובלה של דבר הפוגע בבטחון המדינה) (מס' 2), התשנ"א-1991

בתוקף סמכותי לפי סעיף 91(1) ו-(2) לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 (להלן - תקנות ההגנה), אני מצווה לאמור:
1. איסור משלוח מסירה והובלה
לא תישלח בדואר מישראל לכל מקום שמחוץ לישראל חבילת דואר שיש בה ידיעה הפוגעת בבטחון המדינה או העלולה לפגוע בו ולא תימסר בישראל חבילת דואר כאמור שהתקבלה מחוץ לישראל וכן לא יישלח מישראל ולא יובל לישראל, גם בכל דרך אחרת, מסמך או כל חפץ אחר, שיש בו ידיעה כאמור; לענין זה, "חבילת דואר" - כמשמעותה בסעיף 86 לתקנות ההגנה.
2. ביטול
צו ההגנה (שעת חירום) (משלוח, מסירה והובלה של דבר הפוגע בבטחון המדינה), התשנ"א-1991 - בטל.1 ק"ת תשנ"א, 807.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צו הגנה חלקי

 2. ביטול צו הגנה

 3. צו הגנה נגד הבעל

 4. תביעה למתן צו הגנה

 5. הגבלת היקף צו הגנה

 6. דחיית בקשה לצו הגנה

 7. תביעה למתן לצו הגנה

 8. הארכת צו הגנה בהסכמה

 9. צו הגנה של אם כנגד בנה

 10. צו הגנה של חותן נגד החתן

 11. צו הגנת הדייר (הקמת בתי-דין לשכירות), תשי"ד-1954

 12. צו הגנה על מעגלים משולבים (הסכם טריפס), התש"ס-1999

 13. צו ההגנה (כספים) (העברת זכות למטבע-חוץ), תשכ"ג-1963

 14. צו ההגנה (שעת-חירום) (הגשת ספרים לביקורת מוקדמת ואיסור פרסום), תשל"ב-1971

 15. צו ההגנה (שעת חירום) (איסור משלוח, מסירה והובלה של דבר הפוגע בבטחון המדינה) (מס' 2), התשנ"א-1991

 16. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון