צו הביטוח הלאומי (שינוי תקופות ושיעורי קנס), התשמ"ו-1985

צו הביטוח הלאומי (שינוי תקופות ושיעורי קנס), התשמ"ו-1985

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 179(א) ו-242 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ה-1968 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ו, תשמ"ח)
בצו זה -
"בנק" - בנק לאומי לישראל בע"מ, בנק הפועלים בע"מ. בנק דיסקונט לישראל בע"מ, הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ובנק המזרחי המאוחד בע"מ;
"אשראי" - כמשמעותו ב חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"ה-1981;
"ממוצע שיעור הריבית החריגה הכוללת" - הצירוף של ממוצע שיעורי הריבית החדשי שגובה בנק מלקוחותיו על אשראי מאושר ועל אשראי חריג כשהוא מחולק לענין קנס יומי - ב-30;
לענין קנס שבועי - ב-4.3 ומוגדל ב-15%;
"מועד עדכון" - ה1- בינואר, ה1- באפריל, ה1- ביולי וה1- באוקטובר של כל שנת מס.
2. קנס יומי2
(א) על אף האמור בסעיף 179(א)(1) לחוק, בתקופה שממועד התשלום ועד ה1- בחודש שלאחר מועד התשלום, ישולם קנס יומי בשיעור שיקבע שר העבודה והרווחה, בהתחשב בממוצע שיעור הריבית החריגה, מדמי הביטוח שבפיגור בעד כל יום שבפיגור.
(ב) קנס יומי שנקבע כאמור בסעיף קטן (א) ישתנה בהתחשב בשינויים שחלו בממוצע שיעור הריבית החריגה הכוללת בכל מועד עדכון, ובתקופה שבין מועד עדכון אחד למשנהו - אם חל שינוי כאמור העולה על 0.2% בין ה1- בכל חודש שבתקופה האמורה לבין ה1- בחודש שקדם לו.
2א. קנס שבועי (תיקון: תשמ"ו, תש"ן)2
א) על אף האמור בסעיף 179(א)(1) לחוק, בתקופה שמיום ה1- בחודש שלאחר מועד התשלום ועד למועד תשלום דמי הביטוח, ישולם על דמי הביטוח שבפיגור קנס לכל שבוע של פיגור או לחלק ממנו, בשיעור שיקבע שר העבודה והרווחה בהתחשב בממוצע שיעור הריבית החריגה הכוללת (להלן - הקנס השבועי).
(ב) קנס שבועי כאמור ישתנה בכל מועד עדכון בהתחשב בשינויים שחלו בממוצע שיעורי הריבית החריגה הכוללת ובשינויים שחלו במדד, בין מועד עדכון אחד למשנהו, ובלבד שכתוצאה משינוי כאמור לא יפחת שיעור הקנס השבועי מ-0.2% לכל שבוע או חלק ממנו.
3. הודעה על השינוי (תיקון: תשמ"ו)2
חל שינוי בשיעור הקנס היומי, או הקנס השבועי, יפרסם שר העבודה והרווחה הודעה על השינוי שחל בגובה הקנס היומי או הקנס השבועי.1 ק"ת תשמ"ו, 93, 703; תשמ"ח, 510; תש"ן, 443;
י"פ תשמ"ח, 408, 2575; תש"ן, 2109; תשנ"ד, 1938.
2 בהודעה (י"פ תשנ"ד, 1938) נקבע שיעור קנס יומי של 0.07% מ- 1.1.94.
ושיעור קנס שבועי של 0.2% מ- 1.1.94.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קנס חלוט

 2. הסבת קנס

 3. ביטול כפל קנס

 4. קנס כפל מס מע''מ

 5. בקשה להפחתת קנסות

 6. התיישנות קנס חניה

 7. תביעה למחיקת קנסות

 8. קנס על תליית מודעות

 9. בקשה לעכב תשלום קנס

 10. עיכוב גביית קנס מע''מ

 11. קנס על פתיחת עסק בשבת

 12. דחיית תשלום קנס מע''מ

 13. בקשה להישפט קנס כשרות

 14. הצעת חוק ביטול כפל קנס

 15. קנס תעבורה - חטא או עוון

 16. התיישנות עבירות ברירת קנס

 17. קנס בהליך בזיון בית המשפט

 18. קנס לפי סעיף 95 לחוק מע''מ

 19. קנס על חציית קו הפרדה רצוף

 20. ערעור על קנס בניה לא חוקית

 21. האם מותר לשלם קנס של אדם אחר

 22. ביטול קנס על פתיחת עסק ביום שבת

 23. תוספת פיגור בגין איחור בתשלום קנס

 24. קנס בהתאם לסעיף 95 לחוק מס ערך מוסף

 25. תשלום המעביד על קנס תעבורה של עובד

 26. צו העיריות (עבירת קנס), תשל"א-1971

 27. קנס בגין העסקת עובדת יהודיה ביום שבת

 28. חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1980

 29. צו עבירת קנס (זהום אוויר), תשל"ז-1977

 30. תקנות מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות), התשמ''ד-1984

 31. לא שילם את הקנס במועד ועיריית ת"א דרשה "הוצאות גבייה"

 32. צו שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (עבירות קנס), תשל"ג-1972

 33. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמן משומש), התשס"ז-2006

 34. צו הביטוח הלאומי (שינוי תקופות ושיעורי קנס), התשמ"ו-1985

 35. צו עבירת קנס (יום הזכרון לחללי מערכות ישראל), התשמ"א-1981

 36. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמירת הניקיון), התש"ס-2000

 37. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת מפגעי יתושים), התשס"א-2001

 38. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - פיקדון על מכלי משקה), התשס"ב-2002

 39. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - פינוי יריעות פלסטיק), התשס"ד-2003

 40. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - סילוק ומיחזור צמיגים), התשס"ח-2008

 41. צו סדר הדין הפלילי (סעיף 196 לחוק העונשין - עבירת קנס), התשמ"ד-1984

 42. תקנות סדר הדין הפלילי (גביית חוב של קנסות שלא שולמו במועדם), התשס''ב-2001

 43. תקנות סדר הדין הפלילי (תוספת פיגור מופחתת על הודעות תשלום קנס קודמות), התש''ן-1990

 44. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - גנים לאומיים ושמורות טבע ואתרי לאום), התשמ"ט-1989

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון