צו בית הדין לעבודה (הרכב בית דין בסוגים מסוימים של הליכים), התשנ"ו-1996

צו בית הדין לעבודה (הרכב בית דין בסוגים מסוימים של הליכים), התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 18(ג1), 20(א1) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם נשיא בית הדין הארצי ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אנו מצווים לאמור:
1. הגדרה
בצו זה, "הליך" - הליך בבית דין לעבודה שהמוסד לביטוח לאומי צד בו.
2. הליכים בבית דין אזורי
אלה סוגי ההליכים בבית דין אזורי שבהם, על אף האמור בסעיף 18(א) לחוק, יהיה שופט דן יחיד:
(1) ערעור על החלטה של ועדה רפואית לעררים לפי סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 (להלן - חוק הביטוח);
(2) ערעור על החלטה של ועדה רפואית לעררים, החלטה של ועדה לעררים, החלטה של ועדה לעררים לשירותים מיוחדים והחלטה של ועדה לעררים לילד נכה לפי סעיפים 213 ו-222 לחוק הביטוח;
(3) ערעור על קביעה של דרגת נכות לפי סעיף 387 לחוק הביטוח והתקנות לפיו, לפי פרק י"ג לחוק הביטוח או מכוח הסכם שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח.
3. הליכים בבית הדין הארצי
על אף האמור בסעיף 20(א)(3) לחוק, ערעור על פסק דין של בית דין אזורי בכל אחד משלושת הענינים הנזכרים בתקנה 2 יידון בשלושה שופטים בלבד.
4. ביטול
צו בית הדין לעבודה (הרכב בית דין בסוגים מסוימים של הליכים), התשמ"ז-1987 - בטל.1 ק"ת תשנ"ו, 938.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הארכת התיישנות בדיני עבודה

 2. הגשת תמליל לבית הדין לעבודה

 3. פטירת התובע בבית הדין לעבודה

 4. דחייה על הסף בית הדין לעבודה

 5. ערובה להוצאות בבית דין לעבודה

 6. תקנה 46 לתקנות בית הדין לעבודה

 7. סירוב עד להיחקר בבית דין לעבודה

 8. סכסוך משפחתי בדיני עבודה

 9. עורך דין טוב לדיני עבודה

 10. חוק בית הדין לעבודה התשכ"ט-1969

 11. יפוי כח לייצוג בבית הדין לעבודה

 12. עדות בוידאו קונפרנס בדיני עבודה

 13. דחיית מועד דיון בבית הדין לעבודה

 14. הזמנת עדים ביוזמת בית הדין לעבודה

 15. ערעור על החלטת רשם בית הדין לעבודה

 16. חובת הנמקה בפסק דין בבית דין לעבודה

 17. קביעת אחוזי נכות ע''י בית הדין לעבודה

 18. החזר אגרת בית דין לעבודה ששולמה בטעות

 19. תביעה לזכויות מכוח חוקי המגן בדיני עבודה

 20. ערעור על החלטה אחרת של רשם בית הדין לעבודה

 21. ערעור על החלטה בדיון מהיר בבית הדין לעבודה

 22. תקנות בית-הדין לעבודה (אגרות), התשס''ח-2008

 23. תקנות בית הדין לעבודה (פישור), התשנ''ג-1993

 24. זכויות עובדים בישראל דיני עבודה - עורך דין

 25. מחיקת סעיפים מכוח תקנה 40 לתקנות בית הדין לעבודה

 26. תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ''ב-1991

 27. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת בית הדין לעבודה

 28. תקנה 49 לתקנות בית דין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991

 29. הארכת מועד להגשת ערעור על פסק דין של בית הדין לעבודה

 30. צו בתי-דין לעבודה (הקמת בתי-דין אזוריים), תשכ"ט-1969

 31. בקשה לדחיית תשלום אגרה - תקנה 6 לתקנות בית הדין לעבודה

 32. תקנות בית הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור), תשל''ח-1978

 33. בקשה להורות ליתן פרטים נוספים - תקנה 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה

 34. תקנות בית הדין לעבודה (סמכויות שניתן להעבירן לרשם), תשל''ה-1975

 35. תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ''א-1991

 36. תקנות בית הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה בדיון מהיר), התש''ן-1990

 37. צו בית הדין לעבודה (מספר השופטים בבתי הדין האזוריים), התשמ"ו-1986

 38. צו בית הדין לעבודה (הגדלת סכום התובענות שבסמכות הרשם), התשמ"ח-1988

 39. צו בתי המשפט (הקמת מחלקות לניתוב תיקים בבתי הדין לעבודה), התשס"ד-2004

 40. צו בית הדין לעבודה (הרכב בית דין בסוגים מסוימים של הליכים), התשנ"ו-1996

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון