מבחנים למתן תמיכות של משרד התיירות למוסדות ציבור

מבחנים למתן תמיכות של משרד התיירות למוסדות ציבור

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (להלן - החוק), ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסמים בזה מבחנים למתן תמיכות למוסדות ציבור מאת משרד התיירות, כמפורט להלן:
1. כללי (תיקון: תש"ס)
א. משרד התיירות (להלן - המשרד) תומך מתקציבו באופן ישיר, או בדרך של שיתוף פעולה במוסדות ציבור, אשר יש בפעולותיהם תרומה לקידום ולפיתוח התיירות בישראל, בין על ידי עידוד תיירות פנים ובין על ידי עידוד תיירות נכנסת ושיפור ופיתוח שירותי התיירות בישראל; תמיכה יכול שתינתן לפעילות או לאירוע שמוסד הציבור יוזם, או שהמשרד יוזם ומבקש מן המוסד לבצע או להשתתף עם המשרד בביצועם.
ב. מדיניות המשרד לגבי חלוקת התמיכה בין הגורמים השונים נקבעת בתכנון שנתי מראש, אך נתונה לשינוי כתוצאה ממשבר בתיירות העולמית בכלל או בתיירות לישראל ולאזור בפרט; משבר כאמור מתבטא בירידה במספר התיירים, בין המגיעים מחוץ לארץ ובין תיירי הפנים, ירידה במספר כניסות התיירים בכל הגבולות או ירידה במספר הלינות של התיירים; הסיבות למשבר יכול שיהיו גיאו-פוליטיות, בטחוניות, כלכליות ואחרות.
ג. בקשה לתמיכה של מוסד ציבור תוגש ותטופל בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן (להלן - הנוהל). בדונה ובהחליטה בבקשה לתמיכה, תשקול ועדת התמיכות את נסיבותיו של כל ענין וענין, תוך יישום אחיד, שוויוני וענייני של המבחנים שנקבעו, לגבי מבקשי התמיכה השונים; כל שיקולי הועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש, לפי הענין; החלטת הועדה תהא מנומקת בפרטות.
ד. התמיכה יכול שתהיה מלאה או חלקית, ויכול שתהא משולמת במישרין למוסד הציבור (לדוגמא לשם הפקת חומר תיירותי) או בעקיפין, לגורם שלישי בעד פעילות של המוסד הנתמך (לדוגמא, תשלום בעד תשדירי שירות ברדיו ובטלויזיה).
ה. מוסד ציבור, המבקש לראשונה תמיכה, יוכיח למשרד כי -
(1) פעל במשך שנתיים לפחות במימון ממקורות עצמיים;
(2) היקף הפעילות בשנה שקדמה לשנה שבעדה הגיש את בקשתו לא פחת ממחצית היקף הפעילות שבעדה הוא מבקש תמיכה בפנייתו;
2. מוסדות ציבור הזכאים לתמיכה
גופים כמפורט להלן ובלבד שהם מוסדות ציבור כהגדרתם בסעיף 3א(א) לחוק:
(1) עמותות תיירות אזוריות וארציות שמטרתן עידוד תיירות פנים או תיירות נכנסת;
(2) מחלקות תיירות ברשויות מקומיות.
(3) מוסדות להכשרת כוח אדם בתיירות.
(4) אחרים, שעיסוקם עידוד התיירות בארץ ופיתוח שירותי התיירות בה.
3. המבחנים לתמיכה במוסדות ציבור יהיו אלה (תיקון: תש"ס)
(א) תחום הפעילות של המוסד והנסיון שלו בפעילות לענין: פרסומים, כנסים, פסטיבלים, למעט פסטיבלי קולנוע, ירידים, טיולים, ארועים, עריכת סקרים וכד'; מקצועיות השירותים שהוא מעניק; הצלחת המוסד בעבר במימוש ייעדי התיירות לטובת המדינה.
(ב) תרומת המוסד בפעולותיו לפרסום המדינה כיעד תיירותי ולקשרים בינלאומיים.
(ג) תרומת המוסד לשיפור שירותי התיירות בישראל ולפיתוחם.
(ד) בחינה של הפעילויות לפי אמות מידה ספציפיות כגון: תכלית, קהל יעד, נושא, היקף.
(ה) תרומת פעולה או אירוע שעורך המוסד לעידוד התיירות בישראל תיבחן, בין היתר, לפי אלה:
(1) האירוע המאורגן יש בו משום מוקד משיכה לתיירים בכלל או לסוג של תיירות בפרט;
(2) עידוד הגעה לישראל, על ידי ארגון פעולות הבליטות את הייחודיות של הארץ כארץ תיירות, תרבות ונופש (מופעים אמנותיים, סיורים באתרים דתיים והיסטוריים, אירועים דתיים וכיוצא באלה).
(3) עידוד תיירות פנים להגיע לאזור מסויים בשל תכונה המבליטה את הייחודיות שבו (על-ידי פרסום, סרטים על נופש וכדומה).
(ו) הפעולה היזומה בידי המוסד תואמת את מדיניות המשרד כאמור בסעיף 1ב.
(ז) המשקל של התמיכה המבוקשת למוסד, לצורך פעולותיו, ביחס לתמיכות או הכנסות הניתנות ממקורות אחרים.
(ח) (1) היה המוסד הציבורי מוסד להכשרת כוח אדם בתיירות, ייבחנו
בנוסף לכל האמור לעיל גם אלה:
א. חיוניות הנושא הנלמד במוסד לקידום ולפיתוח התיירות בארץ;
ב. היקף פעילות המוסד מבחינת מגמות הלימודים, הקורסים וכח ההוראה;
ג. מספר התלמידים בכל מגמה וקורס;
ד. מיקומו הגיאוגרפי של המוסד - האפשרות להכשיר כח אדם במקומות שהוא חסר, מקרב אוכלוסיה מקומית.
ה. צרכי המוסד בהתאמת הלימודים לדרישות הענף המתפתח, כגון צורך לרכוש תוכנות מחשב.
(2) בין המסמכים הנוספים שעל מוסד כאמור להגיש לפי סעיף 5 לנוהל יהיה כל אישור או תעודה או מסמך אחר שניתנו לו לענין הכרה בו מאת משרד העבודה והרווחה, משרד החינוך והתרבות או משרד התיירות.1 י"פ תשנ"ב, 3698; תש"ס, 2311.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק התיירות

 2. חופשה לא שגרתית

 3. תאונה במרכז נופש

 4. תאונה בטיול מאורגן

 5. פיצוי על הפלגת נופש

 6. ארנונה על מרכז נופש

 7. חוב על טיול לארה''ב

 8. פיצוי על חבילת נופש

 9. תביעה נגד הדקה ה-90

 10. ליקויים בחבילת נופש

 11. עידוד התיירות לישראל

 12. עורך דין דיני תיירות

 13. תביעה נגד וואלה טורס

 14. תביעה נגד מארגן טיול

 15. תביעה נגד איסתא ליינס

 16. נופש בחו''ל בעיר אחרת

 17. תביעה נגד סוכן נסיעות

 18. תביעה נגד מדריך טיולים

 19. חוב בגין שירותי תיירות

 20. ביטול הזמנת חבילת נופש

 21. כניסה ללא ויזה לטורקיה

 22. תאונת אופנוע בטיול טבע

 23. איחור רכבת מעל 30 דקות

 24. ביטול קניית יחידת נופש

 25. פציעה בטיול מטעם העבודה

 26. ביטוח טיול לדרום אמריקה

 27. תאונה בטיול עובדים לחו''ל

 28. השתחררות מעסקת יחידת נופש

 29. הצעת חוק סיוע לענף התיירות

 30. זכויות יוצרים במסלול טיול

 31. ביטול חוזה יחידת נופש בארץ

 32. תביעה נגד חברת הדני נסיעות

 33. הסכם שדרוג יחידת נופש בחו"ל

 34. ביטול חוזה יחידת נופש באילת

 35. פיצוי עבור ביטול חבילת נופש

 36. פיצוי על חבילת נופש לטורקיה

 37. תלונות על טיול בדרום אמריקה

 38. חבילות נופש בחו''ל - פסק דין

 39. לידה מוקדמת במהלך טיול בחו"ל

 40. חיוב שגוי על מספר לילות נופש

 41. פיצויים על הזמנת נופש באיטליה

 42. תלונות על טיול מאורגן לארה''ב

 43. ביטול קניית יחידת נופש בתאילנד

 44. טיפול רפואי למטייל בטיול מאורגן

 45. ניצול קשישים - מכירת יחידת נופש

 46. הצעת חוק ביטול רכישת יחידת נופש

 47. פיצויים על עוגמת נפש בחופשה במצרים

 48. ביטוח ציוד אלקטרוני בנסיעה לחו''ל

 49. הסכם לרכישת יחידת נופש ע''י קשישים

 50. פיצוי על "איבוד" יום אחד של טיול בחו"ל

 51. תביעת פיצויים בגין חבילת נופש למצרים

 52. תביעה נגד איסתא בגין חבילת נופש בורנה

 53. נפילה במהלך טיול בחו"ל - כסף מהביטוח ?

 54. ביטול נסיעה לחו''ל - מחלה של קרוב משפחה

 55. ביטול נסיעה לחו''ל בגלל פטירת קרוב משפחה

 56. ביטול הזמנת חופשה בגלל דרישת תוספת תשלום

 57. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ, התשמ"ג-1983

 58. האם צריך לשלם על פיצול זכות ביחידת נופש ?

 59. תקנות שירותי תיירות (מורי דרך), תשכ''ז-1967

 60. תקנות שירותי תיירות (סוכנויות), התשס''א-2000

 61. ביטוח גניבת ציוד של מטייל במהלך טיול בדרום אמריקה

 62. תקנות שירותי תיירות (משרדים לתיור), התשמ''א-1981

 63. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ (ביטול), התשנ"ב-1992

 64. ביטול טיול לחו"ל עקב בעיה בלב - ביטוח ויזה כ.א.ל

 65. זכאות נוסע לפיצוי בגין תקלות ושיבושים בטיול מאורגן

 66. מבחנים למתן תמיכות של משרד התיירות למוסדות ציבור

 67. תקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס''ג-2003

 68. לא הוצאה לה אשרת כניסה לסין, ולכן לא יכולה הייתה להצטרף לטיול

 69. תקנות היטל על נסיעה לחוץ לארץ (העלאת סכום ההיטל), התשמ''ז-1987

 70. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ), התש''ן-1990

 71. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי תיירות), התשס''ה-2004

 72. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (ביטול), התשנ''ז-1997

 73. חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים, התשס"ו-2005

 74. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (הוראת שעה), התשנ''ב-1991

 75. צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ז-2007

 76. צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ג-2002

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון