כללים חשבונאיים לחישוב נזילות חובה ונזילות בפועל של תאגידים בנקאיים

כללים חשבונאיים לחישוב נזילות חובה ונזילות בפועל של תאגידים בנקאיים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 22א להוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), תשל"א-1971 (להלן - הוראות הנזילות), אני קובע בזה כללים חשבונאיים לחישוב היחסים בין נכסים והתחייבויות לפי סעיף 18א להוראות הנזילות, כלהלן:
1. חישוב הנכסים וההתחייבויות
בחישוב סכום הנכסים וההתחייבויות במטבע חוץ ייכללו, בין היתר, אלה:
(א) קיבולים שעשה תאגיד בנקאי והתחייבויות של לקוחות בשל קיבולים כאמור; אולם לא ייכללו היתרות בחשבונות מקבילים בשל אשראי תעודות, ערבויות והתחייבויות אחרות על חשבון לקוחות;
(ב) ההפרש בין יתרות של עיסקות שנקשרו לרכישת מטבע חוץ כנגד מטבע חוץ אחר, או כנגד מטבע ישראלי, שתוקפן בעתיד, לבין יתרות של עיסקות כאמור למכירת מטבע חוץ;
(ג) הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים במטבע חוץ, לרבות הפרשות לריבית שנצברה עליהם; חישוב ההפרשות ייעשה על-פי כללים חשבונאיים מקובלים;
על אף האמור בפסקה זו, לא תיחשב הפרשה כאמור כהתחייבות אם המפקח על הבנקים או מי שהסמיך לכך, הודיע שהוא סבור כי על-פי קריטריונים מקובלים אין צורך בהפרשה;
(ד) הפרשות כלליות לחובות מסופקים במטבע חוץ; הפרשות אלו תחושבנה כחלק מסך כל ההפרשה הכללית לחובות מסופקים, לפי היחס של מרכיב האשראי במטבע חוץ בסך כל האשראי המהווה בסיס לחישוב ההפרשה הכללית; חישוב ההפרשה הכללית במטבע חוץ ייעשה לסוף כל רבעון וההפרשה המעודכנת תיכלל החל בחודש שלאחר סוף אותו רבעון עד לסוף החודש שלאחר הרבעון הבא;
(ה) יתרות של הכנסות לקבל והוצאות לשלם; חישוב ההצטברות של הכנסות ושל הוצאות ייעשה ליום האחרון של כל חודש ואותן יתרות ייכללו החל ביום האחד עשר בחודש הבא עד היום העשרה בחודש שלאחריו, בניכוי סכומים אלה:
1) מהאחד עד העשרה בחודש - הכנסות שנתקבלו והוצאות ששולמו מתחילת החודש הקודם ועד ליום החישוב;
(2) מהיום האחד עשר בחודש ועד סוף החודש - הכנסות שנתקבלו והוצאות ששולמו מתחילת אותו החודש עד יום החישוב;
(ו) יתרות של חשבונות הקשר בין מרכז התאגיד הבנקאי בישראל לבין משרדיו מחוץ לישראל; לחשבון זה ייזקפו התוצאות העסקיות של כל משרד מחוץ לישראל לסוף כל חודש, לא יאוחר מהיום האחרון בחודש שלאחריו;
(ז) יתרות של השקעות בניירות ערך הנקובים במטבע חוץ -
(1) כאשר השקעות מוצגות בדו"חות הכספיים על בסיס השווי המאזני, ייכלל גם חלקו של התאגיד הבנקאי בעודף השווי המאזני על העלות לסוף כל רבעון וזאת החל בחודש שלאחר סוף אותו רבעון עד סוף החודש שלאחר הרבעון הבא;
(2) השעות אחרות בניירות ערך הנקובים במטבע חוץ ייכללו לפי עלותם במטבע חוץ.
2. שער חליפין
יתרות של נכסים והתחייבויות הנקובים במטבע חוץ יתורגמו למטבע ישראלי לפי השער היציג שפרסם בנק ישראל ביום החישוב; לא פורסם שער כאמור, יתורגמו היתרות לפי השער היציג שפרסם בנק ישראל לאחרונה לפני יום החישוב.
3. תחילה
תחילת כללים אלה ביום ח' בתשרי התשנ"א (27 בספטמבר 1990).
4. ביטול
הכללים החשבונאיים מיום ב' בשבט התשמ"ו (12 בינואר 1986) - בטלים.1 י"פ תשנ"א, 2.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת לקוח בנק

 2. לקוח בנק מועדף

 3. עורך דין נגד בנק

 4. אי כדאיות כלכלית

 5. חוק הבנקאות רישוי

 6. תביעה נגד בנק יהב

 7. התיישנות תביעת בנק

 8. פקודת הבנקאות, 1941

 9. הצעת חוק בנק מח עצם

 10. תביעה נגד בנק איגוד

 11. תביעה נגד בנק לאומי

 12. התניית שירות בשירות

 13. העברה בנקאית בטלפון

 14. היתר עיסקא בנק לאומי

 15. חוק שירות לקוחות בנק

 16. סמכות המפקח על הבנקים

 17. חיוב כפול של לקוח בנק

 18. תביעה נגד בנק דיסקונט

 19. הברחת נכס משועבד לבנק

 20. תנאי מקפח בחוזה בנקאי

 21. סירוב בנק לפריסת חובות

 22. עורך דין לענייני בנקאות

 23. בקשת בנק לפסק דין חלקי

 24. עורך דין לענייני בנקים

 25. התיישנות תביעה נגד בנק

 26. התיישנות תביעה נגד בנק

 27. אחריות הבנק כלפי ערבים

 28. העברה בנקאית ע''י מתחזה

 29. דחיית טענת מרמה נגד בנק

 30. הודעת הבנק ללקוח באיחור

 31. מחיקת המילים למוטב בלבד

 32. מכתב הצהרת כוונות מהבנק

 33. אי מתן שירות בנקאי במועד

 34. עצימת עיניים מצד לקוח בנק

 35. תביעה נגד בנק ערבי ישראלי

 36. התניה פסולה של שירות בנקאי

 37. תביעת בנק נגד ערב של חברה

 38. מניעת מכירת רכב ע''י הבנק

 39. חוב לבנק על מסחר באופציות

 40. זכויות מוכר מול זכויות בנק

 41. העברה בנקאית ללא מסמך בכתב

 42. העברת עובדת בנק לתפקיד אחר

 43. תביעה לתשלום יתרת חוב לבנק

 44. תקופת צינון למפקח על הבנקים

 45. חיוב הבנק (צד ג') בחוב הפסוק

 46. מימוש בטוחות - תביעה נגד בנק

 47. הלוואה חוץ בנקאית ללא הסכם בכתב

 48. בקשה לחייב לחתום על מסמכים בבנק

 49. איך מוכיחים התניית שירות בשירות

 50. הקפאת הרשאה לביצוע עסקאות מט''ח

 51. האם הבנק התנה קבלת שירות בשירות ?

 52. צו הבנקאות (אגרות), התשמ"ג-1983

 53. תביעה של בנק הפועלים על יתרת חוב

 54. אחריות בנק מלווה כלפי רוכשי דירות

 55. תביעת בנק על חוב בחשבון עובר ושב

 56. הודעה בדבר מסירת פרטי זיהוי לבנק

 57. פיצוי מהבנק על דיווח ל-BDI על חוב

 58. תביעת בנק בגין חוב בחשבון של חברה

 59. תקלה באתר בנק לאומי - תביעת פיצויים

 60. עורכי דין המתמחים בתביעות נגד בנקים

 61. הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין

 62. תביעה של בנק בגין חובות אישיים של ערבים

 63. צו הבנקאות (מוסדות כספיים), תש"ל-1970

 64. בקשת מנהל מיוחד למימוש נכס משועבד לבנק

 65. הודעה על תיקון הוראות ניהול בנקאי תקין

 66. התניית שירות בנקאי בפתיחת תוכנית חיסכון

 67. טען כי לא קיבל מהבנק התראה לפני מכתב ההגבלה

 68. לאיזה בית משפט מגישים תביעה נגד לקוח של בנק

 69. צו הבנקאות (פיקדונות ללא תנועה), התש"ס-2000

 70. כללי הבנקאות (הביקורת הפנימית), התשנ"ג-1992

 71. נטען כי הבנק ראה את שני החשבונות כאובליגו אחד

 72. חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 9), תשכ"ט-1969

 73. רכישת אופציות על מדד המעו''ף - תביעה נגד בנק

 74. הודעה על שינוי במועד תחולת הוראות ניהול בנקאי תקין

 75. טענו שהבנק הסתיר את המסמכים הרלבנטיים לשאלת ההתיישנות

 76. הוראות הבנקאות (הצגת דו"ח כספי שנתי ופרסומו), התשנ"ב-1991

 77. בקשה שבית המשפט יכריז כי השעבוד גובר על השעבוד לטובת בנק לאומי לישראל

 78. כללים חשבונאיים לחישוב נזילות חובה ונזילות בפועל של תאגידים בנקאיים

 79. תקנות מס הכנסה (הנחה ממס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי), התשמ''א-1981

 80. כללי הבנקאות (רישוי) (הגדרת הון תאגיד בנקאי לענין סעיף 23א לחוק), התש"ן-1990

 81. צו הבנקאות (שירות ללקוח)(ביטול הפיקוח על שירותים בנקאיים מסוימים ושינויו במקרים אחרים), התשס"ח-2008

 82. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון