כללי עידוד השקעות הון בחקלאות (בקשות למענק), התשנ"ה-1995

כללי עידוד השקעות הון בחקלאות (בקשות למענק), התשנ"ה-1995

בתוקף סמכותה לפי סעיף 29 לחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980 (להלן - החוק), קובעת מינהלת מינהל השקעות בחקלאות כללים אלה:
1. הגשת בקשה למתן מענק (תיקון: תשנ"ז)
(א) בעל מפעל חקלאי מאושר יגיש למינהלה, באמצעות המשרד המחוזי של משרד החקלאות שבתחומו מצוי המפעל החקלאי המאושר, בקשה למענק (להלן - בקשה) לפי הטופס שבתוספת הראשונה, ויצרף לה את כל אלה:
(1) בבקשה בשל תכנית מאושרת שהיקף ההשקעה בה נמוך ממחצית סכום ההשקעה המרבי בתכנית זוטא, ולמעט בבקשה המוגשת בידי תאגיד - העתקים או צילומים של כל החשבוניות המתייחסות לביצוע התכנית המאושרת;
(2) בתכניות שאישורן הותנה בקבלת היתר מאת רשויות תכנון ובניה - העתק או צילום של ההיתר ותעודת הגמר שהוציאה הרשות המוסמכת;
(3) בתכניות שאישורן הותנה בביטוח המפעל החקלאי - העתק או צילום של תעודת הביטוח;
(4) בבקשה שמוגשת בידי תאגיד - אישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד כי הבקשה חתומה בידי מי שמורשה לחתום בשם התאגיד.
(ב) לבקשה המוגשת בידי תאגיד ולבקשה בשל תכנית מאושרת שהיקף ההשקעה בה הוא למעלה ממחצית סכום ההשקעה המרבי בתכנית זוטא, יצורף גם פירוט השקעות לפי הטופס שבתוספת השניה ואישור רואה חשבון או יועץ מס בנוסח שנקבע בתוספת השלישית; לענין זה, "רואה חשבון" - לרבות פקיד ברית פיקוח כמשמעותה בפקודת האגודות השיתופיות, אם מגיש הבקשה היא אגודה שיתופית המסונפת לברית פיקוח.
2. ערובות למתן מענק
(א) לבקשה המוגשת בשל מפעל חקלאי מאושר שכולל מכונה חקלאית יצורפו גם שני אלה:
(1) אישור בדבר רישום משכון לטובת המדינה לפי תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון), התשנ"ד-1994, בשיעור 20 אחוזים מערכה של המכונה החקלאית, כפי שנקבע בתכנית המאושרת;
(2) מוגשת הבקשה בידי תאגיד או טעונה המכונה החקלאית רישום בפנקס המתנהל על פי דין - גם אישור מאת הרשות המוסמכת בדבר רישום המשכון אצל רשם החברות או רשם האגודות השיתופיות או בפנקס, לפי הענין; בסעיף זה, "מכונה חקלאית" - טרקטור, קומביין וכל כלי או ציוד חקלאי שקבעה המינהלה ככזה ופרסמה בציבור בדרך שראתה לנכון.
(ב) לבקשה המוגשת בידי חברה שיש לה הון מניות, כאשר היקף ההשקעה בתכנית המאושרת או בכל התכניות שאושרו לה בשנת הכספים עולה על היקף ההשקעה המרבי בתכנית זוטא, יצורף אישור רואה חשבון או עורך דין החברה בדבר הגדלת הון המניות הנפרע שלה בסכום השווה לשלושים אחוזים לפחות מהמחיר המקורי של המפעל החקלאי המאושר כהגדרתו בסעיף 23 לחוק.
(ג) המינהלה תהא רשאית לדרוש מבעל מפעל חקלאי מאושר, שהתכנית שאושרה לו נקבעה בידי המינהלה כבעלת סיכון גבוה, כי ימציא ערבות בנקאית לטובת המדינה בגובה שלא יעלה על שיעור המענק המרבי שהוא זכאי לו בשל אותה תכנית; דרשה המינהלה כאמור, יצרף בעל המפעל החקלאי המאושר לבקשה ערבות בנקאית כנדרש.
(ד) ערובות שניתנו לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ג) יבוטלו לאחר אישור המנהל כי קויימו כל תנאי אישור התכנית וכי לא ראה מקום לפעול לפי סעיפים 39, 40 ו-41 לחוק.
3. תחילה
תחילתם של כללים אלה 30 ימים מיום פרסומם.
תוספת ראשונה - שניה2
תוספת שלישית (תיקון: תשנ"ז)
(סעיף 1)

אישור רואה-חשבון או יועץ מס
(ציין איזה מבין השניים)
בדקתי את הנתונים המתייחסים לביצוע השקעות בתכנית מאושרת
מס' מיום (להלן - התכנית המאושרת), המסתכמות ב-
שקלים חדשים, כפי שפורטו בבקשה למענק ובנספחיה המצורפים בזה והמסומנים בחותמתי לשם זיהוי, ומצאתי אותם מתאימים לרשום בספרי החשבונות של המבקש ולמסמכים המבססים.
בדיקתי נערכה לפי תקני ביקורת מקובלים ובהתאם לכך נקטתי אותם נוהלי ביקורת אשר חשבתים לדרושים בהתאם לנסיבות.
לדעתי, הבקשה הנ"ל, על נספחיה, משקפת, באופן נאות, את ההשקעות שבוצעו במסגרת התכנית המאושרת ואת מקורות המימון המתייחסים להן.חתימה

 1. ק"ת תשנ"ה, 1599; תשנ"ז, 349.
 2. נוסח התוספת הראשונה והשניה אינו מובא.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. משק עזר

 2. שימוש חקלאי במים

 3. נזק למטעים חקלאיים

 4. בניה על קרקע חקלאית

 5. שימוש במקרקעין חקלאיים

 6. משרד החקלאות הסכם המים

 7. תביעה בגין נזקי חקלאות

 8. נזקי ברד - ביטוח חקלאות

 9. פיצויים בגין נזקי חקלאות

 10. מיסים על מכירת משק חקלאי

 11. ריסוס ברוח - נזקי חקלאות

 12. תביעה לפיצוי בגין נזק חקלאי

 13. רישום זכויות חקלאים בקרקע

 14. עונש על בניה בקרקע חקלאית

 15. שימוש לא חוקי בקרקע חקלאית

 16. תקנות הזבלים החקלאיים, 1938

 17. פקודת הזבלים החקלאיים, 1938

 18. נזקי חקלאות בגין ריסוס רשלני

 19. פיצוי כספי לחקלאי על נזקי ריסוס

 20. הודעת אגרות חקלאיות, התשס"ט-2009

 21. הארכת אשרת שהייה לעובד זר בחקלאות

 22. חוק הרשות לפיקוח חקלאי, התשמ"ח-1988

 23. חוק המועמדים להתישבות חקלאית, תשי"ג-1953

 24. הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

 25. חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980

 26. העברת תיק למנהל להסדרים במגזר החקלאי או למשקם

 27. חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב-1992

 28. תקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד),התשמ''א-1981

 29. שינוי פריסת שטח מגורים ביחס לשטח החקלאי המצוי בחלקה

 30. כללי עידוד השקעות הון בחקלאות (מענקים), התשמ"ב-1982

 31. תקנות עידוד השקעות הון בחקלאות (אגרות), התשנ''ח-1998

 32. תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), תשל''ב-1972

 33. תקנות המועמדים להתישבות חקלאית (סדרי הדין), תשי''ד-1954

 34. כללי עידוד השקעות הון בחקלאות (בקשות למענק), התשנ"ה-1995

 35. מימון פרויקטים חקלאיים במסגרת תכנית תמיכה ביישובי קו העימות

 36. תקנות ההתיישבות החקלאית (סדרי דין בין המתקשר והמחזיק), תשל''ו-1976

 37. חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), תשכ"ז-1967

 38. צו הפיקוח החקלאי (קביעת עבירות לענין הפעלת הפיקוח החקלאי), התשמ"ט-1989

 39. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (דרך קביעת עלות הגיוס), התשנ''ד-1994

 40. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (קביעת ישובי קו העימות), התשנ''ה-1994

 41. חוק פיצוי נפגעי אסון טבע (פיצוי בשל נזקים לתשתיות לחקלאות), התשמ"ט-1989

 42. תקנות עידוד השקעות הון בחקלאות (שינוי סכום ההשקעה בתכנית זוטא), התשנ''ב-1992

 43. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הפסקת הליכים והעברתם למשקם), התשנ''ג-1992

 44. תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית), תשל''ט-1979

 45. צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית כהכנסה), תשל"ט-1979

 46. כללים לעידוד השקעות הון בחקלאות (חישוב הכנסה חייבת במפעל חקלאי מאושר), התשמ"ו-1986

 47. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (תפקידיה, הרכבה וסמכויותיה של המינהלה), התשנ''ג-1993

 48. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הוראות בדבר מימוש נכסים בהוראת המשקם), התשנ''ח-1998

 49. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (כללים לקביעת כושר ההחזר של גורם חקלאי), התשנ''ד-1994

 50. צו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי פיתוח א' ו–ב') (הוראת שעה), התשס"ט-2009

 51. צו הפיקוח החקלאי (קביעת עבירות לענין הפעלת הפיקוח החקלאי על חיקוקי החקלאות), התשנ"א-1991

 52. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (כללים לקביעת חובות וזכויות בהעדר מאזנים), התשנ''ה-1994

 53. תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ''א-1990

 54. תקנות הרשות לפיקוח חקלאי (הבטחת מימון הפיקוח לענין עבירות על חיקוקי החקלאות), התשנ''א-1991

 55. צו תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003) (עידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים)) (ענפי התעשיה, החקלאות, המלונאות והבניה), התשס"ג-2003

 56. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון