כללי מס הכנסה (ניכוי דמי חכירה) תשל"ח-1977

כללי מס הכנסה (ניכוי דמי חכירה) תשל"ח-1977

בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע כללים אלה:
כללים אלה:
1. הגדרות (תיקון: תש"ס)
בכללים אלה -
"חוכר" - אדם שבחכירתו מקרקעין המשמשים לייצור הכנסתו, שחכר אותם לתקופה של פחות מ-49 שנים; ואם היא חכירה שבמועד החכירה רואים אותה כמכירת זכות במקרקעין כמשמעותה בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963, למעט מי שהוא קרוב למחכיר או מי שהוא והמחכיר בעלי שליטה זה בזה או שאותו אדם בעל שליטה בשניהם;
"דמי חכירה" - למעט דמי חכירה בשל חכירת קרקע לתקופה של יותר מ-25 שנים שהחוכר משלם בסכום שנקבע מראש והם אינם מותרים בניכוי לפי סעיף 17 לפקודה; לענין זה, יראו כתקופת החכירה את התקופה המקסימלית שאליה יכולה החכירה להגיע לפי כל זכות שיש לחוכר או לקרובו מכוח הסכם או מכוח זכות בחירה הנתונה לחוכר או לקרובו בהסכם;
"מחוברים" - מיתקנים או מבנים שנבנו על השטח החכור או מטעים שנטעו עליו;
"השקעה במקרקעין חכורים" - הוצאות שהוציא החובר לשם בניה או התקנה של המחוברים או לשם נטיעת מחוברים שישארו בבעלות המחכיר בתום תקופת החכירה.
"בעל שליטה" - כהגדרתו בסעיף 32(9) לפקודה;
"קרוב" - כהגדרתו בסעיף 76 לפקודה.
2. ניכוי דמי החכירה
דמי חכירה ששילם חוכר, בין בסכום חד-פעמי ובין בתשלומים, ינוכו מהכנסתו בשיעורים שנתיים שווים במשך תקופת החכירה.
3. ניכוי השקעה במקרקעין חכורים
השקעה במקרקעין חכורים תנוכה מהכנסתו של החוכר, בשיעורים שנתיים שווים, החל מהשנה שבה נסתיימו הבניה, ההתקנה או הנטיעה ועד לגמר תקופת החכירה.
4. ניכוי בשל השקעה המוחזרת לחוכר
נקבע בין המחכיר לחוכר כי בתום תקופת החכירה יוחזר לחוכר שווי המחוברים, יהיה הניכוי בשל ההשקעה במקרקעין החכורים, לפי שיעור הפחת הקבוע על פי הפקודה לגבי אותו נכס.
5. ניכוי בשל השקעה שחלקה מוחזר לחוכר
נקבע בין המחכיר לחוכר כי בתום תקופת החכירה יוחזר לחוכר חלק משווי המחוברים, יהיה הניכוי המותר, בשיעור השווה באחוזים ל-100, פחות החלק המוחזר כפול היתרה לאחר הפחת - מחולק בשנות ההחזקה; לענין זה -
"שנות ההחזקה" שנות החזקת הנכס מהשנה שבה נסתיימה הבניה, ההתקנה או הנטיעה ועד לגמר החכירה;
"יתרת לאחר פחת" - 100% פחות שנות ההחזקה כפול שיעור הפחת לפי תקנות מס הכנסה (פחת), 1941.
5א. קביעת נכס קבוע (תיקון: תש"ס)
לענין חוק התיאומים יראו את ההשקעה במקרקעין החכורים כנכס קבוע ואת שיעור הניכוי כאמור בכללים אלה כשיעור פחת שנקבע לנכס קבוע כאמור.
6. תחולה
תחולתם של כללים אלה משנת המס 1975 ואילך.1 ק"ת תשל"ח, 85; תש"ס, 103, 370.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם חכירת משנה

 2. חידוש חוזה חכירה

 3. חידוש יובל חכירה

 4. דמי חכירה מהוונים

 5. פירוק שיתוף בחכירה

 6. דמי חכירה חנויות בשוק

 7. חובות דמי חכירה למנהל

 8. ביטול העברת זכויות חכירה

 9. חוזה חכירה מהוון עם המינהל

 10. דמי חכירה חודשיים בתחנת דלק

 11. פינוי עקב אי חידוש חוזה חכירה

 12. הודעה בדבר תנאים בחוזה חכירה

 13. חידוש חוזה חכירה בקרקע חקלאית

 14. זכות חכירה ממנהל מקרקעי ישראל במושכר

 15. תשלום דמי חכירה למנהל מקרקעי ישראל

 16. המרת חוזה הרשאה בחוזה חכירה ל-49 שנים

 17. תביעה להורות כי זכויות החכירה בנכס יירשמו

 18. הודעה על החלטה בדבר דמי חכירה לקרקע חקלאית

 19. כללי מס הכנסה (ניכוי דמי חכירה) תשל"ח-1977

 20. הודעה על החלטה בדבר חוזי חכירה במושבי עובדים

 21. הודעה על החלטה בדבר חוזי חכירה בכפרים שיתופיים

 22. ביטול הסכם חכירה במקרה של שינוי ייעוד המקרקעין

 23. הודעה על החלטה בדבר תשלום מופחת של דמי חכירה מהוונים

 24. ניכוי הוצאות דמי החכירה ששולמו למינהל מהכנסה שנתית שוטפת

 25. נחתם הסכם משולש להעברת החכירה שהיתה לחוכרים הקודמים בדירה

 26. הודעה על החלטה 678 בדבר היוון דמי חכירה שנתיים ודמי הסכמה

 27. תקנות המקרקעין (רישום תיקון תנאי חכירה) (הוראת שעה) התשנ''ה-1995

 28. הודעה על החלטה בדבר עדכון דמי חכירה שנתיים בקרקע עירונית - בניה רוויה

 29. העירייה הגישה תביעה שנייה לסילוק יד מבלי שעשתה דבר כמתחייב מחוזה החכירה

 30. המערער חוייב במלוא סכום התביעה בגין דמי חכירה בתוספת ריבית והפרשי הצמדה

 31. הודעה על החלטה בדבר תשלום דמי חכירה שנתיים או מהוונים בהקצאות לבניית בתי אבות שהם מוסדות ללא כוונת רווח

 32. הודעה על החלטה בדבר שיעור דמי חכירה מהוונים למגורים בישובי הדרוזים, הצ'רקסים, הבדואים ובני מיעוטים אחרים במחוזות חיפה והצפון ובישובי הבדואים במחוז הדרום

 33. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון