כללי המועצה להשכלה גבוהה (הכרה במוסדות), תשכ"ד-1964

כללי המועצה להשכלה גבוהה (הכרה במוסדות), תשכ"ד-1964

בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958, קבעה המועצה להשכלה גבוהה כללים אלה:
1. הגשת בקשה
מוסד המבקש כי המועצה תכיר בו מוסד להשכלה גבוהה יגיש ליושב-ראש המועצה בקשה בכתב. לבקשה יצורף תזכיר ובו פרטים מלאים על מבנה המוסד, תקציבו ופעולותיו, וראיות כי המוסד ממלא אחרי התנאים האמורים בכללים אלה.
2. סירוב להכיר במוסד
היתה המועצה סבורה כי מוסד פלוני אינו ממלא אחרי התנאים האמורים בכללים אלה, לא תכיר בו המועצה מוסד להשכלה גבוהה.
3. סגל המוסד (תיקון: תשל"ב, תשל"ו)
למוסד להשכלה גבוהה - סגל אקדמי קבוע, ובו לפחות רבע במישרה מלאה. הסגל האקדמי יהיה מורכב בדרך כלל מאנשי מדע ומחקר המפרסמים מעבודותיהם ברבים. במכללה יהיה הסגל מורכב בדרך כלל מאנשי מדע בעלי תואר אקדמי "דוקטור" או "מוסמך". במוסד לאמנויות יהיה הסגל מורכב בדרך כלל מיוצרים או ממבצעים באותה האמנות בעלי תואר אקדמי נאות או בעלי רמה אמנותית נאותה. תקנוני המוסד יקבעו דרכי המינויים וההעלאות בסגל האקדמי תוך כדי התחשבות בדעת מומחים במקצוע - ולגבי דרגות אקדמיות גבוהות, גם בדעת מומחים מחוץ למוסד - על מנת שתובטח רמה מדעית נאותה.
4. הרכב יחידה לימודית
יחידה לימודית או מחקרית ראשית, בין אם היא מכונה פקולטה או מחלקה או מגמה ובין אם היא מכונה כינוי אחר, תהא מורכבת ממספר מניח את הדעת של מקצועות שיועמדו על תקופת לימודים ועל בסיס ארגוני סבירים. בכל יחידה כאמור יהא מספר סביר של מורים ראשיים קבועים במישרה מלאה.
5. ציוד (תיקון: תשל"ב)
למוסד להשכלה גבוהה יהיו ספריה, מעבדות וציוד מדעי הדרושים להשגת הרמה המדעית או האמנותית הנאותה ולקיומה.
6. תלמידים-בעלי השכלה מסויימת
מוסד להשכלה גבוהה לא יקבל תלמידים אלא על יסוד תעודות בגרות ישראליות או שוות-ערך. תקנוני המוסד יקבעו נוהל סביר לבדיקת תעודות אלה וכן לבדיקת תעודות בגרות לא-ישראליות או תעודות אחרות של מוסדות על-תיכוניים בחוץ-לארץ לקבלת תלמידים ממוסדות אחרים.
7. תואר ראשון
לקראת התואר האקדמי הראשון יידרשו לפחות שלוש שנות-לימודים בשעות היום. היו הלימודים לימודי-ערב, יקבע המוסד תכנית-לימודים על-ידי הגדלה מתאימה של תקופת הלימודים. תקנוני המוסד יקבעו תכנית-לימודים מסודרת מראש לכל אורך תקופת הלימודים לקראת מתן תואר פלוני.
8. שיטת בחינות
למוסד להשכלה גבוהה תהא שיטת-בחינות מסודרת. תקנוני המוסד יקבעו סדרי עריכת הבחינות ודרכים אחרות להערכת ההישגים הלימודיים, וסדרי-עבודה, כולל עבודות מעבדתיות או סמינריוניות.
9. העדר הפליה
לענין קבלת תלמידים ומינוי הסגל האקדמי לא יפלה המוסד להשכלה גבוהה בין מועמדים שונים אך בשל גזעם, מינם, דתם, לאומיותם או מעמדם החברתי.
10. ועדות
לבדיקת הבקשות שיוגשו למועצה להכרה במוסדות להשכלה גבוהה, תקים המועצה ועדה או ועדת-משנה בהתאם לצורך מבין חבריה אשר תהא מוסמכת לצרף אליה, בדעה מייעצת, מומחים גם מבין אנשי-מדע שאינם חברי המועצה. ועדה זו תתן לכל מוסד המבקש הכרה הזדמנות נאותה להביא טענותיו וראיותיו לפניה. הועדה תביא המלצותיה בפני המועצה.
11. הכרה זמנית
(א) לא מילא מוסד אחרי כל התנאים האמורים בכללים אלה, והמועצה סבורה כי יש לו בכל זאת רמה מדעית נאותה, וכי עם התפתחותו עשוי הוא להגיע לידי מילוי כל התנאים האמורים, רשאית המועצה להעניק לו הכרה זמנית, מותנית, או חלקית.
(ב) הכרה זמנית שהוענקה לפי סעיף זה, יפקע תקפה עם חלוף הזמן שנקבע לכך בהחלטת ההכרה, אם המועצה לא האריכה את ההכרה לתקופה נוספת; הכרה מותנית שהוענקה לפי סעיף זה, יפקע תקפה אם המוסד לא קיים את התנאים שהמועצה קבעה בהחלטת ההכרה בתקופה שקבעה בה לכך, אם המועצה לא האריכה תקופה זו בהחלטה נוספת; והכרה חלקית שהוענקה לפי סעיף זה, יפקע תקפה עם מתן הכרה למוסד או עם ביטול ההכרה החלקית בדרכים הקבועות בסעיף 18 לחוק.1 ק"ת, תשכ"ד, 634; תשל"ב, 293; תשל"ו, 1012.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. השכלה גבוהה חינם

 2. מימון השכלה גבוהה אקדמית

 3. הכרה בתואר מחו''ל - לטביה

 4. רישום למוסדות להשכלה גבוהה

 5. עידוד ההשכלה הגבוהה בישראל

 6. ביטול מינוי נשיא אוניברסיטה

 7. ביקורת שיפוטית על חופש אקדמי

 8. תואר במנהל עסקים מאוניברסיטת לטביה

 9. חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958

 10. פיקוח על שלוחות של אוניברסיטאות זרות

 11. הצעת חוק לעידוד ההשכלה הגבוהה בישראל

 12. הכרה בתואר במנהל עסקים מאוניברסיטת לטביה

 13. אי חידוש מינוי לתפקיד עמית הוראה באוניברסיטה

 14. תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תקציב), תשל''ו-1975

 15. חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 4), תשל"ה-1975

 16. תנאי קבלה מועדפים למוסדות להשכלה גבוהה לשכבות מצוקה

 17. כללי המועצה להשכלה גבוהה (תארים מוכרים), תשכ"ד-1964

 18. כללי המועצה להשכלה גבוהה (הכרה במוסדות), תשכ"ד-1964

 19. הודעה על החלטת האקדמיה ללשון העברית בענין הכללים בנטיית השם

 20. הכרה מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים בלימודי משפט בחוץ לארץ

 21. כללי המועצה להשכלה גבוהה (ביטול הכרה במוסד מוכר), התשמ"ח-1988

 22. תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש''ע-2010

 23. כללי המועצה להשכלה גבוהה (אופן פרסום מוסד בעל רשיון), התשנ"ט-1999

 24. כללי המועצה להשכלה גבוהה (הסמכת מוסד להענקת תואר מוכר), תשכ"ד-1964

 25. כללי המועצה להשכלה גבוהה (היתר לפתוח ולקיים מוסד להשכלה גבוהה), תשל"ג - 1972

 26. תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תיאומים בענין קבלת עובדים ומינוייהם), תשל''ו - 1975

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון