כללי המועצה להשכלה גבוהה (היתר לפתוח ולקיים מוסד להשכלה גבוהה), תשל"ג - 1972

כללי המועצה להשכלה גבוהה (היתר לפתוח ולקיים מוסד להשכלה גבוהה), תשל"ג - 1972

בתוקף סמכותה לפי סעיף 21ב(א) לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958, ולאחר התייעצות בועדת החינוך והתרבות של הכנסת, קובעת המועצה להשכלה גבוהה כללים אלה:
פרק א': נוהל הגשת הבקשה
1. הגשת בקשה
המבקש היתר לפתוח או לקיים מוסד כהגדרתו בסעיף 21א(א) לחוק יגיש למועצה בקשה בכתב שתכלול פרטים מלאים על כל אלה:
(1) סוג המוסד (אוניברסיטה, טכניון, מכללה וכדומה);
(2) מטרת המוסד והצורך במוסד מאותו סוג ובאותה רמה, במסגרת פיתוח ההשכלה הגבוהה במדינה;
(3) הפקולטאות או החוגים הקיימים או המתוכננים;
(4) הסגל האקדמי, במשרה מלאה ובמשרה חלקית;
(5) תכניות הלימודים לכל משך הלימודים בכל רמה;
(6) מספר שנות הלימוד בכל רמה;
(7) הבעלות על נכסי המוסד והמבנה המשפטי שלו;
(8) תקנונים בדבר -
(א) מינוי המוסדות המינהליים (כגון חבר נאמנים וועד מנהל) והאקדמיים, הרכבם, סמכותם ודרכי פעולתם;
(ב) מינוי מורים והעלאתם בדרגה;
(ג) קבלת סטודנטים;
(ד) שכר לימוד, תשלומים אחרים למוסד וסיוע לסטודנטים;
(ה) בחינות ודרכים אחרות להערכת הישגי הסטודנטים;
(ו) הענקת תעודות, נקודות זכות וכדומה;
(9) מקרקעין, מבנים, ספריה וציוד הקיימים או המתוכננים;
(10) תכניות ההתפתחות של המוסד לחמש שנים, כולל תחזית מספר הסטודנטים לפי פקולטאות, והערכת התקציבים הדרושים לכך, התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח;
(11) המשאבים הכספיים העומדים לרשות המוסד והמקורות למימון תקציביו.
פרק ב': מבחנים לדיון בבקשה
2. המוסדות המנהליים
מבנה המוסדות המינהליים והרכבם יבטיחו את ניהולו התקין, פיתוחו וביסוסו הכספי של המוסד.
3. המוסדות האקדמיים
מבנה המוסדות האקדמיים והרכבם יבטיחו את הרמה האקדמית או האמנותית הנאותה למוסד מאותו סוג ובעל אותה רמה.
4. מבנים וציוד
המבנים, הספריה והציוד, הקיימים והמתוכננים, יבטיחו רמה אקדמית או אמנותית נאותה.
5. תנאי לקבלה
המוסד לא יקבל תלמידים אלא על יסוד תעודות בגרות ישראליות או שוות-ערך, או על פי קריטריונים שקבעה המועצה.
פרק ג': דיון והחלטה
6. ועדות
המועצה רשאית למנות ועדה או ועדות לדון בבקשות היתר; בועדות יכולים להיות חברים מומחים שאינם חברי המועצה; הועדות יגישו את המלצותיהן למועצה.
7. מידע לועדות
המועצה וועדה רשאיות להשיג בדרך הנראית להן מידע הדרוש לשם המלצה או החלטה על הבקשה למתן ההיתר.
8. שיקולי האישור ותנאים
(א) המועצה תחליט על פי שיקול דעתה אם יש לאשר את הבקשה או לאשרה אישור מותנה או לדחותה.
(ב) בלי לגרוע משיקול דעתה המלא של המועצה, לא תאושר בקשה אם, לדעת המועצה, אין צורך במוסד במסגרת פיתוח ההשכלה הגבוהה במדינה או אין סיכוי סביר שיתקיים במוסד אחד מן התנאים הבאים:
(1) ימלא אחרי המבחנים האמורים בפרק ב';
(2) יגיע תוך זמן סביר לרמה אשר תצדיק הכרה בו כמוסד להשכלה גבוהה;
(3) יעמדו לרשותו משאבים כספיים מספיקים ממקורות שלו או ממקורות ממלכתיים או אחרים.1 ק"ת תשל"ג, 96.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. השכלה גבוהה חינם

 2. מימון השכלה גבוהה אקדמית

 3. הכרה בתואר מחו''ל - לטביה

 4. רישום למוסדות להשכלה גבוהה

 5. עידוד ההשכלה הגבוהה בישראל

 6. ביטול מינוי נשיא אוניברסיטה

 7. ביקורת שיפוטית על חופש אקדמי

 8. תואר במנהל עסקים מאוניברסיטת לטביה

 9. חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958

 10. פיקוח על שלוחות של אוניברסיטאות זרות

 11. הצעת חוק לעידוד ההשכלה הגבוהה בישראל

 12. הכרה בתואר במנהל עסקים מאוניברסיטת לטביה

 13. אי חידוש מינוי לתפקיד עמית הוראה באוניברסיטה

 14. תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תקציב), תשל''ו-1975

 15. חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 4), תשל"ה-1975

 16. תנאי קבלה מועדפים למוסדות להשכלה גבוהה לשכבות מצוקה

 17. כללי המועצה להשכלה גבוהה (תארים מוכרים), תשכ"ד-1964

 18. כללי המועצה להשכלה גבוהה (הכרה במוסדות), תשכ"ד-1964

 19. הודעה על החלטת האקדמיה ללשון העברית בענין הכללים בנטיית השם

 20. הכרה מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים בלימודי משפט בחוץ לארץ

 21. כללי המועצה להשכלה גבוהה (ביטול הכרה במוסד מוכר), התשמ"ח-1988

 22. תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש''ע-2010

 23. כללי המועצה להשכלה גבוהה (אופן פרסום מוסד בעל רשיון), התשנ"ט-1999

 24. כללי המועצה להשכלה גבוהה (הסמכת מוסד להענקת תואר מוכר), תשכ"ד-1964

 25. כללי המועצה להשכלה גבוהה (היתר לפתוח ולקיים מוסד להשכלה גבוהה), תשל"ג - 1972

 26. תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תיאומים בענין קבלת עובדים ומינוייהם), תשל''ו - 1975

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון