כללי המועצה להשכלה גבוהה (ביטול הכרה במוסד מוכר), התשמ"ח-1988

כללי המועצה להשכלה גבוהה (ביטול הכרה במוסד מוכר), התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותה לפי סעיף 18 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (להלן - החוק), קבעה המועצה להשכלה גבוהה כללים אלה:
1. כללים לביטול ההכרה
המועצה רשאית להחליט על ביטול הכרה במוסד מוכר בהתקיים בו אחד מאלה -
(1) המוסד הפר או חדל להתקיים בו תנאי מתנאי ההכרה בין שהתנאי נקבע בחיקוק ובין שנקבע בהחלטת ההכרה;
(2) המוסד פעל בניגוד להוראות החוק או בניגוד להחלטה שניתנה מכוח החוק והובאה לידיעת המוסד;
(3) המועצה נוכחה שבמוסד אי סדרים שאינם הולמים מוסד אקדמי בישראל;
(4) המוסד אינו מסוגל לקיים פעילות תקינה מבחינה אקדמית או מינהלית.
2. זכות שימוע
לא תבטל המועצה הכרה במוסד מוכר אלא לאחר שנתנה למוסד שיש לו נגיעה בדבר, הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.1 ק"ת תשמ"ח, 384.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. השכלה גבוהה חינם

 2. מימון השכלה גבוהה אקדמית

 3. הכרה בתואר מחו''ל - לטביה

 4. רישום למוסדות להשכלה גבוהה

 5. עידוד ההשכלה הגבוהה בישראל

 6. ביטול מינוי נשיא אוניברסיטה

 7. ביקורת שיפוטית על חופש אקדמי

 8. תואר במנהל עסקים מאוניברסיטת לטביה

 9. חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958

 10. פיקוח על שלוחות של אוניברסיטאות זרות

 11. הצעת חוק לעידוד ההשכלה הגבוהה בישראל

 12. הכרה בתואר במנהל עסקים מאוניברסיטת לטביה

 13. אי חידוש מינוי לתפקיד עמית הוראה באוניברסיטה

 14. תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תקציב), תשל''ו-1975

 15. חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 4), תשל"ה-1975

 16. תנאי קבלה מועדפים למוסדות להשכלה גבוהה לשכבות מצוקה

 17. כללי המועצה להשכלה גבוהה (תארים מוכרים), תשכ"ד-1964

 18. כללי המועצה להשכלה גבוהה (הכרה במוסדות), תשכ"ד-1964

 19. הודעה על החלטת האקדמיה ללשון העברית בענין הכללים בנטיית השם

 20. הכרה מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים בלימודי משפט בחוץ לארץ

 21. כללי המועצה להשכלה גבוהה (ביטול הכרה במוסד מוכר), התשמ"ח-1988

 22. תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש''ע-2010

 23. כללי המועצה להשכלה גבוהה (אופן פרסום מוסד בעל רשיון), התשנ"ט-1999

 24. כללי המועצה להשכלה גבוהה (הסמכת מוסד להענקת תואר מוכר), תשכ"ד-1964

 25. כללי המועצה להשכלה גבוהה (היתר לפתוח ולקיים מוסד להשכלה גבוהה), תשל"ג - 1972

 26. תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תיאומים בענין קבלת עובדים ומינוייהם), תשל''ו - 1975

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון