כללי הבנקאות (רישוי) (הגדרת הון תאגיד בנקאי לענין סעיף 23א לחוק), התש"ן-1990

כללי הבנקאות (רישוי) (הגדרת הון תאגיד בנקאי לענין סעיף 23א לחוק), התש"ן-1990

בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א(א) ל חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור שר האוצר, אני קובע כללים אלה:
1. רכיבי ההון
הון התאגיד הבנקאי לענין סעיף 23א לחוק הוא סך כל אלה:
(1) הון המניות הנפרע וקרנות הנובעות מפרמיה ששולמה בעת הנפקת המניות;
(2) קרנות אחרות ועודפים, בניכוי הפסדים, אם היו;
(3) תקבול על חשבון רכישת מניות שטרם הוקצו, אם המזמין התחייב בהתחייבות בלתי חוזרת לרכוש את המניות כשיוקצו, והתאגיד הבנקאי התחייב להקצותן;
(4) חלקם של בעלי המניות החיצוניים בהון של תאגידים נשלטים אשר הדו"חות הכספיים שלהם אוחדו עם הדו"חות של התאגיד הבנקאי (להלן - חברות בת שאוחדו);
בניכוי -
(5) מוניטין או עודף עלות השקעה, זולת אם הם יוחסו לנכסים מוחשיים;
ובתוספת -
(6) כתבי התחייבות נדחים הניתנים להמרה במניות התאגיד הבנקאי, אם בנסיבות הענין סביר שיומרו;
(7) כתבי התחייבות נדחים אחרים, שהתקופה הממוצעת לפרעונם היא חמש שנים לפחות מיום הוצאתם, בסכום העומד לפרעון שנתיים לפחות מיום החישוב;
(8) כתבי התחייבות נדחים, שהונפקו בידי חברות בת שאוחדו, ונתמלאו לגביהם התנאים המפורטים בפסקאות (6) או (7);
ובלבד שסך כל הסכומים שיבואו בחשבון לענין זה, לפי פסקאות (6) עד (8) לא יעלה על מחצית סך כל הסכומים לפי פסקאות (1) עד (5).
2. חישוב הסכומים
רכיבי ההון יחושבו על פי הסכומים שנכללו בדו"חות הכספיים המאוחדים האחרונים כשהם מותאמים להשפעת האינפלציה; חלו שינויים במרכיבי ההון לאחר מועד הדו"חות הכספיים האחרונים, למעט שינויים בסכומי הרכיבים המפורטים בפסקאות (2) ו-(4) בסעיף 1, תחושב התוספת או ההפחתה על פי סכום השינוי ללא התאמה.
3. כתבי התחייבות
לענין כללים אלה, "כתבי התחייבות נדחים" הם כתבי התחייבות שהוציא תאגיד, באישור המפקח, ואשר הזכויות לפיהם נדחות מפני תביעותיהם של כל הנושים האחרים של התאגיד המנפיק, פרט לזכויות של נושים על פי כתבי התחייבות דומים.1 ק"ת תש"ן, 1294.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת לקוח בנק

 2. לקוח בנק מועדף

 3. עורך דין נגד בנק

 4. אי כדאיות כלכלית

 5. חוק הבנקאות רישוי

 6. תביעה נגד בנק יהב

 7. התיישנות תביעת בנק

 8. פקודת הבנקאות, 1941

 9. הצעת חוק בנק מח עצם

 10. תביעה נגד בנק איגוד

 11. תביעה נגד בנק לאומי

 12. התניית שירות בשירות

 13. העברה בנקאית בטלפון

 14. היתר עיסקא בנק לאומי

 15. חוק שירות לקוחות בנק

 16. סמכות המפקח על הבנקים

 17. חיוב כפול של לקוח בנק

 18. תביעה נגד בנק דיסקונט

 19. הברחת נכס משועבד לבנק

 20. תנאי מקפח בחוזה בנקאי

 21. סירוב בנק לפריסת חובות

 22. עורך דין לענייני בנקאות

 23. בקשת בנק לפסק דין חלקי

 24. עורך דין לענייני בנקים

 25. התיישנות תביעה נגד בנק

 26. התיישנות תביעה נגד בנק

 27. אחריות הבנק כלפי ערבים

 28. העברה בנקאית ע''י מתחזה

 29. דחיית טענת מרמה נגד בנק

 30. הודעת הבנק ללקוח באיחור

 31. מחיקת המילים למוטב בלבד

 32. מכתב הצהרת כוונות מהבנק

 33. אי מתן שירות בנקאי במועד

 34. עצימת עיניים מצד לקוח בנק

 35. תביעה נגד בנק ערבי ישראלי

 36. התניה פסולה של שירות בנקאי

 37. תביעת בנק נגד ערב של חברה

 38. מניעת מכירת רכב ע''י הבנק

 39. חוב לבנק על מסחר באופציות

 40. זכויות מוכר מול זכויות בנק

 41. העברה בנקאית ללא מסמך בכתב

 42. העברת עובדת בנק לתפקיד אחר

 43. תביעה לתשלום יתרת חוב לבנק

 44. תקופת צינון למפקח על הבנקים

 45. חיוב הבנק (צד ג') בחוב הפסוק

 46. מימוש בטוחות - תביעה נגד בנק

 47. הלוואה חוץ בנקאית ללא הסכם בכתב

 48. בקשה לחייב לחתום על מסמכים בבנק

 49. איך מוכיחים התניית שירות בשירות

 50. הקפאת הרשאה לביצוע עסקאות מט''ח

 51. האם הבנק התנה קבלת שירות בשירות ?

 52. צו הבנקאות (אגרות), התשמ"ג-1983

 53. תביעה של בנק הפועלים על יתרת חוב

 54. אחריות בנק מלווה כלפי רוכשי דירות

 55. תביעת בנק על חוב בחשבון עובר ושב

 56. הודעה בדבר מסירת פרטי זיהוי לבנק

 57. פיצוי מהבנק על דיווח ל-BDI על חוב

 58. תביעת בנק בגין חוב בחשבון של חברה

 59. תקלה באתר בנק לאומי - תביעת פיצויים

 60. עורכי דין המתמחים בתביעות נגד בנקים

 61. הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין

 62. תביעה של בנק בגין חובות אישיים של ערבים

 63. צו הבנקאות (מוסדות כספיים), תש"ל-1970

 64. בקשת מנהל מיוחד למימוש נכס משועבד לבנק

 65. הודעה על תיקון הוראות ניהול בנקאי תקין

 66. התניית שירות בנקאי בפתיחת תוכנית חיסכון

 67. טען כי לא קיבל מהבנק התראה לפני מכתב ההגבלה

 68. לאיזה בית משפט מגישים תביעה נגד לקוח של בנק

 69. צו הבנקאות (פיקדונות ללא תנועה), התש"ס-2000

 70. כללי הבנקאות (הביקורת הפנימית), התשנ"ג-1992

 71. נטען כי הבנק ראה את שני החשבונות כאובליגו אחד

 72. חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 9), תשכ"ט-1969

 73. רכישת אופציות על מדד המעו''ף - תביעה נגד בנק

 74. הודעה על שינוי במועד תחולת הוראות ניהול בנקאי תקין

 75. טענו שהבנק הסתיר את המסמכים הרלבנטיים לשאלת ההתיישנות

 76. הוראות הבנקאות (הצגת דו"ח כספי שנתי ופרסומו), התשנ"ב-1991

 77. בקשה שבית המשפט יכריז כי השעבוד גובר על השעבוד לטובת בנק לאומי לישראל

 78. כללים חשבונאיים לחישוב נזילות חובה ונזילות בפועל של תאגידים בנקאיים

 79. תקנות מס הכנסה (הנחה ממס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי), התשמ''א-1981

 80. כללי הבנקאות (רישוי) (הגדרת הון תאגיד בנקאי לענין סעיף 23א לחוק), התש"ן-1990

 81. צו הבנקאות (שירות ללקוח)(ביטול הפיקוח על שירותים בנקאיים מסוימים ושינויו במקרים אחרים), התשס"ח-2008

 82. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון