הוראות נוהל לאישור עיסקאות תיווך ביהלומים

הוראות נוהל לאישור עיסקאות תיווך ביהלומים


1. הגדרות
בהוראות נוהל אלה -
"המפקח" - המפקח על היהלומים כהגדרתו בצו הפיקוח על היהלומים (יבואם ויצואם), התשל"ט-1979;
"המפקח על מטבע חוץ" - כמשמעותו בסעיף 7 לחוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978 (להלן - החוק);
"יהלומן" - תושב ישראל או תאגיד הרשום בישראל שבידו רשיון בר תוקף מאת המפקח לעסוק ביהלומים כיצרן או כסוחר;
"בנק" - סוחר מוסמך המורשה לעסוק ביהלומים;
"בקשה" - בקשה לאישור עיסקת תיווך ביהלומים כמפורט בטופס 1 בתוספת;
"כתב שחרור מוקדם" - כתב שחרור (Release) לפי טופס 2 בתוספת, להעברה לחוץ לארץ של מטבע חוץ על ידי בנק;
"מספר זיהוי" - מספר זהות של יחיד או מספר רישומו של תאגיד;
"עיסקת תיווך" - קניית יהלומים הנמצאים בחוץ לארץ כדי למוכרם לקונה בחוץ לארץ;
"חנ"י" - חשבון נקוב יהלומים.
2. כללי
(א) המפקח על מטבע חוץ בבנק ישראל, בתוקף סמכותו לפי סעיף 9 לחוק, הסמיך את המפקח לאשר, על פי שיקול דעתו, ליהלומן תושב ישראל, לקנות יהלומים הנמצאים בחוץ לארץ כדי למוכרם לקונה בחוץ לארץ, אף אם אינם מגיעים לישראל.
(ב) מסמך האישור לעיסקת תיווך שינפיק המפקח יהיה כתב שחרור מוקדם על שם היהלומן, הנושא מספר סידורי ושאינו ניתן להעברה.
(ג) כתב שחרור מוקדם יינתן לתקופה שלא תעלה על שנה ממועד סיום ביצוע התשלומים בעד קניית היהלומים.
(ד) אין בהוראות נוהל אלה כדי לגרוע מכל הוראת נוהל אחרת של המפקח על מטבע חוץ.
3. הוראות ליהלומן
(א) יהלומן המבקש להתקשר בעיסקת תיווך, יפנה למפקח ויגיש מסמכים כמפורט להלן:
(1) בקשה מלאה על כל פרטיה, חתומה בחתימת המבקש ובחותמת הנושאת את שם היהלומן ומספר זיהוי, ובמקום המיועד לכך - אישור הבנק שבאמצעותו תיעשה העיסקה;

(2) הצעת מחיר (פרופורמה) או חשבון ספק של חברת יהלומים הרשומה בחוץ לארץ או של יחיד תושב חוץ שהוא עוסק מוכר ביהלומים בחוץ לארץ ושהוא צד לעיסקה; בהצעת המחיר יופיע הסכום שיש להעבירו לחוץ לארץ בעד העיסקה;
(ב) היהלומן יודיע למפקח מהו פרק הזמן שבמהלכו אמורה להתבצע עיסקת התיווך והמועד האחרון שלגביו מתחייב הוא להעביר את מלוא התמורה מחוץ לארץ לבנק ישראל.
(ג) אישר המפקח את הבקשה, יקבל היהלומן כתב שחרור מוקדם; היהלומן יחתום בחתימתו ובחותמתו הנושאת מספר זיהוי על ההצהרה שבטופס 2.
(ד) לא אושרה הבקשה, יחזיר המפקח את המסמכים למבקש.
(ה) כתב שחרור מוקדם שניתן כאמור בסעיף קטן (ג), מיועד ומופנה לבנק שאישורו מצוי על גבי הבקשה ואינו ניתן להעברה לבנק אחר.
(ו) היה והעיסקה, כולה או מקצתה, כוללת יבוא יהלומים -
(1) ישוחרר משלוח היהלומים בידי היהלומן בחדר יבוא/יצוא שבפיקוח המפקח על היהלומים ובנוכחות נציג הבנק;
(2) יירשם בכתב השחרור המוקדם סכום היבוא בפועל וינוכה מן הסכום הנקוב בו; הרישום ייחתם בידי המפקח.
(ז) סכום התשלומים שיעביר יהלומן לחוץ לארץ, באמצעות הבנק (להלן - התשלומים), לא יעלה על סכום התמורה של העיסקה.
4. הוראות לבנק
(א) בנק שבאמצעותו עומדת להתבצע עיסקת תיווך, רשאי לבצע את העיסקה רק אם מתנהל אצלו חשבון חנ"י על שם היהלומן.
(ב) עיסקת התיווך תיפתח, תיעשה ותיסגר באמצעות אותו בנק.
(ג) בנק יעביר תשלומים לחוץ לארץ בעד עיסקת תיווך בהתאם להוראות היהלומן ובלבד שיוצגו בפניו המסמכים המפורטים להלן:
(1) כתב שחרור מוקדם;
(2) הצעת מחיר או חשבון ספק כאמור בסעיף 3(א)(2).
(ד) בנק רשאי להעביר את התשלומים ולקבל את התמורה, בין בתשלום אחד ובין בתשלומים לשיעורין, ובלבד שהמועד שבו התקבלה התמורה במלואה לא יחרוג מהמועד האחרון הנקוב בכתב השחרור המוקדם.
(ה) הבנק ידווח למפקח עם הגעת מלוא התמורה בעד אותה עיסקת תיווך.
(ו) הבנק יוודא שסכום התמורה שהתקבלה מחוץ לארץ לא יפחת מסכום התשלומים.
(ז) לא הגיעה התמורה במלואה בתוך 90 ימים מתום תוקף כתב השחרור המוקדם, ידווח הבנק למפקח על מטבע חוץ עם העתק למפקח על אלה:
שם היהלומן, כתובתו, מספר זיהוי, סכום התשלומים, תאריכי העברתם, ההפרש בין התשלומים ובין התמורה, התאריך שעליו הצהיר היהלומן כמועד לקבלת התמורה וצילום המסמכים ששימשו לביצוע התשלומים בחוץ לארץ.
5. תחולה
הוראות נוהל אלה יחולו על עיסקאות שבקשה הוגשה לגביהן החל ביום ג' באדר התשנ"ח (1 במרס 1998).
תוספת
טופס 1

לשימוש משרד המפקח      
     
חותמת תאריך קבלת הבקשה      

לכבוד
המפקח על היהלומים
רחוב ז'בוטינסקי 3
רמת-גן 52520

א.נ;

בקשה לאישור עיסקת תיווך ביהלומים

פרטי המבקש

שם היהלומן/יבואן מס' אישיות
הכתובת טלפוןבנק סניף בורסת היהלומים; מס' חשבון חנ"י

פירוט הבקשה

אני מבקש לקנות יהלומים הנמצאים בחוץ לארץ כדי למוכרם לקונה בחוץ לארץ לפי הפרטים כלהלן ולהעביר מראש את התשלום עבור הרכישה:

שם ספק היהלומים
כתובת הספק ארץ
סוג היהלומים כמות
רצוף בזה חשבון ספק / הצעת מחיר מספר מתאריך
סכום הקניה (בדולרים של ארצות הברית של אמריקה)
(במילים )

אני מתחייב כי התמורות בגין העיסקה יגיעו מחוץ לארץ לישראל במלואן באמצעות הבנק הנ"ל.

תאריך חתימה וחותמת היהלומן
אישור הבנק

 1. הבנק יעביר את התשלומים לחוץ לארץ בהתאם לאישור המפקח על היהלומים כפי שיפורט בכתב שיחרור מוקדם (RELEASE) להעברת מטבע חוץ לחוץ לארץ על ידי הבנק כהעברה מראש.
 2. הוצג בפנינו חשבון ספק/הצעת מחיר של ספק יהלומים מוכר בחוץ לארץ. אנו נעקוב אחר קבלת התמורה מחוץ לארץ ונודיעכם מיד עם הגעתה המלואה לישראל.
 3. באם לא הגיעה התמורה בתוך המועד כמצויין בכתב השיחרור המוקדם (RELEASE) נדווח על כך מיד למפקח על מטבע חוץ ולמפקח על היהלומים.


הערות:
תאריך שם מורשה החתימה חתימה וחותמת הבנק


טופס 2

מדינת ישראל
משרד התעשייה והמסחר
הפיקוח על היהלומים

כתב שחרור מוקדם (RELEASE) מספר להעברת מטבע חוץ לחוץ לארץ על ידי הבנק

כהעברה מראש      

בהתאם להיתר לסוגים ליהלומנים שהוציא המפקח על מטבע חוץ, ובהתאם להוראות הקרן למימון יהלומים, רשאי בנק סוחר מוסמך המורשה לעסוק ביהלומים לפי צו הפיקוח על היהלומים, להעביר לחוץ לארץ או לתושב חוץ את התמורה בעד היהלומים המיובאים כלהלן:
א. פרטי היבואן:

 1. שם היבואן:
 2. מס' האישיות המשפטית (מס' תעודת זהות, מס' חברה):

כתב שחרור זה מתייחס ליבואן כמפורט לעיל ואינו ניתן להעברה.

ב. פרטי הטובין:

 1. תיאור הטובין:
 2. ארץ היבוא:
 3. משקל:
 4. ערך: דולרים של ארצות הברית של אמריקה.


ג. פרטי העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ - כהעברה מראש:
למילוי על ידי הבנק בהתאם להוראות החשבון, או במסמכים
הבנקאיים או בהתאם להוראות היבואן;

 1. התאריך הסכום
 2. התאריך הסכום
 3. התאריך הסכום


ד. הערות: עיסקת תיווך ביהלומים

ה. תוקף האישור:

 1. על היבואן לבצע את היבוא או להחזיר המקדמה לבנק עד לתאריך
 2. תוקף האישור הוארך ליוםתאריך שם חתימה וחותמת


ו. הצהרת היבואן:

אני מצהיר בזאת כי:

 1. מטבע החוץ שאני מבקש להעביר לחוץ לארץ או לתושב חוץ מיועד לתשלום בעד עיסקת יהלומים בהתאם לפרטים המצויינים בכתב שחרור זה;
 2. העברות מטבע חוץ יעשו אך ורק בבנק הנ"ל באמצעות כתב שחרור זה;
 3. סכום התשלומים לא יעלה על סכום התמורה בגין עיסקת היהלומים;
 4. יבוא של יהלומים נושא כתב שחרור זה ישוחרר בפני נציגי המפקח על היהלומים;

סכום היבוא ינוכה מערך כתב השחרור המוקדם ואם קיימת יתרה, יש להחזירה מיד לבנק;
5. ביום הגעת מלוא התמורה ביהלומים או במטבע חוץ, אדווח על כך למפקח על היהלומים.


תאריך שם חתימה וחותמת
1 י"פ תשנ"ח, 3005.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תוקף הסכם תיווך

 2. עמלת תיווך מגרש

 3. ניכוי דמי תיווך

 4. דמי תיווך על קרקע

 5. הסכם תיווך בעל פה

 6. הסכם תיווך לא חתום

 7. הסכם תיווך לא כתוב

 8. סירוב לשלם דמי תיווך

 9. מחיקת תביעה של מתווך

 10. תיווך בין קבלני משנה

 11. הסתרת מידע ע"י מתווך

 12. תביעה על שירותי תיווך

 13. סעיף 14 לחוק המתווכים

 14. תשלום דמי תיווך חלקיים

 15. תביעה לתשלום דמי תיווך

 16. זכאות מתווך לדמי תיווך

 17. מתי צריך לשלם למתווך ?

 18. זכאות לתשלום דמי תיווך

 19. הסכם תיווך על מסמך נפרד

 20. מילוי פרטים בהסכם תיווך

 21. אי תשלום דמי תיווך 1.5%

 22. הגורם היעיל בעסקת תיווך

 23. התחמקות מתשלום דמי תיווך

 24. שינוי הסכם תיווך בכתב יד

 25. הסתרת היותו של אדם מתווך

 26. דמי תיווך שכירות נכס מסחרי

 27. מי משלם דמי תיווך שכירות ?

 28. הגבלת חופש העיסוק של מתווך

 29. הסכם תיווך ללא כתובת הדירה

 30. תביעה בגין הפרת הסכם תיווך

 31. מכירת דירה ללא ידיעת המתווך

 32. ביטול הסכם בלעדיות עם מתווך

 33. חתימה אצל שני מתווכים שונים

 34. תביעה בגין דמי תיווך שכירות

 35. הסכם תיווך לרכישת ביטוח חייים

 36. מייצג או מתווך של חברה בחו''ל

 37. דמי תיווך שכירות דירה בתל אביב

 38. הפרת הסכם בלעדיות בתיווך דירות

 39. הסכם תיווך עם שני מתווכים שונים

 40. תביעה של מתווך לתשלום דמי תיווך

 41. ניסיון התחמקות מתשלום דמי תיווך

 42. סירוב לשלם דמי תיווך בגין השכרה

 43. האם מתווך ברימקס נחשב לעובד שלה

 44. חובת המתווך להסביר על הסכם תיווך

 45. התחייבות בכתב יד לתשלום דמי תיווך

 46. אי תשלום למתווך למרות הסכם בלעדיות

 47. חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996

 48. תביעה נגד מתווכת להעסקת עובדים זרים

 49. דמי תיווך על עסקה שהתבטלה אחרי חתימה

 50. מכירת בית בתקופת הבלעדיות - דמי תיווך

 51. מעורבות עורכי דין בעסקאות תיווך נדל''ן

 52. תקנות המתווכים במקרקעין, התשנ''ז-1997

 53. זכאות לקבל דמי תיווך ללא רישיון תיווך

 54. הוראות נוהל לאישור עיסקאות תיווך ביהלומים

 55. דמי תיווך (לא באחוזים) בגובה ההפרש במכירה

 56. האם מתווך שהראה דירה מדגמית זכאי לדמי תיווך ?

 57. תביעות בין מתווכים - תביעת מתווך נגד מתווך אחר

 58. דחיית תביעה לדמי תיווך למרות חתימה על סכם תיווך

 59. תביעה קטנה בבית משפט לתביעות קטנות לתשלום דמי תיווך

 60. תקנות המתווכים במקרקעין (נושאי בחינה), התשנ''ז-1997

 61. תקנות המתווכים במקרקעין (פרטי הזמנה בכתב), התשנ''ז-1997

 62. מתווך טען כי במקום עמלת תיווך הוסכם כי ינהל נכסים שונים שבבעלות הנתבע

 63. תביעה להשבת דמי התיווך ששולמו בגין חוזה שבוטל בעקבות אי מסירת הנכס במועד

 64. פגמים צורניים ומהותיים בהסכם תיווך הפוגעים בחבות החוזית לתשלום דמי התיווך

 65. עת מפגיש מתווך בין הצדדים הוא הגורם היעיל, אולם לא תמיד עובדות העניין כה פשוטות

 66. האם זכאי לקבלת דמי תיווך שעובד מטעמו, שאיננו מתווך מורשה, ביצע פעולות רבות מול הקונה ?

 67. מתווך המעדיף תועלתו האישית ומונע קידום עסקת מכר פועל בניגוד לחובותיו על פי חוק המתווכים

 68. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון