הודעה על החלטה 678 בדבר היוון דמי חכירה שנתיים ודמי הסכמה

הודעה על החלטה בדבר היוון דמי חכירה שנתיים ודמי הסכמה (678)

מודיעים בזאת כי בתוקף סמכותה לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה ביום כ"ב בכסלו התשנ"ה (25 בנובמבר 1994) כדלקמן:

 1. כדי לאפשר לחוכרי המינהל המתגוררים בדירות בבניה רוויה, בתנאי חכירה על פי חוזים לא מהוונים להשתחרר מהצורך בתשלום דמי חכירה שנתיים ודמי ההסכמה בעת העברת זכויות - יאפשר המינהל מעבר לחוזים מהוונים בתנאים מועדפים כמפורט בהחלטה זו.
 2. לקראת תחילת שנת החכירה המתחילה ב-1.4. 1995 יערוך המינהל לכל אוכלוסיות החוכרים בבניה רוויה חישוב אשר יפרט את הסכומים הבאים כשהם מחושבים ליום 1.4.1995 (במידת הצורך יוצג החישוב בפני החוכר):

(1) סכום דמי ההסכמה שבו היה החוכר מחוייב אילו העביר את זכויותיו במועד האמור.
(2) סכום דמי ההיוון שבו היה החוכר מחוייב אילו היוון במועד האמור את דמי החכירה השנתיים ליתרת תקופת החכירה, בתוספת דמי היוון לתקופת יובל חכירה נוספת בשיעור של 5.5% מערך הקרקע.
3. א. לחוכרים יוצע לעבור לחוזה מהוון כנגד תשלום המחושב על פי מכפלה של מכסת דמי החכירה השנתיים שנקבע להם לשנת 1995 (בשיעור שני פרומיל מערך הקרקע) ב-15.
ב. החוכרים יוכלו לשלם את הסכום האמור לעיל בתשלומים חודשיים בתנאים נוחים.
4. חוכרים שישלמו את הסכום האמור לעיל יחשבו לחוכרים בתנאי חכירה מהוונים ליתרת תקופת החכירה על פי החוזה שבידיהם ולתקופת חכירה נוספת (יובל) בת 49 שנים.
5. תשלום וסילוק חובות העבר במלואם הם תנאי למעבר לחוזה מהוון לפי החלטה זו.
6. דמי החכירה השנתיים בשיעור של 0.2% (שני פרומיל) מערך הקרקע כאמור בהחלטת המועצה מס' 633 - יועלו ריאלית החל ביום 1.4.96, במגמה להגיע לגובה דמי החכירה ומיצוי זכויות המינהל, הכל בהתאם לחוזה, ויחולו על כל החוכרים שלא יבחרו במסלול ההיוון; חוכרים אלה יחוייבו גם בתשלום דמי הסכמה בעת העברת זכויות ובדמי חכירה מהוונים בשיעור של 5.5% מערך הקרקע בעת חידוש החכירה ביובל.
7. המינהל רשאי לערוך מכרז פומבי לשם פרסום, הסברה, עידוד וקידום כל האמור בהחלטה זו.
8. המינהל יעבד נוהלי עבודה והוראות מעבר לביצוע החלטה זו. תחולת הוראות המעבר עד יום 31.3.1995.1 י"פ תשנ"ה, 2132.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם חכירת משנה

 2. חידוש חוזה חכירה

 3. חידוש יובל חכירה

 4. דמי חכירה מהוונים

 5. פירוק שיתוף בחכירה

 6. דמי חכירה חנויות בשוק

 7. חובות דמי חכירה למנהל

 8. ביטול העברת זכויות חכירה

 9. חוזה חכירה מהוון עם המינהל

 10. דמי חכירה חודשיים בתחנת דלק

 11. פינוי עקב אי חידוש חוזה חכירה

 12. הודעה בדבר תנאים בחוזה חכירה

 13. חידוש חוזה חכירה בקרקע חקלאית

 14. זכות חכירה ממנהל מקרקעי ישראל במושכר

 15. תשלום דמי חכירה למנהל מקרקעי ישראל

 16. המרת חוזה הרשאה בחוזה חכירה ל-49 שנים

 17. תביעה להורות כי זכויות החכירה בנכס יירשמו

 18. הודעה על החלטה בדבר דמי חכירה לקרקע חקלאית

 19. כללי מס הכנסה (ניכוי דמי חכירה) תשל"ח-1977

 20. הודעה על החלטה בדבר חוזי חכירה במושבי עובדים

 21. הודעה על החלטה בדבר חוזי חכירה בכפרים שיתופיים

 22. ביטול הסכם חכירה במקרה של שינוי ייעוד המקרקעין

 23. הודעה על החלטה בדבר תשלום מופחת של דמי חכירה מהוונים

 24. ניכוי הוצאות דמי החכירה ששולמו למינהל מהכנסה שנתית שוטפת

 25. נחתם הסכם משולש להעברת החכירה שהיתה לחוכרים הקודמים בדירה

 26. הודעה על החלטה 678 בדבר היוון דמי חכירה שנתיים ודמי הסכמה

 27. תקנות המקרקעין (רישום תיקון תנאי חכירה) (הוראת שעה) התשנ''ה-1995

 28. הודעה על החלטה בדבר עדכון דמי חכירה שנתיים בקרקע עירונית - בניה רוויה

 29. העירייה הגישה תביעה שנייה לסילוק יד מבלי שעשתה דבר כמתחייב מחוזה החכירה

 30. המערער חוייב במלוא סכום התביעה בגין דמי חכירה בתוספת ריבית והפרשי הצמדה

 31. הודעה על החלטה בדבר תשלום דמי חכירה שנתיים או מהוונים בהקצאות לבניית בתי אבות שהם מוסדות ללא כוונת רווח

 32. הודעה על החלטה בדבר שיעור דמי חכירה מהוונים למגורים בישובי הדרוזים, הצ'רקסים, הבדואים ובני מיעוטים אחרים במחוזות חיפה והצפון ובישובי הבדואים במחוז הדרום

 33. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון