פקודת החינוך (נוסח חדש), תשל"ח-1978

פקודת החינוך (נוסח חדש), תשל"ח-1978

פרק א': פרשנות
1. הגדרות
בפקודה זו -
"בית הספר" - מוסד שמלמדים בו באופן שיטתי ליותר מעשרה אנשים ויש בו אדם המקנה חינוך;
"בית ספר ממשלתי" - בית ספר מייסודה של המדינה ובשליטתה;
"בית ספר ציבורי" - בית ספר המתקיים, כולו או מקצתו, בכספי המדינה או בכספי רשות מקומית, והוא רשום כבית ספר ציבורי לפי פקודה זו;
"בית ספר של עדה" - בית ספר שבעליו הם עדה, או ועד קהילה של עדה, שנתארגנה על פי פקודת העדות הדתיות (ארגונן), או המקיימת שיפוט לפי סימן 51 לדבר המלך במועצתו לארץ-ישראל, 1947-1922;
"בית ספר נתמך" - בית ספר שאינו בית ספר ציבורי והוא מקבל, מכוח הוראות פקודה זו, מענק מאת המדינה או מאת רשות מקומית, או שמוקצה לו חלק ממענק שניתן כאמור;
"בית ספר לא נתמך" - בית ספר שאינו בית ספר ציבורי ולא בית ספר נתמך;
"בית ספר פרטי" - בית ספר שאינו ציבורי ולא בית ספר של עדה ולא בית ספר נתמך;
"בעל" - הפותח בית ספר, ולאחר שנפתח - מי שמקיים אותו;
"הממונה" - המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות או מי ששר החינוך והתרבות מינהו להיות ממונה לענין הוראה שבפקודה זו;
"מנהל בית הספר" - בעל בית הספר, אם הוא שמנהל אותו, או מי שממונה אותה שעה כנציגו האחראי של הבעל;
"רשות חינוך מקומית" -
(1) לכל ענין הנדון בחוק לימוד חובה, תש"ט-1949 - רשות החינוך המקומית כמשמעותה בחוק האמור;
(2) לכל ענין אחר - מועצת עיריה וכל מועצה מקומית שהשר קבע בצו, ובכפר שאינו בתחום מועצה מקומית, אבל היה קיים ביום ד' בטבת תרצ"ג (2 בינואר 1933) בית ספר שאיננו בית ספר של עדה או בית ספר פרטי או שבזמן מן הזמנים היה הממונה סבור שיש להקים בו בית ספר - הנהלת המקום;
"השר" - שר החינוך והתרבות.
פרק ב': הוראות כלליות
2. חובת רישום בית ספר
בית ספר שאינו בית ספר ממשלתי חייב להירשם תוך חודש ימים לאחר שנפתח; הבקשה להירשם תוגש בידי מנהל בית הספר לממונה ותכלול את הפרטים שנקבעו.
3. רישום בית ספר ציבורי
(א) הממונה רשאי בכל עת, בכפוף לתקנות לפי פקודה זו, לרשום בית ספר כבית ספר ציבורי, ורשאי הוא, באישור השר לבטל את הרישום.
(ב) בתי הספר הציבוריים יסווגו לפי שפת ההוראה העיקרית הנהוגה בהם.
(ג) במילוי תפקידו לגבי בית ספר ציבורי שנוסד או מתקיים מקצתו בכספי רשות מקומית או התאגדות, ייוועץ הממונה עם אותה רשות או התאגדות.
4. מינוי מנהל בית ספר
בעל בית-ספר - למעט בית ספר ממשלתי - שאינו מנהל את בית ספרו, חייב שיהיה לו תמיד נציג אחראי שהוא תושב ישראל וקשור עם בית הספר, שאל מענו ניתן לשלוח כל הודעה מאת הממשלה הנוגעת לבית הספר; הבעל יודיע לממונה על מינוי הנציג, ואם הוחלף הנציג או שמענו שונה - יודיע הבעל על כך לממונה תוך ארבעה-עשר ימים; לא קיים הבעל חובה המוטלת עליו בסעיף זה, דינו - קנס 150 לירות.
5. מצב התברואה בבית הספר
(א) המנהל הכללי של משרד הבריאות וכל רופא ממשלתי או תברואן שהורשו לכך בידו בכתב, רשאים בכל עת סבירה להיכנס לבית ספר ולבדוק את מצב התברואה והגיהות שבחצרי בית הספר, ורשאים הם לדרוש ממנהל בית הספר, או מן האחראי לבית הספר אותה שעה, להגיש דין וחשבון המראה את מספר המורים והתלמידים ואת תנאי אכסונם.
(ב) הממונה רשאי לשלוח לבעל בית הספר או למנהלו הודעה בכתב המחייבת אותו למלא, תוך שלושה חדשים מיום משלוח ההודעה, דרישה של רשות רפואית או תברואית; שוכנע השר, לאחר שחלף המועד האמור, שהדרישה לא נתמלאה ושבית הספר מתנהל במצב תברואה שיש בו כדי להזיק לבריאותם של המורים או התלמידים, רשאי הוא, בהודעה שתומצא לבעל בית הספר או למנהלו, לצוות על סגירת בית הספר מן היום שיקבע בהודעה.
6. ביקורת וביקורים בבתי ספר
(א) הממונה, הממונה על המחוז, מפקח של משרד החינוך והתרבות וכל עובד אחר שהורשה לכך בכתב בידי הממונה, רשאים בכל עת סבירה להיכנס לכל בית ספר, למעט בית ספר לא נתמך שנוסד או מתקיים בידי התאגדות דתית, ולבדקו; מנהל בית הספר, או האחראי לבית הספר אותה שעה, חייב למסור בשעת הבדיקה ובכל עת אחרת, ובטופס אם נקבע, כל מידע שהממונה או הבודק ידרוש בנוגע לטיפול בתלמידים, ללימודים ולנוכחותם, לניהול הכללי של בית הספר ולשמות המורים ולכשירותם.
(ב) הממונה רשאי תמיד, לאחר מתן הודעה מספקת למנהל בית הספר, לבקר בית ספר לא נתמך שנוסד או מתקיים בידי התאגדות דתית, ומנהל בית הספר, או האחראי לבית הספר אותה שעה, חייב למסור בשעת הביקור או בכל עת אחרת כל מידע שהממונה ידרוש בנוגע לטיפול בתלמידים וללימודם, לניהול הכללי של בית הספר ולשמות המורים ולכשירותם; הממונה אינו רשאי לדרוש שינוי בתכנית הלימודים או בניהול הפנימי של בית הספר.
(ג) האמור בסעיף קטן (ב) אינו מונע את השר מהמפעיל פיקוח על בית הספר במידה הדרושה לשמירת הסדר הציבורי והמינהל התקין.
7. רישום מורים ורישוים
(א) לא ישמש אדם בהוראה בשום בית ספר אלא אם רשם, תוך חודש מיום שנתמנה, אצל הממונה את הפרטים שנקבעו.
(ב) לא יורה אדם בבית ספר ציבורי או נתמך, אלא אם יש בידו רשיון להורות שניתן לו מאת הממונה בדרך שנקבעה.
8. פיטורי מורה
הממונה רשאי לדרוש את פיטוריו של מורה, בין בבית ספר ציבורי או נתמך ובין בבית ספר לא נתמך, אם הורשע על עבירה שיש בה משום שחיתות המידות, או אם הוכח להנחת דעתו של השר, לאחר חקירה משפטית של שופט שנתמנה לכך, כי היה בהוראתו משום המרדה, אי-נאמנות, אי-מוסריות או אופי מזיק אחר.
9. סגירת בית ספר
רשאי השר, בהודעה שתומצא לבעל בית ספר או למנהלו, להורות על סגירת בית הספר מהיום הנקוב בהודעה, אם הוכחה להנחת דעתו אחת משלוש אלה:
(1) בית הספר מתנהל בלי שנרשם כשורה;
(2) בית הספר מתנהל בדרך הסותרת את הסדר התקין והמוסר;
(3) אדם שהממונה דרש פיטוריו לפי סעיף 8 מקנה בו חינוך.
10. אי-רישום בית ספר או מורה
בעל בית ספר או מנהלו, שלא רשם את בית הספר לפי פקודה זו, או מרשה ביודעין לאדם שלא נרשם כמורה, או שהממונה דרש פיטוריו לפי סעיף 8, להקנות חינוך בבית הספר, דינו - קנס 750 לירות.
11. מניעת ביקורת
מנהל בית ספר, או האחראי עליו, המסרב להרשות כניסתו של מי שהוסמך כדין להיכנס לבית ספר לשם בדיקה או ביקור, או מסרב או נמנע למסור לו מידע שהוא חייב למסרו לפי סעיפים 5 ו-6, או מוסר ביודעין מידע כוזב, דינו - קנס 750 לירות.
12. הפרת צו סגירה
נצטווה מנהל בית ספר לסגור אותו ואינו סוגרו במועד שפורש בהודעה, או חוזר ופותח אותו, או פותח או מקיים בית ספר אחר, בלי היתר מאת השר, דינו - קנס 1,500 לירות, ואם הוא ממשיך בעבירה זו לאחר שהורשע עליה, דינו - מאסר שלושה חדשים.
פרק ג': רשויות חינוך מקומיות
13. ועדי חינוך
רשות חינוך מקומית תקים ועד או ועדים לעניני חינוך בתחומה; חברי ועד כאמור יהיו -
(1) חברים של הרשות שהקימה אותו;
(2) עובדי המדינה, מנהלי בתי ספר ואנשים אחרים, הכל כפי שנקבע;
(3) אנשים אחרים שהרשות, באישור הממונה על המחוז, מצאה אותם ראויים.
14. תפקידיה וסמכותה של רשות חינוך
(א) רשות חינוך מקומית תהא אחראית, משדרש זאת הממונה, לפתיחת בית ספר חדש ולקיום מלא או חלקי של בתי הספר הקיימים בתחומה, למעט בתי ספר של עדה ובתי ספר פרטיים.
(ב) רשות חינוך מקומית רשאית להטיל על תושבי תחומה ארנונה לצרכי חינוך בדרך שנקבעה; לא גבתה רשות חינוך מקומית ארנונה כדי קיום בתי הספר שבתחומה, רשאי השר להטיל את הארנונה הדרושה ולאכוף תשלומה כאילו היתה מס המשתלם לאוצר המדינה.
15. בית ספר של עדה בתחום הרשות
(א) רשות חינוך מקומית רשאית לבוא לידי הסכם עם ועד של עדה לקיים בית ספר של עדה.
(ב) נמצא בתחומה של רשות חינוך מקומית בית ספר נפרד של עדה, ואין הסכם בין הרשות ובין ועד העדה בדבר קיום בית הספר של העדה, רשאי הממונה על המחוז, באישור השר, להקצות לבית הספר של העדה חלק מן הארנונה שגבתה רשות החינוך המקומית, ובלבד שחלק זה לא יעלה על הסכום הכולל של הארנונה ששילמו הנמנים עם העדה.
16. רישום מקרקעין של רשות חינוך מקומית
כל מקרקעין או זכות למקרקעין שרכשה רשות חינוך מקומית לצרכי פקודה זו יירשמו על שמה בפנקסי המקרקעין כנכסי נאמנות לצרכי חינוך, ויהיו פטורים מתשלום אגרות המשתלמות על רישום מקרקעין.
פרק ד': ביצוע ותקנות
17. תקנות
השר רשאי להתקין תקנות לשם ביצוע פקודה זו, ובייחוד לענין -
(1) דרכי הרישום של בתי ספר והתנאים שלפיהם יירשם בית ספר כבית ספר ציבורי;
(2) טופסי גליונות הנוכחות ודו"חות הנוכחות;
(3) טופס ההודעה על פתיחת בית ספר;
(4) בקשת מענק ומתן מענק לבתי-ספר נתמכים;
(5) ביקורת בתי הספר;
(6) הלימודים בבתי ספר ציבוריים ונתמכים, למעט לימודי דת בבתי ספר נתמכים;
(7) בחינת האנשים שיועסקו כמורים, למעט המקנים לימודי דת בלבד בבית ספר נתמך או לא נתמך;
(8) זכויותיהם וחובותיהם של מורים ומעבידיהם בבתי ספר ציבוריים ובבתי ספר נתמכים, זכויותיהם וחובותיהם של בעלי בתי ספר כאמור, ופטור מורים ומעבידיהם מהוראות תקנה שהותקנה לפי הסמכות הנתונה בפסקה זו.
18. סייגים לתחולה
(א) פקודה זו לא תחול על בית ספר שחל עליו פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969.
(ב) השר רשאי בצו לפטור מהוראות פקודה זו, כולן או מקצתן, מוסד להשכלה טכנית או אחרת של מבוגרים.
(ג) השר יפטור מהוראות סעיפים 6(ב) ו-7 (א) בית ספר לא נתמך שמלמדים בו לימודי דת בלבד, ובלבד שהוגשה בקשה על כך והשר שוכנע שאין מלמדים בבית ספר זה אלא לימודי דת בלבד; האמור בסעיף קטן זה אינו מונע את השר מהטיל על בית ספר כאמור את הפיקוח הדרוש לשמירת הסדר הציבורי והמינהל התקין.1 דמ"י תשל"ח, 607.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חינוך לכל

 2. החזר אגרת חינוך

 3. יום חינוך מוגבר

 4. חינוך ואהבת ילדים

 5. תקנות החינוך, 1933

 6. תקנות החינוך, 1934

 7. מאבחני ליקויי למידה

 8. שוויון תקציב בחינוך

 9. חינוך חינם למבוגרים

 10. עורך דין בנושא חינוך

 11. עדיפות לאומית בחינוך

 12. חינוך להכרת האמנויות

 13. חובת חינוך לדמוקרטיה

 14. הצעת חוק חינוך משולב

 15. חינוך חובה לגילאי 4-3

 16. הצעת חוק תקציב החינוך

 17. חוב בגין שירותי חינוך

 18. שכר עובדי חינוך משלים

 19. גמול ניהול משרד החינוך

 20. ניכוי הוצאות חינוך ילדים

 21. חיבור מוסדות חינוך לחשמל

 22. תאונה בשיעור חינוך גופני

 23. ענישה חינוכית - הצעת חוק

 24. תעודת הוראה בחינוך גופני

 25. מוסדות להכשרת עובדי חינוך

 26. הצעת חוק היועצים החינוכיים

 27. הצעת חוק יסוד הזכות לחינוך

 28. חינוך מיוחד בשירות הציבורי

 29. חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988

 30. חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953

 31. הצעת חוק שירותי חינוך לילדים

 32. עדיפות לאומית בחינוך בפריפריה

 33. מס חב"ר - חינוך, בריאות, רווחה

 34. ייחוד כספי הקצבות למטרות חינוך

 35. סלילת כבישי גישה למוסדות חינוך

 36. אישור שקילות לתואר משרד החינוך

 37. ייצוג מול משרד החינוך - עורך דין

 38. נציג בתחום החינוך בוועדת שחרורים

 39. המכון הלאומי להערכת הישגים בחינוך

 40. הצעת חוק יסוד הזדמנויות שוות בחינוך

 41. תלמידים עם ליקויי למידה בחינוך הרגיל

 42. טיפול בתלונה של עובד חינוך שפגע בילד

 43. פקודת החינוך (נוסח חדש), תשל"ח-1978

 44. תקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי''ט-1959

 45. חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001

 46. מוסד חינוכי מוכר לא רשמי - זכויות עובדים

 47. תקנות חינוך ממלכתי (שם מוסד), תשכ''א-1961

 48. העברת ילד לחינוך מיוחד למרות התנגדות ההורים

 49. תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי''ז-1956

 50. חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997

 51. שילוב ילדים שלומדים בחינוך מיוחד בתנועות נוער

 52. תקנות חינוך ממלכתי (פתיחת מוסדות), תשי''ד-1953

 53. חופש התארגנות פוליטית במוסדות חינוך על תיכוניים

 54. תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), תשי''ג-1953

 55. חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008

 56. הודעה בדבר אישור דרגות שכר לימוד לפי תקנות החינוך

 57. צו חינוך מיוחד (הכרה בארגונים ציבוריים), התש"ן-1990

 58. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי''ט-1959

 59. חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס"א-2001

 60. צו חינוך ממלכתי (בתי-מדרש למורים ולגננות), תשי"ח-1958

 61. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף), תשל''ח-1978

 62. תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי-דתי), תשי''ג-1953

 63. תקנות זכות יוצרים (ביצוע פומבי במוסדות חינוך), התש''ע-2010

 64. תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת), תשי''ד-1953

 65. צו לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי), תשל"ח-1978

 66. תקנות חינוך ממלכתי (מועצה מייעצת לחינוך הערבי), התשנ''ו-1996

 67. תקנות יום חינוך ארוך (מספר שעות יום חינוך ארוך), התש''ן-1990

 68. תקנות לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי) תשל''ח-1978

 69. תקנות לימוד חובה (כללי דיווח של מנהל מוסד חינוך), התשס''ה-2004

 70. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (בקשה לרישיון) התשס''ט-2009

 71. תקנות הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) (כשירות), התשס''ג-2003

 72. תקנות לימוד חובה (היטל חינוך על יסודי לעובד במשק בית), תשל''ט-1978

 73. תקנות לימוד חובה (תשלום היטל חינוך בעד חייל בשירות קבע), תשל''ט-1978

 74. תקנות לימוד חובה (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת), התשס''ה-2005

 75. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (הכרה במוסד חינוך חרדי) התשס''ט-2009

 76. תקנות חינוך ממלכתי (כללים ותנאים להנהגת שבוע לימודים מקוצר), התשס''ה-2004

 77. חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), התש"ס-2000

 78. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ויחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר - הכרה) התשס''ט-2009

 79. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר – רישיון), התשס''ט-2009

 80. תקנות לימוד חובה (כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים), התשס''ה-2004

 81. תקנות חינוך מיוחד (רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה), התשס''ו-2005

 82. צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים בשנת הלימודים התשס"ט-התש"ע), התשס"ט-2009

 83. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון