תקנות שירותי תיירות (משרדים לתיור), התשמ''א-1981

תקנות שירותי תיירות (משרדים לתיור), התשמ''א-1981

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3(4), 5(1), ו-3, ו-24 לחוק שירותי תיירות, התשל''ו-1976, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
''הממונה'' - מי שהשר מינה אותו בכתב לענין תקנות אלה, כולן או חלק מהן;
''הסעה'' - הסעת נוסעים בשכר או בתמורה אחרת ברכב נוסעים פרטי או ברכב אשכול;
''הסעת סיור ברכב אשכול'' - הסעה שבה עומד רכב נוסעים פרטי או רכב אשכול לרשות מזמין לנסיעת סיור, טיול או תיור;
''רכב נוסעים פרטי'' או ''רכב אשכול'' - רכב נוסעים פרטי כמשמעותו בתקנות התעבורה, התשכ''א-1961.
2. מחירים מקסימליים
(א) עד ליום 15 לחודש אוקטובר בכל שנה יודיע משרד לתיור לממונה, בכתב, על המחירים שיחולו בו לגבי הסעת סיור ברכב אשכול שבבעלותו או בהחזקתו כמפורט בתקנת משנה (ב), החל באחד בחודש מרס בשנה שלאחריה ועד יום 29 לחודש פברואר בתום שנים עשר חדשים.
(ב) לענין תקנה זו, ''מחיר'' -
(1) בעד יום סיור ברכב אשכול עם מיזוג אויר, בהדרכתו של מורה דרך, עד 200 קילומטר או עד 10 שעות משעת היציאה, במכוניות אלה:
(א) מכונית שמותר להסיע בה עד 4 נוסעים;
(ב) לכל קילומטר נוסף במכונית כאמור בהפסקת משנה (א);
(ג) לכל שעה נוספת במכונית כאמור בפסקת משנה (א);
(ד) מכונית שמותר להסיע בה עד 7 נוסעים;
(ה) לכל שעה נוספת במכונית כאמור בפסקת משנה (ד);
(ו) לכל קילומטר נוסף במכונית כאמור בפסקת משנה (ד).
(2) התשלום למורה דרך לכל לילה שבו הוא לן במשך הסיור מחוץ למקום יציאת הסיור מחוץ למקום יציאת הסיור;
(3) התשלום למורה דרך לכל לילה שבו הוא לן כאמור בפסקה (2) בער, בחוף ים המלח או באילת;
(4) בעד חצי יום סיור ברכב אשכול כאמור בפסקה (1) במכוניות אלה:
(א) מכונית שמותר להסיע בה עד 4 נוסעים;
(ב) מכונית שמותר להסיע בה עד 7 נוסעים;
(ג) לכל קילומטר נוסף שמעל 100 קילומטר;
(ד) לכל שעה נוספת שמעל 5 שעות סיור.
(ג) נקבע מחירם של שירותים כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) בשקלים כשהם צמודים לשער החליפין של השקל לעומת הדולר של ארצות הברית בשעת התשלום, לא יראו בשינוי שער החליפין כאמור העלאת מחיר.
(ד) ציון המחיר יכלול את המסים החלים על השירות.
(ה) משרד לתיור פלוני שהחל לפעול לאחר המועד למסירת ההודעה כאמור בתקנת משנה (א), יודיע לממונה תוך 30 יום לפני שהחל לפעול ולפני שפרסם מחירי שירותיו, על מחירי השנה השוטפת ועל מחירי השנה שלאחריה.
(ו) לא הודיע משרד לתיור על מחירי שירותיו לגבי שנה פלונית
במועד כאמור בתקנת משנה (א), יהיה המחיר המקסימלי לשירותי אותו משרד לתיור באותה שנה, המחיר שפורסם על ידו בשנה הקודמת או
המחיר הנמוך ביותר שפורסם על ידי-משרד לתיור אחר באותה שנה ובאותו מקום ישוב.
(ז) המחיר שעליו הודיע משרד לתיור לממונה כאמור או המחיר שנקבע על-פי הוראות תקנת משנה (ו), יהא המחיר המקסימלי שמותר למשרד לתיור לדרוש ולגבות מלקוח, אולם רשאי הוא להעלות את המחיר כאמור אם הוטל מס נוסף על שירותי משרד לתיור, ובלבד ששיעור ההעלאה לא יעלה על שיעור המס הנוסף שהוטל על אותו שירות; הופחת מס שהיה מוטל על שירות, יפחית משרד לתיור את מחיר השירות בשיעור ההפחתה כאמור.
3. פרסום
(א) משרד לתיור יציג במקום עסקו את המחיר בעד השירותים הניתנים בו, כשהוא כולל כל מס, אגרה, תשלום חובה ודמי שירות, והמחיר כאמור לתייר חוץ לאחר הפחתת המסים מהם הוא פטור.
(ב) המחירים כאמור בתקנת משנה (א) יפורסמו בעברית ובשפה לועזית אחת לפחות.
4. תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים יום מיום פרסומן.1 ק''ת תשמ''א, 957.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק התיירות

 2. חופשה לא שגרתית

 3. תאונה במרכז נופש

 4. תאונה בטיול מאורגן

 5. פיצוי על הפלגת נופש

 6. ארנונה על מרכז נופש

 7. חוב על טיול לארה''ב

 8. פיצוי על חבילת נופש

 9. תביעה נגד הדקה ה-90

 10. ליקויים בחבילת נופש

 11. עידוד התיירות לישראל

 12. עורך דין דיני תיירות

 13. תביעה נגד וואלה טורס

 14. תביעה נגד מארגן טיול

 15. תביעה נגד איסתא ליינס

 16. נופש בחו''ל בעיר אחרת

 17. תביעה נגד סוכן נסיעות

 18. תביעה נגד מדריך טיולים

 19. חוב בגין שירותי תיירות

 20. ביטול הזמנת חבילת נופש

 21. כניסה ללא ויזה לטורקיה

 22. תאונת אופנוע בטיול טבע

 23. איחור רכבת מעל 30 דקות

 24. ביטול קניית יחידת נופש

 25. פציעה בטיול מטעם העבודה

 26. ביטוח טיול לדרום אמריקה

 27. תאונה בטיול עובדים לחו''ל

 28. השתחררות מעסקת יחידת נופש

 29. הצעת חוק סיוע לענף התיירות

 30. זכויות יוצרים במסלול טיול

 31. ביטול חוזה יחידת נופש בארץ

 32. תביעה נגד חברת הדני נסיעות

 33. הסכם שדרוג יחידת נופש בחו"ל

 34. ביטול חוזה יחידת נופש באילת

 35. פיצוי עבור ביטול חבילת נופש

 36. פיצוי על חבילת נופש לטורקיה

 37. תלונות על טיול בדרום אמריקה

 38. חבילות נופש בחו''ל - פסק דין

 39. לידה מוקדמת במהלך טיול בחו"ל

 40. חיוב שגוי על מספר לילות נופש

 41. פיצויים על הזמנת נופש באיטליה

 42. תלונות על טיול מאורגן לארה''ב

 43. ביטול קניית יחידת נופש בתאילנד

 44. טיפול רפואי למטייל בטיול מאורגן

 45. ניצול קשישים - מכירת יחידת נופש

 46. הצעת חוק ביטול רכישת יחידת נופש

 47. פיצויים על עוגמת נפש בחופשה במצרים

 48. ביטוח ציוד אלקטרוני בנסיעה לחו''ל

 49. הסכם לרכישת יחידת נופש ע''י קשישים

 50. פיצוי על "איבוד" יום אחד של טיול בחו"ל

 51. תביעת פיצויים בגין חבילת נופש למצרים

 52. תביעה נגד איסתא בגין חבילת נופש בורנה

 53. נפילה במהלך טיול בחו"ל - כסף מהביטוח ?

 54. ביטול נסיעה לחו''ל - מחלה של קרוב משפחה

 55. ביטול נסיעה לחו''ל בגלל פטירת קרוב משפחה

 56. ביטול הזמנת חופשה בגלל דרישת תוספת תשלום

 57. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ, התשמ"ג-1983

 58. האם צריך לשלם על פיצול זכות ביחידת נופש ?

 59. תקנות שירותי תיירות (מורי דרך), תשכ''ז-1967

 60. תקנות שירותי תיירות (סוכנויות), התשס''א-2000

 61. ביטוח גניבת ציוד של מטייל במהלך טיול בדרום אמריקה

 62. תקנות שירותי תיירות (משרדים לתיור), התשמ''א-1981

 63. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ (ביטול), התשנ"ב-1992

 64. ביטול טיול לחו"ל עקב בעיה בלב - ביטוח ויזה כ.א.ל

 65. זכאות נוסע לפיצוי בגין תקלות ושיבושים בטיול מאורגן

 66. מבחנים למתן תמיכות של משרד התיירות למוסדות ציבור

 67. תקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס''ג-2003

 68. לא הוצאה לה אשרת כניסה לסין, ולכן לא יכולה הייתה להצטרף לטיול

 69. תקנות היטל על נסיעה לחוץ לארץ (העלאת סכום ההיטל), התשמ''ז-1987

 70. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ), התש''ן-1990

 71. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי תיירות), התשס''ה-2004

 72. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (ביטול), התשנ''ז-1997

 73. חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים, התשס"ו-2005

 74. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (הוראת שעה), התשנ''ב-1991

 75. צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ז-2007

 76. צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ג-2002

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון