תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ), התש''ן-1990

תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ), התש''ן-1990

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4(א)(1), 11 ו-24 לחוק שירותי תיירות, התשל''ו-1976 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות (תיקון: תשנ''א)
בתקנות אלה - ''הממונה'' - מי שהשר מינהו להיות הממונה לענין תקנות אלה, כולן או חלקן;
''הארגון'' - הארגון של מלווי קבוצות, בישראל, שיש בו המספר הגדול ביותר של מלווי קבוצות ושהכיר בו הממונה;
''בית ספר לתיירות'' - בית הספר לתיירות במגמה להכשרת מלווי קבוצות לחוץ לארץ, שמנהלת חברת בית הספר לתיירות בע''מ, או מוסד לימודי אחר שהכיר בו הממונה;
''מלווה קבוצה'' - מי שמלווה קבוצה בסיור לחוץ לארץ לצורך ניהול הסיור וטיפול בבעיות ארגוניות שלו;
''מתמחה בליווי קבוצות'' - מי שמתלווה למלווה קבוצה כמתמחה;
''סיור לחוץ לארץ'' או ''סיור'' - סיור קבוצתי מישראל לחוץ לארץ שמארגנת סוכנות נסיעות או הנערך ביזמתה;
''סוכנות נסיעות'' - כהגדרתה בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנויות לנסיעות, לנופש ותיירות פנים, ומשרדים לתיור), התשכ''ז-1967 (להלן - צו הסוכנויות).
פרק ב': ליווי קבוצה בסיור לחוץ לארץ
2. מלווה קבוצה רשוי (תיקון: תשנ''א)
(א) בכל סיור לחוץ לארץ שמארגנת סוכנות נסיעות יהיה מלווה קבוצה בעל רשיון תקף לשמש מלווה קבוצה לפי תקנות אלה (להלן - רשיון).
(ב) בכל פרסום של סיור לחוץ לארץ שמארגנת סוכנות נסיעות וכן בתכנית הסיור יצויין כי יהיה בו מלווה קבוצה.
3. ליווי הסיור עד סיומו
(א) בסיור שיש בו מלווה קבוצה, אחראית סוכנות הנסיעות לנוכחותו מתחילת תכנית הסיור בארצות שמחוץ לישראל עד לסיומה.
(ב) מלווה קבוצה יתלווה לסיור, בארצות מחוץ לישראל, מתחילתה ועד סופה של תכנית הסיור ואם נבצר ממנו להמשיך בתפקידו יודיע על כך מיד לסוכנות הנסיעות שאירגנה את הסיור.
(ג) הפסיק או הופסק מלווה קבוצה מלשמש בתפקידו בסיור מכל סיבה שהיא תעמיד סוכנות הנסיעות במקומו מלווה קבוצה אחר במהירות המרבית האפשרית.
4. חובות מלווה (תיקון: תשנ''א)
מלווה קבוצה -
(1) יפעל בתפקידו במהימנות ותוך מילוי אחר תכנית הסיור;
(2) יקפיד על שמירת החוקים והנוהגים במדינות שבהן מתקיים הסיור ויעמיד את משתתפי הסיור על הצורך לעשות כן;
(3) ישא רשיונו במקום בולט לעין, על מעילו או חולצתו בשעה שהוא משמש מלווה קבוצה, ולא ירשה לאחר לשאת את רשיונו;
(4) יחזיק ברשותו את תכנית הסיור והתנאים הכלליים שלה בכל עת שהוא משמש בתפקידו.
פרק ג': רישוי
5. חובת רשיון
(א) לא יעסוק אדם כמלווה קבוצה בסיור לחוץ לארץ בתמורה או דרך קבע אף שלא בתמורה, ולא יציע ולא יסכים אדם לתת את שירותיו כמלווה קבוצה כאמור, אלא אם כן יש בידו רשיון מאת הממונה.
(ב) לא ישמש מלווה קבוצה בתפקידו ולא יציע את שירותיו, אלא בהתאם לסוג הרשיון שבידו ובהתאם לתנאיו ולהגבלות שבו.
6. רשיון (תיקון: תשנ''א)
(א) לא ינתן רשיון למלווה קבוצה אלא אם כן נתקיימו במבקש הרשיון כל אלה:
(1) הוא בן 23 שנים לפחות ותושב ישראל כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ''ה-1965 (להלן - תושב);
(2) לא הורשע בעבירה שיש בה, לדעת הממונה, כדי למנוע עיסוק כמלווה קבוצה;
(3) הוא בוגר בית ספר לתיירות ועמד בבחינות שהממונה קבע או אישר.
(4) לאחר שסיים לימודיו ועמד בבחינות, שימש בהצלחה כמתמחה בליווי קבוצות בסיור לחוץ לארץ שנמשכו לא פחות מ-15 ימים, בהשגחת מלווה קבוצה בעל נסיון של 5 סיורים לפחות''.
(ב) הרוצה לשמש מלווה קבוצה יגיש לממונה בקשה בטופס שקבע לכך הממונה, ויצרף לבקשתו:
(1) תעודה שמלאו לו 23 שנים לפחות והוא תושב;
(2) שני תצלומי דרכון;
(3) הסכמה בכתב שהממונה יקבל לגביו מידע מן המרשם הפלילי;
(4) תעודה על סיום בית ספר לתיירות ואישור על עמידה בבחינות, כאמור בתקנת משנה (א)(3);
(5) אישור על מילוי הוראות תקנת משנה (א)(4), להנחת דעתו של הממונה;
(6) מסמכים נוספים שדרש הממונה.
7. סוגי רשיונות (תיקון: תשנ''א)
הממונה, לאחר שנועץ במועצה, רשאי לקבוע סוגי רשיון ולקבוע ברשיון תנאים והגבלות, לרבות לענין הארצות או השפות שהרשיון ניתן לגביהם.
8. הודעה על שינוי פרטים
בעל רשיון יודיע לממונה על כל שינוי שחל בפרטים שנכללו בטופס הבקשה לרשיון, תוך ארבעה עשר ימים מתאריך השינוי.
9. תוקף רשיון
(א) תקפו של רשיון, אם לא נקבע בו מועד אחר, הוא עד יום 31 בדצמבר של השנה שלאחר שנת נתינתו, והוא ניתן לחידוש.
(ב) הממונה רשאי להתנות חידושו של רשיון בעמידה בתנאים ודרישות נוספים הנחוצים, לדעתו, למילוי תפקידו של בעל הרשיון, לרבות השתלמות כאמור בתקנה 15.
10. אובדן רשיון
רשיון שאבד או נתבלה, חייב בעלו להודיע על כך לממונה והוא זכאי לקבל העתק ממנו.
פרק ד': המועצה
11. מינוי מועצה (תיקון: תשנ''א)
(א) תוקם מועצה מייעצת לענין תקנות אלה ובה שמונה חברים שימנה השר והם:
(1) שלושה עובדי המדינה שאחד מהם יהיה היושב ראש;
(2) נציג שהמליצה עליו התאחדות סוכני נסיעות ותיירות בישראל;
(3) נציג שהמליץ עליו הארגון;
(4) שני נציגים מתוך רשימת מומלצים שהגישו ארגוני צרכנים כמשמעותם בסעיף 31(ג) לחוק הגנת הצרכן, התשמ''א-1981;
(5) נציג ציבור אחד.
12. ביטול רשיון
(א) הממונה, אחר שנועץ במועצה, רשאי לבטל רשיון, לבטלו על תנאי, להתלותו או לא לחדשו וכן להתרות בבעל הרשיון, אם נתקיים בבעל הרשיון אחד מאלה:
(1) מסר פרטים כוזבים לצורך קבלת הרשיון או חידושו;
(2) הורשע בעבירה כאמור בתקנה 6(א)(2);
(3) הורשע בעבירה על הוראות דין הקשור בעבודתו כבעל רשיון;
(4) הפר הוראה מהוראות תקנות אלה;
(5) עשה מעשה או מחדל אשר אינו הולם את עיסוקו;
(6) אינו ממלא אחר תנאי מן התנאים שנקבעו ברשיון;
(ב) לפני שישתמש הממונה בסמכויותיו לפי סעיף זה, יתן לבעל הרשיון הזדמנות לטעון לפניו.
(ג) השתמש הממונה בסמכויותיו לפי סעיף זה, יודיע על כך, בכתב, לבעל הרשיון.
(ד) הגיש בעל רשיון ערר לפני השר לפי סעיף 12(ג) לחוק, יתן השר החלטתו בערר בהתחשב בהמלצות המועצה.
13. דרכי הדיון במועצה
(א) יושב ראש המועצה יכנסה לישיבות לפי הצורך או לפי בקשת הממונה או שניים מחבריה, והוא יקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן.
(ב) החלטה של המועצה תתקבל ברוב דעות חבריה הנוכחים בישיבה; היו דעות שקולות - יכריע היושב ראש.
(ג) המועצה רשאית להקים ועדות ולהטיל עליהן תפקיד מתפקידיה לפי תקנות אלה.
(ד) את יתר סדרי הדיון תקבע המועצה לעצמה.
פרק ה': שונות
14. החזרת רשיון שפקע (תיקון: תשנ''א)
בוטל רשיון או פג תקפו, יחזיר בעלו את הרשיון לממונה תוך שבעה ימים מהתאריך שבו נשלחה לו הודעה על כך.
15. השתלמות
הממונה רשאי להורות למלווה קבוצה להשתתף בקורסים להשתלמות כתנאי לחידוש רשיונו.
16. פיקוח
הממונה רשאי, לפקח על פעולותיהם של מלווי קבוצות ולתת להם הנחיות.
17. פטור
הממונה רשאי, מטעמים מיוחדים ובהתייעצות במועצה, לתת פטור בכתב מהוראות תקנות אלה, כולן או מקצתן -
(1) לאדם המבקש באורח חד-פעמי לשמש מלווה קבוצה;
(2) למלווה קבוצה בסיור הנמנה עם סוג מיוחד.
18. תחילה (תיקון: תש''ן)
תחילתן של תקנות 2 עד 10 ביום ח' בתמוז התש''ן (1 ביולי 1990).
19. הוראות מעבר (תיקון: תשנ''א)
מי שבשבע השנים שקדמו ליום פרסומן של תקנות אלה נתקיים בו אחד מאלה:
(1) שימש כמלווה קבוצה בשלושה סיורים לחוץ לארץ לפחות, במסלולים שונים;
(2) שימש כפקיד מורשה, כמשמעותו בצו הסוכנויות, והוא בעל ותק של שנתיים בטיפול בארגון סיורים לחוץ לארץ ושימש מלווה קבוצה מתמחה בשני סיורים לחוץ לארץ לפחות, לא יחולו עליו הוראות תקנה 6(א)(3)
ו-(4), ובלבד שהגיש לממונה תוך 15 חודשים מיום פרסומן של תקנות אלה, בקשה לרשיון כאמור בתקנה 6(ב) ועמד במבדקים שקבע הממונה, בהתייעצות עם המועצה.
20. (בוטלה) (תיקון: תשנ''ב)1 ק''ת תש''ן, 324, 672; תשנ''א, 1122; תשנ''ב, 1213; תשנ''ז, 451.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק התיירות

 2. חופשה לא שגרתית

 3. תאונה במרכז נופש

 4. תאונה בטיול מאורגן

 5. פיצוי על הפלגת נופש

 6. ארנונה על מרכז נופש

 7. חוב על טיול לארה''ב

 8. פיצוי על חבילת נופש

 9. תביעה נגד הדקה ה-90

 10. ליקויים בחבילת נופש

 11. עידוד התיירות לישראל

 12. עורך דין דיני תיירות

 13. תביעה נגד וואלה טורס

 14. תביעה נגד מארגן טיול

 15. תביעה נגד איסתא ליינס

 16. נופש בחו''ל בעיר אחרת

 17. תביעה נגד סוכן נסיעות

 18. תביעה נגד מדריך טיולים

 19. חוב בגין שירותי תיירות

 20. ביטול הזמנת חבילת נופש

 21. כניסה ללא ויזה לטורקיה

 22. תאונת אופנוע בטיול טבע

 23. איחור רכבת מעל 30 דקות

 24. ביטול קניית יחידת נופש

 25. פציעה בטיול מטעם העבודה

 26. ביטוח טיול לדרום אמריקה

 27. תאונה בטיול עובדים לחו''ל

 28. השתחררות מעסקת יחידת נופש

 29. הצעת חוק סיוע לענף התיירות

 30. זכויות יוצרים במסלול טיול

 31. ביטול חוזה יחידת נופש בארץ

 32. תביעה נגד חברת הדני נסיעות

 33. הסכם שדרוג יחידת נופש בחו"ל

 34. ביטול חוזה יחידת נופש באילת

 35. פיצוי עבור ביטול חבילת נופש

 36. פיצוי על חבילת נופש לטורקיה

 37. תלונות על טיול בדרום אמריקה

 38. חבילות נופש בחו''ל - פסק דין

 39. לידה מוקדמת במהלך טיול בחו"ל

 40. חיוב שגוי על מספר לילות נופש

 41. פיצויים על הזמנת נופש באיטליה

 42. תלונות על טיול מאורגן לארה''ב

 43. ביטול קניית יחידת נופש בתאילנד

 44. טיפול רפואי למטייל בטיול מאורגן

 45. ניצול קשישים - מכירת יחידת נופש

 46. הצעת חוק ביטול רכישת יחידת נופש

 47. פיצויים על עוגמת נפש בחופשה במצרים

 48. ביטוח ציוד אלקטרוני בנסיעה לחו''ל

 49. הסכם לרכישת יחידת נופש ע''י קשישים

 50. פיצוי על "איבוד" יום אחד של טיול בחו"ל

 51. תביעת פיצויים בגין חבילת נופש למצרים

 52. תביעה נגד איסתא בגין חבילת נופש בורנה

 53. נפילה במהלך טיול בחו"ל - כסף מהביטוח ?

 54. ביטול נסיעה לחו''ל - מחלה של קרוב משפחה

 55. ביטול נסיעה לחו''ל בגלל פטירת קרוב משפחה

 56. ביטול הזמנת חופשה בגלל דרישת תוספת תשלום

 57. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ, התשמ"ג-1983

 58. האם צריך לשלם על פיצול זכות ביחידת נופש ?

 59. תקנות שירותי תיירות (מורי דרך), תשכ''ז-1967

 60. תקנות שירותי תיירות (סוכנויות), התשס''א-2000

 61. ביטוח גניבת ציוד של מטייל במהלך טיול בדרום אמריקה

 62. תקנות שירותי תיירות (משרדים לתיור), התשמ''א-1981

 63. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ (ביטול), התשנ"ב-1992

 64. ביטול טיול לחו"ל עקב בעיה בלב - ביטוח ויזה כ.א.ל

 65. זכאות נוסע לפיצוי בגין תקלות ושיבושים בטיול מאורגן

 66. מבחנים למתן תמיכות של משרד התיירות למוסדות ציבור

 67. תקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס''ג-2003

 68. לא הוצאה לה אשרת כניסה לסין, ולכן לא יכולה הייתה להצטרף לטיול

 69. תקנות היטל על נסיעה לחוץ לארץ (העלאת סכום ההיטל), התשמ''ז-1987

 70. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ), התש''ן-1990

 71. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי תיירות), התשס''ה-2004

 72. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (ביטול), התשנ''ז-1997

 73. חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים, התשס"ו-2005

 74. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (הוראת שעה), התשנ''ב-1991

 75. צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ז-2007

 76. צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ג-2002

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון