תקנות שירותי תיירות (מורי דרך), תשכ''ז-1967

תקנות שירותי תיירות (מורי דרך), תשכ''ז-1967

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת מורי-דרך (להלן - הפקודה), וסעיפים 14(א) ו-2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש''ח-1948, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשמ''ח)
בתקנות אלה -
''השר'' - שר התיירות
''הממונה'' - עובד מדינה שהשר מינה לענין תקנות אלה;
''ועדה'' - ועדת הבחינות שנמנתה לפי הוראות תקנה 4;
''מועצה'' - מועצה מייעצת לעניני אתיקה של מורי-דרך שנתמנה לפי הוראות תקנה 5;
''רשיון'' - רשיון לשמש מורה-דרך לפי הפקודה;
''עסק'' - מקום שבו מוכרים או נותנים טובין או שירותים לצרכן.
2. כשירות לרשיון מורה דרך (תיקון: תשמ''ח)
הממונה רשאי לתת למבקש רשיון מורה דרך אם התקיימו בו כל אלה:
(1) הוא תושב ישראל;
(2) מלאו לו 21 שנים;
(3) אין לגביו רישום במרשם הפלילי על עבירה שיש עמה קלון;
(4) עמד בבחינות לפי תקנות אלה.
3. הגשת בקשה למתן רשיון (תיקון: תשמ''ח)
(א) מי שהתקיימו בו הוראות תקנה 2, רשאי להגיש לממונה בקשה למתן רשיון בטופס שקבע הממונה למתן רשיון מורה דרך.
(ב) לבקשה יצורפו שני צילומי דרכון של המבקש וכן אישורים נוספים כפי שידרוש הממונה.
3א. פטור מטעמים מיוחדים (תיקון: תשכ''ח)
רשאי הממונה לפטור, מטעמים מיוחדים, אדם הרוצה לשמש מורה-דרך מהוראות תקנות אלה, כולן או מקצתן, אם נתקיימו בו אלה:
(1) הוא היה ביום כ''ה באייר תשכ''ז (4 ביוני 1967) תושב השטח המתואר בתוספת לצו סדרי השלטון והמשפט (מס' 1), תשכ''ז-1967;
(2) בידו רשיון מורה-דרך שניתן לו על ידי שלטונות השטח האמור בפיסקה (1).
4. מינוי ועדת בחינות
הממונה ימנה ועדת-בוחנים של שלושה חברים לפחות מבין אנשים, שלדעתו, מתאימים לתפקידם.
5. מינוי מועצה (תיקון: תשל''ג)
תוקם מועצה של שבעה חברים הבקיאים בעניני תיירות; כיושב-ראש ימונה אחד מבין עובדי משרד התיירות שבמועצה.
6. דרכי הדיון במועצה
(א) המועצה תתכנס לישיבותיה על פי הזמנת היושב-ראש.
(ב) החלטה של המועצה תתקבל ברוב דעות וחבריה; היו הדעות שקולות - יכריע היושב-ראש.
(ג) יתר סדרי הדיון תקבע המועצה לעצמה.
7. הגשת בקשה להיבחן
בקשה להיבחן לפני הועדה תוגש לממונה; המבקש יצרף לה אישור שהוא בוגר קורס למורי-דרך, להנחת-דעתו של הממונה.
8. בחינות
(א) הבחינות יתקיימו לפחות אחת לשנה לפי תכנית, במקום ובתאריך שנקבעו על ידי הממונה; הודעה על כך תימסר למבקש.
(ב) הבחינות יהיו בכתב ובעל-פה בפיקוח הועדה.
(ג) העברת תוצאות הבחינות תיעשה על ידי הועדה.
9. תעודת בחינה
מועמד שעמד בבחינה יקבל על כך תעודה חתומה ביד יושב-ראש הועדה.
9א. סוגי רשיונות (תיקון: תשל''ב)
רשיון יהיה מאחד הסוגים האלה:
(1) ארצי, לכל שטח המדינה;
(2) מחוזי, למחוז שצויין בו;
(3) מקומי, למקום שצויין בו.
9ב. פקיעת רשיון מקומי (תיקון: תשל''ב)
תקפו של רשיון מקומי יפוג בכל אחד מאלה:
(1) תום התקופה שצויינה בו;
(2) הוא אינו דרוש עוד, לדעת הממונה, לצורך העיסוק שלגביו ניתן והודעה על כך נשלחה לבעל הרשיון בדואר רשום.
9ג. איסור לשמש מורה דרך ללא רשיון (תיקון: תשל''ח)
לא ישמש אדם מורה דרך בתמורה, לא ישמש מסיע בתמורה כמורה דרך ולא יציע אדם שירותיו כמורה דרך בתמורה, אלא אם יש בידו רשיון.
9ד. מילוי אחר תנאי הרשיון (תיקון: תשל''ב, תשל''ח)
לא ישמש מורה-דרך בתפקידו ולא יציע את שירותו אלא בהתאם לסוג הרשיון שבידו ובהתאם לתנאיו.
9ה. מורה דרך רשוי (תיקון: תשנ''א)
לא תעסיק סוכנות כהגדרתה בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנויות לנסיעות, לנופש ותיירות פנים, ומשרדים לתיור), התשכ''ז-1967, מורה דרך אלא אם כן הוא בעל רשיון תקף לשמש מורה דרך לפי תקנות אלה.
10. תוקף רשיון (תיקון: תשל''ב, תשנ''א)
תקפו של רשיון, אם לא נקבע בו מועד אחר, הוא עד 31 בדצמבר של השנה שלאחר שנת נתינתו, והוא ניתן לחידוש.
11. אבדן רשיון
רשיון שאבד או ניטשטש חייב בעליו להודיע על כך לממונה והוא זכאי לקבל העתק מן הרשיון.
12. אגרות (תיקון: תש''ל, תשל''ו, תשל''ח, תשמ''ג, תשמ''ד, תשמ''ה, תשמ''ט, תש''ן, תשנ''א, תשנ''ב, תשנ''ד, תשנ''ה, תשנ''ו, תשנ''ח, תשנ''ט, תש''ס, תשס''א, תשס''ב-2, תשס''ז, תשס''ט)
(א) בעד מתן רשיון לתקופה של שנתיים או חידושו לתקופה כאמור, תשולם אגרה של 233 שקלים חדשים; בעד מתן רשיון או חידושו לתקופה קצרה משנתיים, תשולם אגרה בשיעור יחסי.
(ב) האגרה לפי תקנת משנה (א) תשולם כשהיא מוגדלת בשיעור העליה במדד המחירים לצרכן שפורסם לחודש יוני בכל שנה לעומת המדד שפורסם לחודש יוני 1990, וכשהיא מעוגלת לשקל החדש השלם הקרוב.
(ג) בתקנה זו ''מדד המחירים לצרכן'' או ''מדד'' מדד המחירים לצרכן שקבעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אף אם יתפרסם על-ידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו; אם יבוא מדד אחר, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבינו לבין המדד המוחלף.
(ד) חל שינוי בשיעורי האגרה כאמור, תפורסם הודעה על כך ברשומות.
13. נשיאת רשיון (תיקון: תשל''ב, תש''ן)
(א) מורה דרך ישא את רשיונו במקום בולט לעין, על מעילו או חולצתו, בשעה שהוא משמש מורה דרך או כשהוא מציע את שירותו.
(ב) בוטל או הותלה רשיון או פג תוקפו יחזיר מורה הדרך את הרשיון לממונה תוך 7 ימים מיום שנשלחה לו הודעה על כך בדואר רשום.
14. חידוש רשיונות
לא יחודש רשיונו של מורה-דרך אלא אם השתתף בקורסים להשתלמות שנקבעו על ידי הממונה ושהודעה עליהם נשלחה אליו בדואר רשום.
15. הפסקת רשיון זמנית או ביטולו
הממונה רשאי, אחר שנועץ במועצה, להתלות או לבטל את רשיונו של מורה-דרך שעשה אחד מאלה:
(1) בעל מילוי תפקידו כמורה-דרך יעץ, כיוון או הניע אדם כל שהוא לעסק שאיננו נושא כדין אישור לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (זיהוי עסקים למכירת טובין ומתן שירותים לתיירים), תשכ''ז-1967 (להלן - אישור), בנסיבות שלהנחת-דעתו של הממונה, היה בהן כדי להעדיף שלא כהלכה עסק שאיננו נושא אישור על פני זה הנושא אישור;
(2) עשה מעשה או מחדל אשר אינו הולם את הרשאתו החוקית כמורה-דרך.
16. בקורת
הממונה רשאי לפקח על פעולותיהם של מורי הדרך, להנחותם, לכוונם ולהדריכם במילוי תפקידם.
17. ביטול
תקנות מורי הדרך, תשכ''ב-1961 (להלן - התקנות הפוקעות) - בטלות.
18. הוראות מעבר
מי שהיה לו רשיון בהתאם לתקנות הפוקעות ערב תחילתן של תקנות אלה יראו אותו כמי שניתן לו רשיון לפיהן.


 1. ק''ת תשכ''ז, 1156; תשכ''ח, 228; תש''ל, 1333; תשל''ב, 693; תשל''ג, 788; תשל''ו, 1910, 2734; תשל''ח, 1797; תשמ''ג, 144; תשמ''ד, 281; תשמ''ה, 120; תשמ''ח, 286, 1018; תשמ''ט, 213; תש''ן, 36, 323; תשנ''א, 241, 1242; תשנ''ב, 1537; תשנ''ד, 148, 284, 1374; תשנ''ה, 1942; תשנ''ו, 1493; תשנ''ח, 120; תשנ''ט, 40; תש''ס, 11; תשס''א, 1074; תשס''ב, 1271; תשס''ז, 422; תשס''ט, 147.
 2. הודעת שירותי תיירות (מורי דרך), התשס''ב-2002 (ק''ת תשס''ב, 1271) קובעת:

''החל ביום 1.1.2003 האגרה שתשולם בעד מתן רשיון לפי תקנה 12(א) לתקנות, תהיה 217 שקלים חדשים; בעד מתן רישיון או חידושו לתקופה קצרה משנתיים, תשולם אגרה בשיעור יחסי.''

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק התיירות

 2. חופשה לא שגרתית

 3. תאונה במרכז נופש

 4. תאונה בטיול מאורגן

 5. פיצוי על הפלגת נופש

 6. ארנונה על מרכז נופש

 7. חוב על טיול לארה''ב

 8. פיצוי על חבילת נופש

 9. תביעה נגד הדקה ה-90

 10. ליקויים בחבילת נופש

 11. עידוד התיירות לישראל

 12. עורך דין דיני תיירות

 13. תביעה נגד וואלה טורס

 14. תביעה נגד מארגן טיול

 15. תביעה נגד איסתא ליינס

 16. נופש בחו''ל בעיר אחרת

 17. תביעה נגד סוכן נסיעות

 18. תביעה נגד מדריך טיולים

 19. חוב בגין שירותי תיירות

 20. ביטול הזמנת חבילת נופש

 21. כניסה ללא ויזה לטורקיה

 22. תאונת אופנוע בטיול טבע

 23. איחור רכבת מעל 30 דקות

 24. ביטול קניית יחידת נופש

 25. פציעה בטיול מטעם העבודה

 26. ביטוח טיול לדרום אמריקה

 27. תאונה בטיול עובדים לחו''ל

 28. השתחררות מעסקת יחידת נופש

 29. הצעת חוק סיוע לענף התיירות

 30. זכויות יוצרים במסלול טיול

 31. ביטול חוזה יחידת נופש בארץ

 32. תביעה נגד חברת הדני נסיעות

 33. הסכם שדרוג יחידת נופש בחו"ל

 34. ביטול חוזה יחידת נופש באילת

 35. פיצוי עבור ביטול חבילת נופש

 36. פיצוי על חבילת נופש לטורקיה

 37. תלונות על טיול בדרום אמריקה

 38. חבילות נופש בחו''ל - פסק דין

 39. לידה מוקדמת במהלך טיול בחו"ל

 40. חיוב שגוי על מספר לילות נופש

 41. פיצויים על הזמנת נופש באיטליה

 42. תלונות על טיול מאורגן לארה''ב

 43. ביטול קניית יחידת נופש בתאילנד

 44. טיפול רפואי למטייל בטיול מאורגן

 45. ניצול קשישים - מכירת יחידת נופש

 46. הצעת חוק ביטול רכישת יחידת נופש

 47. פיצויים על עוגמת נפש בחופשה במצרים

 48. ביטוח ציוד אלקטרוני בנסיעה לחו''ל

 49. הסכם לרכישת יחידת נופש ע''י קשישים

 50. פיצוי על "איבוד" יום אחד של טיול בחו"ל

 51. תביעת פיצויים בגין חבילת נופש למצרים

 52. תביעה נגד איסתא בגין חבילת נופש בורנה

 53. נפילה במהלך טיול בחו"ל - כסף מהביטוח ?

 54. ביטול נסיעה לחו''ל - מחלה של קרוב משפחה

 55. ביטול נסיעה לחו''ל בגלל פטירת קרוב משפחה

 56. ביטול הזמנת חופשה בגלל דרישת תוספת תשלום

 57. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ, התשמ"ג-1983

 58. האם צריך לשלם על פיצול זכות ביחידת נופש ?

 59. תקנות שירותי תיירות (מורי דרך), תשכ''ז-1967

 60. תקנות שירותי תיירות (סוכנויות), התשס''א-2000

 61. ביטוח גניבת ציוד של מטייל במהלך טיול בדרום אמריקה

 62. תקנות שירותי תיירות (משרדים לתיור), התשמ''א-1981

 63. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ (ביטול), התשנ"ב-1992

 64. ביטול טיול לחו"ל עקב בעיה בלב - ביטוח ויזה כ.א.ל

 65. זכאות נוסע לפיצוי בגין תקלות ושיבושים בטיול מאורגן

 66. מבחנים למתן תמיכות של משרד התיירות למוסדות ציבור

 67. תקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס''ג-2003

 68. לא הוצאה לה אשרת כניסה לסין, ולכן לא יכולה הייתה להצטרף לטיול

 69. תקנות היטל על נסיעה לחוץ לארץ (העלאת סכום ההיטל), התשמ''ז-1987

 70. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ), התש''ן-1990

 71. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי תיירות), התשס''ה-2004

 72. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (ביטול), התשנ''ז-1997

 73. חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים, התשס"ו-2005

 74. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (הוראת שעה), התשנ''ב-1991

 75. צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ז-2007

 76. צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ג-2002

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון