תקנות שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (איסור ייצוג), תשל''ו-1975

תקנות שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (איסור ייצוג), תשל''ו-1975

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), תשכ''ט-1969 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. תחולת סעיף 3
סעיף 3 לחוק יחול על מי שפרש משירות הציבור, ונתקיים בו אחד מן התנאים שבסעיף קטן (א) יחד עם אחד מן התנאים שבסעיף קטן (ב):
(א) (1) הוא מדורג באחת מחמש הדרגות העליונות של הדירוג האחיד
הנוהג בשירות הציבור, או של דירוג אחר הנוהג בו;
(2) משכורתו אינה נמוכה מן הדרגה החמישית מבין הדרגות העליונות של הדירוג האחיד;
(3) הוא חייל בשירות קבע בצבא-הגנה לישראל, שוטר במשטרת ישראל, או סוהר בשירות בתי הסוהר, הנושא דרגת רב-סרן, רב-פקד או רב-כלאי, לפי הענין, או דרגה גבוהה מהן, או שהדרגה הקבועה בתקן לתפקיד שהוא ממלא היא אחת מן הדרגות האמורות, או גבוהה מהן.
(ב) (1) היה מוסמך ליתן החלטה - לבדו או עם אדם אחר - בקשר לעיסקה,
או ליתן רשיון, התר, פטור, מענק או זכות אחרת;
(2) היה מוסמך ליתן המלצה או חוות-דעת - לבדו או עם אדם אחר - בקשר לדבר האמור בפיסקה (1).
(3) היה ממונה על עובד בשירות הציבור המוסמך ליתן החלטה, המלצה או חוות-דעת כאמור בפיסקה (1) או (2).
2. שמירת הוראות
תקנות אלה אינן גורעות מהוראותיו של כל חיקוק אחר.
3. תחילת תוקף
תחילתן של תקנות אלה מן היום השלושים אחרי פרסומן.1 ק''ת תשל''ו, 130.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול הסכם פרישה

 2. קצבת פרישה מצה"ל

 3. היוון קצבת פרישה

 4. גיל פרישה מעבודה

 5. הגבלות לאחר פרישה

 6. החלפת מסלול פרישה

 7. פרישה מוקדמת מבזק

 8. פיטורים בגיל פרישה

 9. מענק פרישה לקצינים

 10. פרישה מוקדמת תנובה

 11. מענק פרישה מס הכנסה

 12. חוק גיל פרישה 2004

 13. תנאי פרישה מהמשטרה

 14. ביטול פרישה בגיל 67

 15. פיטורים אחרי גיל פרישה

 16. מענק פרישה לרופא מומחה

 17. תנאי פרישה לעובדי מע''צ

 18. גיל פרישה בשירות הכבאות

 19. הצעת חוק קצבת פרישה מצה"ל

 20. תנאי פרישת עובד איגוד ערים

 21. הפסקת עבודה שנה לפני פרישה

 22. הפסקת עבודה אחרי גיל פרישה

 23. זכאות לתוספת דרגה עם פרישה

 24. תביעה בגין הפרת הסכם פרישה

 25. תוקף ערבות לאחר פרישה מחברה

 26. פיטורי צמצום לפני גיל פרישה

 27. תנאי פרישה של עובד בבית ספר

 28. תנאי פרישה מהסוכנות היהודית

 29. פיטורי עובד עם הגיעו לגיל פרישה

 30. הגבלות על הענקת דרגת פרישה לעובד

 31. מועדי פרישה לפנסיית זקנה במבטחים

 32. פרישה ממפלגה והצטרפות למפלגה חדשה

 33. פרישה מוקדמת מרצון של עובד עירייה

 34. תשלום עבור שעות נוספות לאחר פרישה

 35. חזרה לעבודה עקב אי אישור הסכם פרישה

 36. תנאי הפרישה של עובדי רשויות מקומיות

 37. כפיית פרישה מוקדמת במסגרת הסכם קיבוצי

 38. תקופת צינון לאחר פרישה משירות המדינה

 39. פרישה מעבודה עקב תסמונת התעלה הקרפלית

 40. פרישה מוקדמת במסגרת תכנית הבראה אשר הנהיגה הכללית

 41. חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), תשכ"ט-1969

 42. פיטורים מכוח הסכם קיבוצי מבלי להחיל את תנאי פרישה

 43. מענק פרישה לפי חוקת העבודה לעובדי מוסדות ההסתדרות

 44. תקנות הדיינים (פרישה לקיצבה וגימלאות), תשי''ט-1959

 45. בקשה לקבלת היתר לפי חוק שירות הציבור הגבלות לאחר פרישה

 46. תקנות הביטוח הלאומי (קביעת סוגים נוספים לפרישה), תשכ''ה-1965

 47. תקנות גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד (מסירת הודעות), התשמ''ז-1987

 48. תקנות שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (איסור ייצוג), תשל''ו-1975

 49. תקנות שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (סדרי דין בועדה), תשל''א-1971

 50. הודעה על החלטת ממשלה בדבר מדיניות פרישה במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר

 51. תקנות שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תחולה על חיילים ושוטרים), תשל''ו-1976

 52. תקנות הנכים (תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לנכה בתפקודי היציבה וההליכה), התשמ''ד-1984

 53. תקנות שירות המדינה (גימלאות) (החזרת הטבות פרישה על ידי זכאי לגימלה לפי החוק ולפי חוקי השיקום), תשכ''ט-1968

 54. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון