תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים להובלת בשר, דגים, עופות ומוצריהם), תשל''ב-1971

תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים להובלת בשר, דגים, עופות ומוצריהם), תשל''ב-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק רישוי עסקים, תשכ''ח-1968, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשל''ח)
בתקנות אלה -
''ארגז קיבול'' - רכב מבודד או כלי קיבול מבודד המונח על רכב או הנמצא בתוכו והבנוי מחומר בידוד, הממלא אחר התנאים שבתקנה 3;
''מוצר מזון'' - בשר, דגים, עופות ומוצריהם כאמור בפריט 167 בתוספת לצו רישוי עסקים (קביעת עסקים טעוני רישוי), תשכ''ז-1967, מהמפורטים בטור א' בתוספת;
''מיתקן קירור'' - מנוע חשמלי לקירור, המותקן על ארגז קיבול;
''עטיפה'' - עטיפה בלתי חדירה לנוזלים, לשומנים ולצבעי הדפסה;
''שיווק'' - העברה לאחר, בכל דרך מדרכי ההעברה;
''המנהל'' - המנהל הכללי של משרד הבריאות, לרבות מי שהמנהל הסמיך לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן.
2. הובלת מוצרי מזון (תיקון: תשל''ח)
לא ימסור אדם להובלה, לא יעמיס, לא יוביל ולא ישווק מוצר מזון אלא אם נתמלאו במוצר התנאים שלהלן ובלבד שלא הורה המנהל אחרת:
(1) הוא מובל בארגז קיבול נקי כאמור לצדו בטור ב' בתוספת;
(2) הוא ארוז כאמור לצידו בטור ג' בתוספת;
(3) הטמפרטורה שבה הוא נמצא לא תעלה על האמור לצידו בטור ד' בתוספת.
3. תנאים בארגז
בארגז קיבול יובטחו תנאים אלה:
(1) הוא מבטיח טמפרטורה כמפורט בטור ד' בתוספת, במשך כל זמן הובלת מוצרי המזון;
(2) הוא אינו מחליד ואינו עשוי או מכיל חומר העלול להזיק לבריאות האדם;
(3) הוא ניתן לניקוי ולחיטוי קל.
4. סימון ארגז קיבול (תיקון: תשל''ח)
לא יוביל אדם מוצר מזון בארגז קיבול אלא אם הודפסו עליו או סומנו באותיות ברורות ונראות לעין פרטים אלה:
(1) שמו ושם משפחתו של בעל הרכב, או שמו המסחרי;
(2) מען בעל הרכב;
(3) שם מוצר המזון וסוגו.
5. הובלת מוצרי מזון שונים
לא יוביל אדם, לא יעמיס ולא ישווק בארגז קיבול אחד מוצרי מזון שונים אלא אם כל מוצר מזון ארוז בעטיפה והטמפרטורה בארגז הקיבול אינה עולה על -18o צלסיוס.
6. תחולה
הוראות תקנות אלה לא יחולו על אדם המוביל מוצר מזון -
(1) לצורך עצמו ובני ביתו, אם הכמות של מוצר מזון אחד שהוא מוביל אינה עולה על 10 ק''ג ברוטו;
(2) בכמות העולה על 10 ק''ג אך פחותה מ-20 ק''ג, בתנאי שהוכיח להנחת דעתו של המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוסמך לכך כי אין הוא מוביל מוצר מזון לצורך עסק.
7. שמירת דינים
האמור בתקנות אלה בא להוסיף על כל דין אחר.
8. תחילה
תחילתן של תקנות אלה היא בתום ששה חדשים מיום פרסומן.
ת ו ס פ ת
(תקנה 2)

מס' טור א' טור ב' טור ג' טור ד'
סד' מוצר מזון צורת הובלה האריזה הטמפרטורה
בארגז
קיבול
במעלות
צלזיוס
1. בשר קפוא ארגז קיבול בד -18
ברבעים עם מיתקן
למחסני קירור קירור

2. בשר קפוא ארגז קיבול בד
ברבעים לשיווק
קמעונאי

3. בשר קפוא ארגז קיבול עטיפה -18
מפורק ארוז עם מיתקן בצידנית
ובלתי ארוז קירור

4. כבד, לשון, ארגז קיבול חבילות
חלקי פנים עם מיתקן קרטון
אחרים קפואים קירור סגורות -18

5. בשר טרי ארגז קיבול על גבי
עם מיתקן ווים +5
קירור

6. בשר טרי ארגז קיבול עטיפה בתוך
מפורק עם מיתקן צידנית +5
קירור

7. בשר עופות ארגז קיבול א. קופסאות
טרי קרטון לשימוש
למרחק שלא חד פעמי
יעלה על 10 ב. קופסאות
ק''מ מחומר סינתטי
ג. ארגזים
מחומר סינתטי
8. בשר עופות ארגז קיבול אריזת -18
קפוא עם מיתקן פוליתיליאין
קירור ב-:
א. קופסאות
קרטון לשימוש
חד פעמי
ב. קופסאות
מחומר סינתטי
ג. ארגזים
מחומר סינתטי

9. עוף, חלקי ארגז קיבול אריזת -18
פנים אחרים עם מיתקן פוליתיליאין
קירור ב-:
א. קופסאות
קרטון לשימוש
חד פעמי
ב. קופסאות
מחומר סינתטי
ג. ארגזים
מחומר סינתטי
10. בשר טחון ארגז קיבול עטיפה
ומוצריו עם מיתקן בצידנית -18
קירור

11. נקניקיות, ארגז קיבול א. מכלים
נקניק מבושל, מחומר סינתטי
נקניק ממרח ב. צידנית +5

12. נקניק מעושן ארגז קיבול א. קופסאות
או בשר מעושן קרטון לשימוש
חד פעמי
ב. מכלים
מחומר סינתטי

13. דגים ארגז קיבול ארגזים מחומר
טריים עם מיתקן סינטתי עם
קירור כיסוי פתיתי
קרח +5

14. דגים ארגז קיבול ארגז עץ או
קפואים עם מיתקן קופסאות קרטון
קירור לשימוש חד
פעמי -18

15. דגים חיים מיכל מים כיסוי רשת
לשיווק עם מיתקן למיכל מים
סיטוני אויר דחוס

16. דגים חיים ארגז קיבול
לשיווק
קמעוני

17. דגים ארגז קיבול חביות עץ,
מלוחים ארגזים
פלסטיים

18. סלט דגים ארגז קיבול א. כוסות
עם מיתקן זכוכית
קירור ב. כוסות
מחומר סינתטי +5

19. דגים ארגז קיבול א. ארגז עץ
מעושנים ב. ארגזים
מיובאים מחומר סינתטי

20. דגים ארגז קיבול ארגזים מחומר
מעושנים סינתטי
שאינם מיבוא

21. מזון המכיל ארגז קיבול עטיפה
בשר, דגים, עם מיתקן בצידנית -18
עופות קירור
ומוצריהם,
מבושל ומוקפא1 ק''ת תשל''ב, 84.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורכי דין רישוי עסקים

 2. רשיון עסק להפעיל מלון

 3. הצבת כסאות בשטח ציבורי

 4. הוספת תנאים לרשיון עסק

 5. רשיון עסק קבלן כוח אדם

 6. עתירה לביטול רישיון עסק

 7. הפעלת פאב ללא רישיון עסק

 8. עורך דין להוצאת רישיון עסק

 9. הפעלת מזנון ללא רשיון עסק

 10. רישיון עסק לחניון בתל אביב

 11. רישיון עסק משרד ניהול הסעות

 12. חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968

 13. ביטול כתב אישום רישוי עסקים

 14. בקשה לרישיון עסק להפעלת חניון

 15. ביטול רישיון עסק אולם אירועים

 16. חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 3), תשל"ח-1977

 17. פיצוי בגין רשלנות עירייה בהוצאת רישיון עסק

 18. תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל''ז-1976

 19. תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), תשל''ה-1975

 20. צו סגירה למועדון בתל אביב עקב עבירות רישוי עסקים

 21. תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס''א-2000

 22. צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995

 23. תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ''ג-1993

 24. האם מועדון בינגו חוקי - רישיון עסק למועדון בינגו

 25. תקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת), התשנ''ח-1998

 26. צו הסדרת הטיפול בחופי כנרת (רישוי עסקים), התש"ע-2010

 27. תקנות רישוי עסקים (תחנות מיון לביצי מאכל), התשנ''ה-1994

 28. צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), התשנ"ח-1998

 29. תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים בתחנות דלק), תש''ל-1969

 30. תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ''א-1990

 31. צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר), תשל"ד-1974

 32. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ''ג-1983

 33. תקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים), התשס''ג-2003

 34. תקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי משקי עופות ולולים) התשמ''א-1981

 35. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), התשס''ט-2009

 36. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), התשנ''ד-1994

 37. עיכוב במתן רישיון עסק בשל אי המצאת מכתב התחייבות שהמכון לא יפתח בשבת

 38. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים למקוואות טהרה), התשנ''ט-1999

 39. תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון), תשל''ב-1972

 40. תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לקייטנות ומחנות נופש), תשל''ו-1975

 41. תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס''ו-2006

 42. עתירה נגד החלטה להתנות מתן רישיון עסק בקומת הקרקע בקבלת היתר לשימוש חורג

 43. תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים להובלת בשר, דגים, עופות ומוצריהם), תשל''ב-1971

 44. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף אדם), התשנ''ג-1992

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון