תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים בתחנות דלק), תש''ל-1969

תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים בתחנות דלק), תש''ל-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק רישוי עסקים, תשכ''ח-1968, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תש''ן)
בתקנות אלה -
''מפקח'' - מפקח שמינה השר לאיכות הסביבה או ראש רשות מקומית;
''תחנת דלק'' - עסק לפי פריט 163 בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשל''ג-1973.
2. נקיון כללי (תיקון: תש''ן)
תחנת דלק וכל המיתקנים שבה יוחזקו תמיד במצב נקי, להנחת דעתו של המפקח, ובלי לגרוע מכללות הוראה זו יחולו עליה שאר הוראות תקנות אלה.
3. מיכלים ומיתקנים (תיקון: תשנ''ח)
(א) בתחנת דלק יהיו מיתקנים אלה:
(1) מיכלים להחזקת אשפה;
(2) מקום מיועד להחזקת אריזות ריקות;
(3) בית שימוש, בנוי בטון, לבנים או חומר יציב דומה אחר;
(4) מיתקן לשטיפת כלים.
(ב) המכלים והמיתקנים האמורים בתקנת משנה (א) יהיו זמינים לשימוש הציבור בשעות שבהן תחנת הדלק פתוחה לקהל.
4. החזקת אשפה, גרוטאות וכו'
אשפה, פסולת, גרוטאות וכיוצא באלה יוחזקו במיכלים המיועדים לכך.
5. החזקת אריזות ריקות (תיקון: תש''ן)
אריזות ריקות ירוכזו ויוחזקו במקום שיועד לכך בתכנית הבנין או במקום שהורה המפקח.
6. מקום בית השימוש
המרחק בין בית השימוש לבין משאבת הדלק הרחוקה ביותר לא יעלה על ארבעים מטר.
7. תאים בבית השימוש
בית השימוש יכיל לפחות שני תאים נפרדים, אחד לגברים ואחד לנשים; בכל תא יהיה אשנב איוורור.
8. ציוד התא
בתא בית שימוש יהיו -
(1) אסלה;
2) מיתקן לשטיפת האסלה, מחובר לרשת מים זורמים;
(3) נייר טואלט.
9. ציפוי הקירות
הקירות הפנימיים של בית השימוש מהרצפה, עד לגובה של 1.50 מטר, יהיו מצופים בחרסינה או צבועים בצבע שמן, והשטח הנותר יהיה מסוייד או צבוע בצבע בהיר.
10. דלתות בית השימוש
דלתות בית השימוש ייסגרו אוטומטית.
11. ציפוי הדלתות והחלונות
דלתות בית השימוש וחלונותיו יהיו צבועים בצבע שמן בהיר.
12. שילוט הדרך לבית השימוש
בקרבת המשאבה, במקום הנראה לעין, יוצב שלט המכוון אל בית השימוש.
13. דרך מוארת
בית השימוש והדרך אליו יהיו מוארים בשעות הלילה שבהן התחנה פתוחה לקהל.
14. מיתקן לשטיפת ידיים
המיתקן לשטיפת ידיים יהיה בתוך בית השימוש או בקרבתו, ולידו יימצאו -
(1) סבון, או סבון נוזלי במיכל מיוחד;
(2) מגבות נייר או מיתקן לייבוש ידיים הפולט אוויר מחומם.
15. תחילה
תחילתן של תקנות אלה היא בתום ששה חדשים מיום פרסומן ברשומות.1 ק''ת תש''ל, 11; תש''ן, 895; תשנ''ח, 1230.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורכי דין רישוי עסקים

 2. רשיון עסק להפעיל מלון

 3. הצבת כסאות בשטח ציבורי

 4. הוספת תנאים לרשיון עסק

 5. רשיון עסק קבלן כוח אדם

 6. עתירה לביטול רישיון עסק

 7. הפעלת פאב ללא רישיון עסק

 8. עורך דין להוצאת רישיון עסק

 9. הפעלת מזנון ללא רשיון עסק

 10. רישיון עסק לחניון בתל אביב

 11. רישיון עסק משרד ניהול הסעות

 12. חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968

 13. ביטול כתב אישום רישוי עסקים

 14. בקשה לרישיון עסק להפעלת חניון

 15. ביטול רישיון עסק אולם אירועים

 16. חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 3), תשל"ח-1977

 17. פיצוי בגין רשלנות עירייה בהוצאת רישיון עסק

 18. תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל''ז-1976

 19. תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), תשל''ה-1975

 20. צו סגירה למועדון בתל אביב עקב עבירות רישוי עסקים

 21. תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס''א-2000

 22. צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995

 23. תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ''ג-1993

 24. האם מועדון בינגו חוקי - רישיון עסק למועדון בינגו

 25. תקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת), התשנ''ח-1998

 26. צו הסדרת הטיפול בחופי כנרת (רישוי עסקים), התש"ע-2010

 27. תקנות רישוי עסקים (תחנות מיון לביצי מאכל), התשנ''ה-1994

 28. צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), התשנ"ח-1998

 29. תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים בתחנות דלק), תש''ל-1969

 30. תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ''א-1990

 31. צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר), תשל"ד-1974

 32. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ''ג-1983

 33. תקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים), התשס''ג-2003

 34. תקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי משקי עופות ולולים) התשמ''א-1981

 35. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), התשס''ט-2009

 36. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), התשנ''ד-1994

 37. עיכוב במתן רישיון עסק בשל אי המצאת מכתב התחייבות שהמכון לא יפתח בשבת

 38. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים למקוואות טהרה), התשנ''ט-1999

 39. תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון), תשל''ב-1972

 40. תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לקייטנות ומחנות נופש), תשל''ו-1975

 41. תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס''ו-2006

 42. עתירה נגד החלטה להתנות מתן רישיון עסק בקומת הקרקע בקבלת היתר לשימוש חורג

 43. תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים להובלת בשר, דגים, עופות ומוצריהם), תשל''ב-1971

 44. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף אדם), התשנ''ג-1992

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון