תקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת), התשנ''ח-1998

תקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת), התשנ''ח-1998

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א לחוק רישוי עסקים, התשכ''ח-1968 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר הבריאות, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל''ו-1977, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
''אתר לטיפול בפסולת'' - מקום המשמש לטיפול בפסולת, באמצעות שריפתה, עיבודה וכיוצא באלה, המורשה על פי כל דין, ולמעט אתר לסילוק פסולת;
''אתר לסילוק פסולת'' - מקום המשמש לפינוי ולסילוק פסולת, באמצעות הידוקה וכיסויה באופן מבוקר בחומר כיסוי והמורשה על פי כל דין;
''חומר מסוכן'' - כהגדרתו בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ''א-1990 (להלן - תקנות סילוק פסולת חומרים מסוכנים);
''שימושי קרקע רגישים'' - בתי מגורים, בתי חולים, מיתקני נופש, מיתקני תיירות או חינוך, מפעלי מזון או תרופות;
''מפעיל תחנת מעבר'' או ''מפעיל'' - כל אחד מאלה:
(1) הבעל או המחזיק בתחנת מעבר;
(2) בעל רשיון העסק או מבקש הרשיון, לפי הענין;
(3) האדם שבהשגחתו, בניהולו או בפיקוחו פועלת תחנת המעבר;
''מיתקני תשתית'' - קירות ומערכת תת-לחץ בתחנת מעבר, המיועדים למנוע פליטת ריחות לסביבה;
''נגר עילי'' - זרימה של מים, שלא באו במגע עם פסולת, על פני הקרקע;
''פסולת'' - אשפה, זבל וגרוטאות מכל סוג וצורה לרבות אשפה ביתית, פסולת צמחים, פסולת רפואית ופסולת שמקורה בבית עסק, בבית מלאכה, בתעשיה או בחקלאות, ולמעט פסולת בנין;
''פסולת בנין'' - חומרים ושיירי חומרים המשמשים לבניה או שמשתמשים בהם בקשר לעבודות בניה, לרבות ערימות אדמה וחלקי הריסות של מבנים;
''פסולת חומר מסוכן'' - כהגדרת ''פסולת'' בתקנות סילוק פסולת חומרים מסוכנים;
''פסולת רפואית'' - כהגדרת ''פסולת רגילה'' בתקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ''ז-1997;
''תחנת מעבר'' - תחנת מעבר לפסולת ותחנת מעבר לפסולת בנין, שהיא מיתקן נייח וקבוע שבו נעשה אחד מאלה:
(1) העברה של פסולת או של פסולת בנין, במהלך פינויה וסילוקה מכלי קיבול אחד, לרבות רכב להובלת אשפה, לכלי קיבול אחר;
(2) מיון של פסולת או של פסולת בנין לרכיביה לצורכי מיחזור או שימוש חוזר;
''תשטיפים'' - נוזלים שהיו במגע עם פסולת, או נבעו מפסולת.
פרק א': תשתיות תחנת מעבר לפסולת
2. מבנה
תחנת מעבר תיבנה לפי הדרישות המפורטות להלן:
(1) שטחה יגודר גידור היקפי אטום בגובה שני מטרים לפחות;
(2) בשער הכניסה יוצב שלט ובו יפורט שם המפעיל, מענו, מספר טלפון שבאמצעותו ניתן להשיגו במשך כל שעות היממה, שעות העבודה בתחנה ואיסור על הכנסת חומרים בהתאם להוראות תקנה 4;
(3) תותקן בה מערכת כיבוי אש לפי דרישות רשות הרישוי;
(4) בשטחה ייבנה בנין למשרד ובו שירותים ומקלחת, שיחוברו למערכת הביוב של הרשות המקומית;
(5) בשטחה תיבנה מערכת לשטיפת רכב להובלת אשפה וכלי קיבול לאשפה; מי השטיפה יועברו באמצעות תעלות ניקוז אל מיתקן הטיפול בתשטיפים;
(6) תחנת מעבר תצויד במיתקני תשתית כמפורט בטור א' בתוספת, בהתאם לאופן הטיפול בפסולת, כמפורט בטור ב' בתוספת, למרחק משימושי קרקע רגישים, כמפורט בטור ג' בתוספת ולכמות הפסולת היומית בה, כמפורט בטור ד' בתוספת;
(7) שטח תחנת מעבר יהיה אטום לחלחול ובנוי בשיפוע כדי שתשטיפים יזרמו לתעלות ניקוז ודרכן למיתקן לטיפול בתשטיפים;
(8) סביב תחנת המעבר תיחפר תעלת ניקוז, עשויה בטון ומכוסה ברשת קשיחה, שתמנע חדירת נגר עילי מהסביבה אל שטח תחנת המעבר.
3. מיתקן טיפול בתשטיפים
מפעיל יתקין בתחנת מעבר מיתקן לטיפול בתשטיפים, מצויד במערכת סינון למוצקים בקוטר העולה על סנטימטר אחד.
פרק ב': הפעלת תחנת מעבר
4. כניסת פסולת
(א) לתחנת מעבר לא תורשה כניסה של -
(1) חומרים מסוכנים או פסולת חומרים מסוכנים, לרבות אריזות המכילות שאריות של חומרים מסוכנים;
2) כלי רכב המובילים פסולת, שהפסולת שבהם אינה מכוסה כראוי או שלא ננקטו אמצעים למניעת פיזור פסולת ונזילת תשטיפים בשטח התחנה.
(ב) לתחנת מעבר לפסולת בנין לא תורשה כניסה של פסולת.
(ג) מפעיל תחנת מעבר או מי שהוא הרשה לכך, ינהל רישום של כל רכב מוביל פסולת הנכנס לתחנת המעבר, מספר לוחית הזיהוי, שם הנהג, כמות הפסולת המובלת בו - לפי משקלה או לפי נפח המכולה, ומקורה - על פי הרשום בתעודת המשלוח או מפי נהג הרכב.
5. טיפול בפסולת
טיפול בפסולת בתחנת מעבר ייעשה כמפורט להלן:
(1) פסולת תסולק רק לאתר לסילוק פסולת או לאתר לטיפול בפסולת, ובלבד שלא תסולק לאתר המשמש לסילוק פסולת בנין בלבד;
(2) בסוף כל יום עבודה תסולק כל הפסולת משטח התחנה, כאמור בפסקה (1);
בתחנת מעבר העובדת בלא הפסקה לא תושאר פסולת יותר מ-24 שעות, אלא אם כן מוינה למרכיבים שנועדו למחזור או לשימוש חוזר;
(3) מפעיל יכין נוהל טיפול בחומרים מסוכנים (להלן - הנוהל) שיקבל את אישורו של נותן האישור כמשמעותו בסעיף 6 לחוק; חומרים מסוכנים או פסולת חומרים מסוכנים שהתגלו בשטח התחנה על אף האמור בתקנה 4(א)(1), יטופלו כאמור בנוהל.
6. הפעלה
מפעיל תחנת מעבר -
(1) ידאג לניקוי שטח התחנה מלכלוך ומשאריות פסולת אחת ליום לפחות, בסוף יום העבודה;
(2) ידאג לסילוק תשטיפים שנוקזו משטח התחנה למערכת הביוב של הרשות המקומית לאחר שטופלו במיתקן לטיפול בתשטיפים כמפורט להלן:
(א) הוצאו מהם חלקיקים בקוטר העולה על 1 סנטימטר;
(ב) ערכי ההגבה (pH) שלהם אינם חורגים מ- pH 9.0-6.0;
(3) ינקוט אמצעים למניעת הימצאות בעלי חיים ומזיקים, לרבות מכרסמים וחרקים, בשטח התחנה;
(4) ימנע כניסת אנשים לתחנת המעבר ללא הרשאה ופיקוח מטעמו;
(5) יהיה הוא או מי מטעמו נוכח בתחנת המעבר במשך כל שעות הפעלתה, לשם הבטחת קיומן של דרישות פרק זה.
פרק ג': הוראות שונות
7. סייג לתחולה
(א) תקנות 2(3), (5) ו-(6), 3, 5(2) ו-6 (2) לא יחולו על תחנת מעבר לטיפול בפסולת בנין.
(ב) תקנות אלה לא יחולו על פסולת חומר מסוכן, שחלות עליה תקנות סילוק פסולת חומרים מסוכנים.
8. מניעת מפגעים
מילוי הוראות תקנות אלה לא יפטור מפעיל מחובתו למנוע מפגעי רעש, ריח וזיהום אוויר.
9. שמירת דינים
תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין אחר בדבר סילוק פסולת, ולא לגרוע מהן.
10. תחילה1
תחילתן של תקנות אלה שנה מיום פרסומן.
תוספת
(תקנה 2(6))

ג
מרחק משימושי ד
א ב קרקע רגישים כמות פסולת
מיתקני תשתית אופן הטיפול בפסולת (במטרים) יומית (בטון)
קירוי טיפול בכלי קיבול סגורים עד 200 כל כמות
קירוי ותת לחץ טיפול בכלי קיבול פתוחים עד 200 גדולה מ-20
קירוי טיפול בכלי קיבול פתוחים מעל 200 גדולה מ-20
וקטנה מ-75
קירוי ותת לחץ טיפול בכלי קיבול פתוחים עד 500 גדולה מ-75
קירוי מיון עד 500 כל כמות
קירוי מיון מעל 500 קטנה מ-75
קירוי ותת לחץ מיון מעל 500 גדולה מ-75

בתוספת זו -
''מיון'' - הפרדת הפסולת למרכיביה השונים;
''קירוי'' - בניית קירות וגג סביב אזור הטיפול בפסולת בתחנת מעבר;
''מערכת תת-לחץ'' - מערכת בתוך מבנה, היוצרת לחץ אטמוספרי נמוך מהלחץ החיצוני, כדי למנוע פליטת ריחות לסביבה.1 (א) ק''ת תשנ''ח, 1089.
(ב) התקנות פורסמו ביום 6.8.1998.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורכי דין רישוי עסקים

 2. רשיון עסק להפעיל מלון

 3. הצבת כסאות בשטח ציבורי

 4. הוספת תנאים לרשיון עסק

 5. רשיון עסק קבלן כוח אדם

 6. עתירה לביטול רישיון עסק

 7. הפעלת פאב ללא רישיון עסק

 8. עורך דין להוצאת רישיון עסק

 9. הפעלת מזנון ללא רשיון עסק

 10. רישיון עסק לחניון בתל אביב

 11. רישיון עסק משרד ניהול הסעות

 12. חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968

 13. ביטול כתב אישום רישוי עסקים

 14. בקשה לרישיון עסק להפעלת חניון

 15. ביטול רישיון עסק אולם אירועים

 16. חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 3), תשל"ח-1977

 17. פיצוי בגין רשלנות עירייה בהוצאת רישיון עסק

 18. תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל''ז-1976

 19. תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), תשל''ה-1975

 20. צו סגירה למועדון בתל אביב עקב עבירות רישוי עסקים

 21. תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס''א-2000

 22. צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995

 23. תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ''ג-1993

 24. האם מועדון בינגו חוקי - רישיון עסק למועדון בינגו

 25. תקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת), התשנ''ח-1998

 26. צו הסדרת הטיפול בחופי כנרת (רישוי עסקים), התש"ע-2010

 27. תקנות רישוי עסקים (תחנות מיון לביצי מאכל), התשנ''ה-1994

 28. צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), התשנ"ח-1998

 29. תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים בתחנות דלק), תש''ל-1969

 30. תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ''א-1990

 31. צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר), תשל"ד-1974

 32. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ''ג-1983

 33. תקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים), התשס''ג-2003

 34. תקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי משקי עופות ולולים) התשמ''א-1981

 35. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), התשס''ט-2009

 36. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), התשנ''ד-1994

 37. עיכוב במתן רישיון עסק בשל אי המצאת מכתב התחייבות שהמכון לא יפתח בשבת

 38. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים למקוואות טהרה), התשנ''ט-1999

 39. תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון), תשל''ב-1972

 40. תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לקייטנות ומחנות נופש), תשל''ו-1975

 41. תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס''ו-2006

 42. עתירה נגד החלטה להתנות מתן רישיון עסק בקומת הקרקע בקבלת היתר לשימוש חורג

 43. תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים להובלת בשר, דגים, עופות ומוצריהם), תשל''ב-1971

 44. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף אדם), התשנ''ג-1992

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון