תקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים), התשס''ג-2003

תקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים), התשס''ג-2003

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א לחוק רישוי עסקים, התשכ''ח-1968 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל''ז-1977, אני מתקינה תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
''האמצעים הטכנולוגיים הטובים ביותר הקיימים'' - הטכנולוגיה העכשווית הזמינה הטובה ביותר למניעת מפגעים ומטרדים ולמניעת זיהום מקורות מים, הנמצאת בשימוש והישימה מבחינה כלכלית;
''מזהמים'' - כלוריד, נתרן, פלואוריד או בורון;
''מיתקן טיהור'' - מיתקן לטיהור שפכים ופסולת נוזלית, הקולט שפכי מפעל ומטהרם, ואשר קולחיו מוחזרים להשקיה חקלאית או להחדרה תת-קרקעית, והכל בהתאם לכל דין;
''מערכת ביוב'' - מערכת המשמשת לאיסוף שפכים ופסולת סניטרית, טיפול בהם וסילוקם;
''מפעיל'' - כל אחד מאלה:
(1) בעל רישיון העסק של מפעל;
(2) אדם שבבעלותו, בהנהלתו, בהשגחתו או בפיקוחו פועל מפעל;
''מפעל'' - עסק טעון רישוי כמשמעותו בחוק שפורסם לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ''ה-1995, המזרים מזהמים למיתקן טיהור;
''נותן האישור'' - כמשמעותו בסעיף 6 לחוק;
''פסולת סניטרית'' - פסולת נוזלית המיועדת לסילוק ממפעל באמצעות הזרמה למערכת ביוב, שמקורה בשירותים סניטריים או במטבח למעט שאם מקורה במטבח - לפי טיבה וכמותה לא נדרש לגביה טיפול מקדים לפני כניסתה למערכת הביוב;
''קולחים'' - ''שפכים מטוהרים לאחר שטופלו במיתקן טיהור;
''שפכים'' - פסולת נוזלית המיועדת לסילוק ממפעל באמצעות הזרמה
למערכת ביוב, למעט פסולת סניטרית.
2. ריכוז בשפכים
(א) ריכוז מזהמים בשפכים המוזרמים ממפעל למיתקן טיהור לא יעלה על הערכים המפורטים להלן:
(1) כלוריד - 430 מיליגרם לליטר;
(2) נתרן - 230 מיליגרם לליטר;
(3) פלואוריד - 6 מיליגרם לליטר;
(4) בורון - 1.5 מיליגרם לליטר.
(ב) לא ימהל מפעיל את שפכי המפעל במים ולא יגריל את צריכת המים בתהליך הייצור במגמה להקטין את ריכוז המזהמים האמורים בתקנת משנה (א) בשפכים.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א) -
(1) ריכוז הכלורידים יכול שיהיה גבוה מ-430 מיליגרם לליטר אם הוכיח המפעיל כי ריכוז זה אינו גבוה מהריכוז במים המסופקים למפעל, בתוספת 200 מיליגרם לליטר;
(2) ריכוז הנתרן יכול שיהיה גבוה מ-230 מיליגרם לליטר אם הוכיח המפעיל כי ריכוז זה אינו גבוה יותר מהריכוז במים המסופקים למפעל, בתוספת 130 מיליגרם לליטר;
(3) נותן האישור יהיה רשאי לדרוש ממפעיל -
(1) ריכוז כלורידים הנמוך מ-430 מיליגרם לליטר אם הריכוז הנדרש לא יהיה נמוך מריכוז הכלורידים במים המסופקים למפעל, בתוספת 200 מיליגרם לליטר;
(2) ריכוז נתרן הנמוך מ-230 מיליגרם לליטר אם הריכוז הנדרש לא יהיה נמוך מריכוז הנתרן במים המסופקים למפעל, בתוספת 130 מיליגרם לליטר.
3. החמרת ערכים
א) שוכנע נותן האישור כי קיימת סכנה ממשית לסביבה בשל מליחותם של קולחים המוזרמים ממיתקן הטיהור, יקבע נותן האישור למפעל את הערכים האלה:
(1) כלוריד - 100 מיליגרם לליטר, מעל ריכוזו במים המסופקים למפעל;
(2) נתרן - 65 מיליגרם לליטר, מעל ריכוזו במים המסופקים למפעל;
(3) פלואוריד - 3 מיליגרם לליטר;
(4) בורון - 0.75 מיליגרם לליטר.
(ב) מפעיל הרואה את עצמו נפגע מקביעת ערכים על ידי נותן האישור כאמור בסעיף קטן (א), יחולו הוראות סעיף 7(ד) וסעיף 7ד לחוק.
4. הקלה בערכים
(א) נותן האישור רשאי להתיר ריכוזי מזהמים גבוהים מאלה המפורטים בתקנות 2 ו-3, ולהורות על דרך מדידת ריכוזים כאמור ועל נקיטת אמצעי בקרה כנדרש, אם נתקיים אחד מאלה:
(1) הוכח להנחת דעתו, כי המפעל משתמש, להורדת ריכוזי המזהמים בתהליך הייצור ובמהלך הטיפול בשפכים, באמצעים הטכנולוגיים הטובים ביותר הקיימים;
(2) הקטנת ריכוזי המזהמים תפגע בתהליך ייצור המוצר, בטיבו, באיכותו או ברישויו;
(3) מקור המזהמים הוא תוצר לוואי של דודי קיטור או מגדלי קירור, ובלבד שהמפעל נקט פעולות סבירות לצמצום השימוש במים במגדלי הקירור ושלא קיימת טכנולוגיה זמינה וישימה מבחינה כלכלית, לטיפול בתוצר לוואי כאמור;
(4) מקור המזהמים בתעשיית המזון, הוא בתהליכי ניקוי בסודה קאוסטית אלא אם כן קיים תחליף ישים מבחינה כלכלית לשימוש בחומר זה, למעט פעולת ההחלפה של סודה קאוסטית;
(5) מקור המזהמים הוא תוצר לוואי של תהליך התפלת מים, ובלבד שלא קיימת טכנולוגיה זמינה וישימה מבחינה כלכלית, לטיפול בתוצר לוואי כאמור;
(6) מקור המזהמים בתהליך הייצור אינו נקודתי באופן המאפשר הפרדה וסילוק מזרם השפכים באמצעים סבירים.
(ב) מפעיל שהגיש בקשה להתיר לו הזרמת שפכים בהקלת ערכים כאמור בתקנה 4(א), יהיה פטור מהוראות תקנות 2 ו-3 עד לקבלת החלטתו של נותן האישור.
5. עונשין
העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו - כאמור בסעיף 14 לחוק.
6. סייג לתחולה
תקנות אלה לא יחולו על מפעל -
(1) המזרים שפכים ישירות לים או למערכת ביוב של רשות מקומית המזרימה שפכים לים, הכל לפי היתר מכוח חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ''ח-1988, ובאופן שאינו גורם למפגעים ומטרדים או לפגיעה בצנרת של מערכת הביוב;
(2) המזרים שפכים לרשות מקומית המתפילה את קולחיה, ובלבד שהזרם המלוח הנוצר מהליך ההתפלה מטופל באופן שאינו גורם להמלחת מים;
(3) המזרים שפכים בכמות פחותה מ-5 מטרים מעוקבים ליום, ואשר אינו משתמש במזהמים בהליך הייצור.
7. שמירת דינים
תקנות אלה באות להוסיף על כל דין אחר בנושא ריכוזי מלחים בשפכים.
8. תחילה
תחילתן של תקנות אלה - שנים עשר חודשים מיום פרסומן, למעט תקנה 4(ב) שתחילתה שלושה חודשים מיום פרסום התקנות.1 ק''ת תשס''ג, 1005.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורכי דין רישוי עסקים

 2. רשיון עסק להפעיל מלון

 3. הצבת כסאות בשטח ציבורי

 4. הוספת תנאים לרשיון עסק

 5. רשיון עסק קבלן כוח אדם

 6. עתירה לביטול רישיון עסק

 7. הפעלת פאב ללא רישיון עסק

 8. עורך דין להוצאת רישיון עסק

 9. הפעלת מזנון ללא רשיון עסק

 10. רישיון עסק לחניון בתל אביב

 11. רישיון עסק משרד ניהול הסעות

 12. חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968

 13. ביטול כתב אישום רישוי עסקים

 14. בקשה לרישיון עסק להפעלת חניון

 15. ביטול רישיון עסק אולם אירועים

 16. חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 3), תשל"ח-1977

 17. פיצוי בגין רשלנות עירייה בהוצאת רישיון עסק

 18. תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל''ז-1976

 19. תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), תשל''ה-1975

 20. צו סגירה למועדון בתל אביב עקב עבירות רישוי עסקים

 21. תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס''א-2000

 22. צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995

 23. תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ''ג-1993

 24. האם מועדון בינגו חוקי - רישיון עסק למועדון בינגו

 25. תקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת), התשנ''ח-1998

 26. צו הסדרת הטיפול בחופי כנרת (רישוי עסקים), התש"ע-2010

 27. תקנות רישוי עסקים (תחנות מיון לביצי מאכל), התשנ''ה-1994

 28. צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), התשנ"ח-1998

 29. תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים בתחנות דלק), תש''ל-1969

 30. תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ''א-1990

 31. צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר), תשל"ד-1974

 32. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ''ג-1983

 33. תקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים), התשס''ג-2003

 34. תקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי משקי עופות ולולים) התשמ''א-1981

 35. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), התשס''ט-2009

 36. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), התשנ''ד-1994

 37. עיכוב במתן רישיון עסק בשל אי המצאת מכתב התחייבות שהמכון לא יפתח בשבת

 38. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים למקוואות טהרה), התשנ''ט-1999

 39. תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון), תשל''ב-1972

 40. תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לקייטנות ומחנות נופש), תשל''ו-1975

 41. תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס''ו-2006

 42. עתירה נגד החלטה להתנות מתן רישיון עסק בקומת הקרקע בקבלת היתר לשימוש חורג

 43. תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים להובלת בשר, דגים, עופות ומוצריהם), תשל''ב-1971

 44. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף אדם), התשנ''ג-1992

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון