תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס''ו-2006

תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס''ו-2006

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ו לחוק רישוי עסקים, התשכ''ח-1968 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר הבריאות, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
''אולם שמחות'' או ''גן אירועים'' - עסק טעון רישוי כאולם שמחות או כגן אירועים, לפי פרט 7.9 בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ''ה-1995;
''התקן מד-רעש'' - מערכת המורכבת לפחות מהרכיבים האלה:
(1) מד-רעש, כולל מיקרופון;
(2) מפסיק זרם הולכת חשמל המחובר למערכת הגברת הקול;
(3) נורית התרעה;
''התרעה'' - איתות של נורית מהבהבת, המותקנת במקום גלוי ונראה לעיני הקהל ומפעיל מערכת ההגברה;
''מד-רעש'' - מכשיר למדידת רעש כמשמעותו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש''ן-1990 (להלן - תקנות הרעש);
''מפלס הרעש'' - עוצמת רעש הנקבעת על ידי מדידה ''LAaeq'' ב-''(dB(A'', במצב מדידה ''איטי'' בסקלה ''A'', כמשמעותם והגדרתם בתקנות הרעש.
2. התקן מד-רעש
(א) באולם שמחות ובגן אירועים יותקן, במקום קבוע ונגיש אך ורק לבעל רישיון העסק של האולם או הגן, לפי הענין, או למי שפועל מטעמו, התקן מד-רעש אשר המיקרופון שלו גלוי ולא מכוסה, ותלוי במקום הנמצא במרחק של לא יותר משלושה מטרים מעל מרכז רחבת הריקודים.
(ב) התקן מד-הרעש יותקן ויופעל באופן שיגרום -
(1) לניתוק זרם החשמל למערכת הגברת הקול באולם השמחות או בגן האירועים, כאשר מפלס הרעש עולה, בכל מקום של ישיבת קהל, לאחר פרק זמן של 30 שניות התרעה, על (LAeq = 85dB(A בממוצע ל-10 שניות;
(2) לחידוש, באופן אוטומטי לאחר 30 שניות, של זרם החשמל שנותק כאמור בפסקה (1).
ג) באולם השמחות או בגן האירועים יוצב, במקום קריא ונראה לעין, שלט שייאמר בו כי במקום הותקנה ומופעלת מערכת להגבלת עוצמת הרעש.
3. כיול וכיוון התקן מד-רעש
(א) התקן מד-הרעש יהיה מכויל, בכל עת, בהתאם להוראות היצרן.
(ב) התקן מד-הרעש יהיה מכוון, בכל עת, באופן שיגרום להפסקת זרם החשמל במערכת ההגברה וחידושה, כאמור בתקנה 2(ב).
4. דיווח
בעל רישיון עסק של אולם שמחות או של גן אירועים, יגיש לרשות הרישוי עם הבקשה לרישיון עסק או לגבי עסק קיים - אחת לשנה או במועד אחר, על פי דרישתה, דוח טכני שיכלול -
(1) תשריט של האולם עם ציון מיקום הרמקולים הקשורים למערכת ההגברה;
(2) ציון קיום התקן מד-רעש ומיקומו, תוך ציון נפרד של מיקום המיקרופון ומיקום נורית ההתרעה;
(3) פירוט מועדי ביצוע כיול מד–הרעש ותוצאותיו;
(4) המועדים והמקומות שבוצעו בהם מדידות רעש לצורך כיוון התקן מד-הרעש, ותוצאותיהן.
5. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן.


 1. ק''ת תשס''ז, 1076.

2 התקנות פורסמו ביום 10.8.2006.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורכי דין רישוי עסקים

 2. רשיון עסק להפעיל מלון

 3. הצבת כסאות בשטח ציבורי

 4. הוספת תנאים לרשיון עסק

 5. רשיון עסק קבלן כוח אדם

 6. עתירה לביטול רישיון עסק

 7. הפעלת פאב ללא רישיון עסק

 8. עורך דין להוצאת רישיון עסק

 9. הפעלת מזנון ללא רשיון עסק

 10. רישיון עסק לחניון בתל אביב

 11. רישיון עסק משרד ניהול הסעות

 12. חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968

 13. ביטול כתב אישום רישוי עסקים

 14. בקשה לרישיון עסק להפעלת חניון

 15. ביטול רישיון עסק אולם אירועים

 16. חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 3), תשל"ח-1977

 17. פיצוי בגין רשלנות עירייה בהוצאת רישיון עסק

 18. תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל''ז-1976

 19. תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), תשל''ה-1975

 20. צו סגירה למועדון בתל אביב עקב עבירות רישוי עסקים

 21. תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס''א-2000

 22. צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995

 23. תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ''ג-1993

 24. האם מועדון בינגו חוקי - רישיון עסק למועדון בינגו

 25. תקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת), התשנ''ח-1998

 26. צו הסדרת הטיפול בחופי כנרת (רישוי עסקים), התש"ע-2010

 27. תקנות רישוי עסקים (תחנות מיון לביצי מאכל), התשנ''ה-1994

 28. צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), התשנ"ח-1998

 29. תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים בתחנות דלק), תש''ל-1969

 30. תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ''א-1990

 31. צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר), תשל"ד-1974

 32. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ''ג-1983

 33. תקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים), התשס''ג-2003

 34. תקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי משקי עופות ולולים) התשמ''א-1981

 35. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), התשס''ט-2009

 36. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), התשנ''ד-1994

 37. עיכוב במתן רישיון עסק בשל אי המצאת מכתב התחייבות שהמכון לא יפתח בשבת

 38. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים למקוואות טהרה), התשנ''ט-1999

 39. תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון), תשל''ב-1972

 40. תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לקייטנות ומחנות נופש), תשל''ו-1975

 41. תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס''ו-2006

 42. עתירה נגד החלטה להתנות מתן רישיון עסק בקומת הקרקע בקבלת היתר לשימוש חורג

 43. תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים להובלת בשר, דגים, עופות ומוצריהם), תשל''ב-1971

 44. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף אדם), התשנ''ג-1992

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון