תקנות רופאי שיניים, תשל''ח-1978
תקנות רופאי שיניים, תשל''ח-1978

תקנות רופאי שיניים, תשל''ח-1978

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13 ו-17 לפקודת רופאי שיניים, 1945, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
''רשיון'' - רשיון או תעודת היתר או היתר זמני לעסוק בריפוי שיניים;
''רופא מחוזי'' - רופא בשירות משרד הבריאות ששר הבריאות הפקידו על לשכת בריאות מחוזית או נפתית;
''המחלקה'' - המחלקה למקצועות רפואיים במשרד הבריאות.
2. טופס בקשה לעסוק ברפואת שיניים
בקשה לרשיון תוגש למנהל, באמצעות הרופא המחוזי באזור מגוריו של המבקש, לפי טופס 1 שבתוספת, ויצורפו לה שאלון לעובדים מקצועיים בשירותי הרפואה הערוך לפי טופס 2 שבתוספת, העתק או צילום מאומת מהדיפלומה המעידה על השכלתו של המבקש ברפואת שיניים, וכן תעודה המעידה על אזרחות ישראלית לפי סעיף 15 לחוק האזרחות, תשי''ב-1952, או תעודת משרד הפנים על מעמדו של המבקש בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, תשי''ב-1952.
3. הודעה על מען
מורשה לעסוק בריפוי שיניים יודיע בכתב על מען מגוריו ועל כל שינוי בו למנהל באמצעות מנהל המחלקה ולרופא המחוזי, תוך ארבעה-עשר יום מיום שניתן לו הרשיון או מיום השינוי, לפי הענין.
4. שינוי שם
שונה שמו של מורשה לעסוק בריפוי שיניים מכל סיבה שהיא, לפי חוק השמות, תשט''ז-1956 2 יודיע בכתב על כך למנהל באמצעות מנהל המחלקה ולרופא המחוזי, תוך שלושים יום לאחר תאריך השינוי בצרוף תעודת משרד הפנים על שינוי השם.
5. רישום שינוי שם
נוכח המנהל כי שמו של מורשה לעסוק בריפוי שיניים שונה כדין ונמסרה הודעה כאמור בתקנה 4, יורה לשנות את שמו של המורשה לעסוק בריפוי שיניים ברשיונו ובכל רישום אחר הנעשה מטעם משרד הבריאות.
6. הודעה על אבדן רשיונות
אבד רשיון של מורשה לעסוק בריפוי שיניים, יודיע על כך מיד לתחנת המשטרה הקרובה ולמנהל; ההודעה למנהל תינתן בכתב באמצעות הרופא המחוזי ויפורטו בה נסיבות אבדן הרשיון, ויצורפו לה תצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל''א-1971, המאמת את העובדות המפורטות בהודעה, ואישור בכתב מתחנת המשטרה על מסירת הודעה כאמור לתחנת המשטרה.
7. הוצאת העתקי רשיונות
ניתנה הודעה למנהל כאמור בתקנה 6 רשאי הוא להוציא העתק רשיון במקום האבוד, בסייגים שימצא לנכון; על העתק כאמור יצויין שהוא העתק המחליף את המקור שאבד.
7א. אבדן אישור תואר מומחה (תיקון: תש''ם)
הוראות תקנות 6 ו-7 יחולו, בשינויים המתאימים, גם על אבדן אישור תואר מומחה שניתן לפי תקנות רופאי שיניים (אישור תואר מומחה ובחינות), תשל''ז-1977.
8. הצבת הודעה מחוץ למרפאה
(א) הודעה שמורשה לעסוק בריפוי שיניים רשאי להציב מחוץ למרפאתו לא תהיה גדולה מ-60X40 סנטימטרים.
(ב) הודעה כאמור בתקנה זו לא תכיל אלא את הפרטים כלהלן, כולם או מקצתם:
(1) שמו של המורשה לעסוק בריפוי שיניים, שלפניו יבוא הכינוי ''דוקטור'' או כל קיצור של כינוי זה, אם יש לו תואר אקדמי דוקטור או שהורשה להשתמש בכינוי ''דוקטור'' לפי סעיף 10(4) לפקודה, ולאחריו, אם הוא בעל תארים אקדמיים או דיפלומות, אותיות המציינות אותם תארים או דיפלומות;
(2) ההגדר ''רופא שיניים'', אם הוא רופא שיניים, וההגדר ''מרפא שיניים'' אם הוא מרפא שיניים;
(3) תואר מומחה, כפי שאושר לו לפי תקנות רופאי שיניים (אישור תואר מומחה ובחינות), תשל''ז-1977;
(4) שעות הקבלה.
(ג) המנהל רשאי לאסור, בצו כללי או מיוחד, את השימוש בכל ראשי תיבות, קיצורים, הגדרים או תארים, בכל הודעה כאמור בתקנה זו, אם, לדעתו, עלולים הם לטעת בקרב הציבור רושם בלתי נכון על ההכשרה המקצועית של מורשה לעסוק בריפוי שיניים, ומורשה לעסוק בריפוי שיניים שעליו חל הצו לא ישתמש בראשי תיבות, קיצורים, הגדרים או תארים שנאסרו כאמור.
(ד) מורשה לעסוק בריפוי שיניים המשנה את מענו רשאי להציב מחוץ למרפאתו הקודמת, לתקופה שלא תעלה על שלושה חדשים, הודעה כאמור בתקנה זו בצירוף כתובת או הודעה המודיעה על מענו החדש.
9. ביטול
תקנות רופאי שיניים, 1945 - בטלות.
10. הוראת מעבר
בקשות לרשיונות שביום תחילתן של תקנות אלה נסתיים הדיון בהן והודעות שהוגשו או ניתנו לפי תקנות רופאי שיניים, 1945, רואים אותן כאילו הוגשו לפי תקנות אלה.
תוספת3


 1. ק''ת תשל''ח, 950; תש''ם, 2312
 2. במקור מובא ''1958'', כפי הנראה מתוך טעות.
 3. נוסח הטפסים שבתוספת אינו מובא

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החזר הוצאות ביטוח שיניים

 2. התחזות טכנאי שיניים לרופא

 3. רשלנות רופא בעקירת שיניים

 4. מימון טיפולי שיניים לילדים

 5. שירותי בריאות השן לתלמידים

 6. חוב לרופא שיניים על טיפולים

 7. הגבלת מרפאות שיניים של תאגידים

 8. תקנות רופאי שיניים, תשל''ח-1978

 9. הרדמה מקומית שיניים לילדים סיכונים

 10. מימון טיפולי שיניים - ביטוח לאומי

 11. מנשך שיניים (טביעת שיניים) של נאשם

 12. זריקת הרדמה אצל רופא שיניים - סיכונים

 13. תקנות רופאי שיניים (שינניות), תשל''ח-1978

 14. צו רופאי השיניים (אגרת בחינה), התשמ"ד-1983

 15. רשלנות בטיפול שיניים - תביעה נגד רופא שיניים

 16. חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים, התשמ"ו-1986

 17. פקודת רופאי השיניים (נוסח חדש), תשל"ט-1979

 18. תביעה נגד רופא שיניים בבית משפט לתביעות קטנות

 19. תקנות רופאי השיניים (בחינת רישוי), התשנ''ב-1992

 20. תאונת דרכים: טיפול ראשוני אצל רופא שיניים באופן פרטי

 21. תקנות רופאי שיניים (דמי השתתפות בקורס), תשל''ט-1979

 22. תקנות רופאי השיניים (מרפאות של תאגידים), התשנ''ג-1993

 23. צו רופאי השיניים (אגרות רשיון והיתר זמני), התשמ"ד-1983

 24. תקנות רופאי השיניים (סדרי דין בדיון משמעתי), התשל''ז-1977

 25. תקנות רופאי שיניים (קורסים ובחינות מקצועיות), תשל''ז-1977

 26. תקנות מס הכנסה (ניכוי בעד ביטוח רפואת שיניים), תש''ם-1980

 27. תקנות רופאי שיניים (אישור תואר מומחה ובחינות), תשל''ז-1977

 28. תקנות רופאי השיניים (סדרי דיון בועדה רפואית), התשל''ז-1977

 29. תביעה של רופא שיניים נגד מטופל שלא שילם את מלוא הסכום על הטיפול

 30. נדחתה תביעה בטענה כי רופא שיניים השתיל שתלים מסוג שונה ממה שסוכם (זולים יותר)

 31. תקנות רופאי השיניים (הגדרת תחום עבודתם של טכנאי השיניים והסדרתה), התשמ''ו-1986

 32. תביעה שהגיש רופא שיניים אשר רכש חיישן דנטלי 5100 תוצרת "קודאק " לצורך ביצוע צילומי רנטגן דיגיטליי

 33. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון