תקנות רופאי שיניים (קורסים ובחינות מקצועיות), תשל''ז-1977

תקנות רופאי שיניים (קורסים ובחינות מקצועיות), תשל''ז-1977

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת רופאי שיניים, 1945, ולאחר התייעצות עם המועצה המדעית של ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
''קורס'' - קורס לריפוי שיניים במוסד מוכר, שאישר המנהל;
''מוסד מוכר'' - כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי''ח-1958;
''המועצה המדעית'' - המועצה המדעית של ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל;
''בחינות'' - בחינות מקצועיות לריפוי שיניים לפי תקנות אלה.
2. משך הלימודים בקורסים
קורס יכלול -
(1) לענין סעיף 5(2א)(א) לפקודה -
לפחות תשע מאות שעות לימוד בתקופה שלא תפחת מארבעים שבועות;
(2) לענין סעיף 5(2א)(ב) ו-5 (2ג) לפקודה -
לפחות אלף שמונה מאות שעות לימוד בתקופה שלא תפחת משמונים שבועות;
(3) לענין סעיף 5(2ב) לפקודה -
לפחות אלפיים שבע מאות שעות לימוד בתקופה שלא תפחת ממאה ועשרים שבועות.
3. אחראי וועדת הוראה לקורס
מוסד מוכר שבו מקויים קורס ימנה אחראי וועדת הוראה לקורס ויודיע בכתב למנהל על מינוים.
4. זכאות להתקבל לקורס
(א) המנהל יגיש לאחראי לקורס רשימת מועמדים לאותו קורס.
(ב) מי ששמו אינו כלול ברשימת המועמדים לא יתקבל לקורס.
(ג) ברשימה כאמור בתקנת משנה (א), רשאי המנהל לסווג את המועמדים לפי דרגת עדיפות; עלה מספר המועמדים על מספר המקומות בקורס, יתקבלו אליו המועמדים לפי סדר העדיפות.
5. הפסקת השתתפות
נכח תלמיד בקורס כי אין הידע שיש לו בשפה העברית מספיק כדי להשתתף בקורס, רשאי הוא להפסיק את לימודיו באותו קורס ולשמור, באישור המנהל, על זכותו ללמוד בקורס אחר בהתאם לקביעת המנהל.
6. השתתפות בקורס
(א) על כל תלמיד בקורס למלא אחרי כל ההוראות שקבעה ועדת ההוראה של הקורס, לרבות בענין דרך השתתפותו ונוכחותו במהלך הקורס.
(ב) האחראי לקורס ידאג לניהול רישום נוכחות של תלמידי הקורס ויגישו למנהל בתום הקורס או בכל עת שיורה המנהל.
7. זכות לגשת לבחינות
(א) ועדת ההוראה תגיש לבחינות כל תלמיד שסיים קורס והגיע לרמה המתאימה לכך, לפי דעתה.
(ב) ועדת ההוראה רשאית להאריך את תקופת הלימודים לכל תלמיד כדי שיגיע לרמה המתאימה ולגשת לבחינות; שוכנעה הוועדה כי אין התלמיד מסוגל להגיע לרמה המתאימה לשם הגשתו לבחינות, רשאית היא להמליץ בפני המנהל להרחיק את התלמיד מהקורס אף לפני סיומו.
(ג) שוכנעה ועדת ההוראה של הקורס, לפי בקשת תלמיד או מיזמתה, כי התלמיד הגיע לרמה המתאימה לגשת לבחינות עוד לפני תום הקורס, רשאית היא להמליץ בפני המנהל שירשה לו להיבחן עוד לפני תום הקורס; המליצה כך הוועדה, רשאי המנהל להתיר לו לגשת לבחינות.
(ד) הוועדה המייעצת רשאית להורות כי מבקש רשיון לריפוי שיניים כמשמעותו בסעיף 5(2ב) לפקודה, שעמד בבחינות מיון וכניסה, ישתתף בקורס לפי תקנה 2(2) כתנאי להגשתו לבחינה.
8. ועדת בוחנים (תיקון: תשמ''ט)
(א) המנהל ימנה ועדת בוחנים של לפחות שמונה חברים שתכלול לפחות שני נציגים שלו ושני נציגים של כל מוסד מוכר שבו מקויים קורס, שהמליץ עליהם האחראי לקורס במוסד המוכר.
(ב) המנהל ימנה את יושב-ראש הוועדה וסגנו מבין נציגיו בוועדה; סגן היושב-ראש ימלא את תפקידו של היושב-ראש בהעדרו או ברשותו.
(ג) תקופת כהונתו של חבר בוועדה היא שלוש שנים, אך רשאי המנהל לחזור ולמנותו לתקופות כהונה נוספות.
ד) הודעה על ההרכב של ועדת הבוחנים תפורסם ברשומות.
9. מקום הבחינות ומועדן
(א) הבחינות יקויימו במועדים ובמקומות שקבעה ועדת הבוחנים.
(ב) על המועד של כל בחינה יודיע יושב-ראש ועדת הבוחנים לאחראים לקורסים; הבחינות ייערכו במקומות שבהם ניתנים הקורסים; האחראים לקורסים יהיו אחראים לסידורים המתאימים ולציוד המיתקנים הנחוצים לעריכת הבחינות.
10. סדרי הבחינה
ועדת הבוחנים תקבע את סדרי הבחינה וכן מי מחבריה ישמש כצוות-בוחן לכל בחינה; על סדרי הבחינה ועל כל שינוי בהם תודיע הוועדה בכתב למועצה המדעית ולאחראים לקורסים.
11. עמידה בבחינה ובחינה חוזרת
(א) הצוות הבוחן, כאמור בתקנה 10, יקבע אם נבחן פלוני עמד בבחינה או לא; יושב-ראש הוועדה יודיע למנהל ולנבחן על תוצאות הבחינה תוך שבעה ימים לאחר הבחינה.
(ב) נבחן שלא עמד בבחינה זכאי להיבחן שוב במועד שתקבע ועדת הבוחנים אך לא לפני תום תשעים יום ממועד הבחינה שבה נכשל; הוועדה רשאית לוותר על נושא מנושאי הבחינה בבחינה החוזרת, לפי שיקול דעתה, וכן רשאית היא לחייב מי שנכשל בבחינה בלימודים או באימון נוספים כפי שתקבע.
(ג) ועדת הבוחנים רשאית לפסול בחינתו של נבחן אם נוכחה שרימה.
12. נושאי הבחינה
הבחינות יהיו בנושאים אלה:
(1) מדעי יסוד: אנטומיה, פיסיולוגיה, היסטולוגיה, מיקרוביולוגיה, פתולוגיה ופרמקולוגיה;
(2) מדעים קליניים: פתלוגיה אורלית, מחלת העששת, הנטגנולוגיה, אבחנה ורפואת הפה, חמרים דנטליים, אילחוש מקומי, עזרה ראשונה ונושאים ברפואה כללית;
(3) נושאים כללים: רפואת שיניים ציבורית, ציוד דנטלי, ניהול מרפאה, כח עזר, אתיקה מקצועית וחיקוקים הקשורים ברפואת שיניים;
(4) נושאים ברפואת שיניים: משמרת, אנדודונטיה, פריודונטיה, פרותטיקה, עקירות וכירורגיה קלה ורפואת שיניים לילדים.
13. ערר
(א) נבחן הרואה עצמו נפגע מהחלטה של ועדת הבוחנים או של צוות-בוחן רשאי לערור עליה בכתב בפני המנהל תוך שלושים יום.
(ב) החלטת המנהל בערר תהא סופית.
14. סודיות
הדיונים בוועדת הבוחנים ובצוות הבוחן והחומר שהכינו בכל הנוגע לבחינות הם סודיים ואין למסור את תכנם או לגלותם אלא ברשות המנהל.
15. חובת דיווח
יושב-ראש ועדת הבוחנים יגיש למנהל ולמועצה המדעית דין-וחשבון בכתב על פעולות הוועדה אחת לשנה.
16. הוראות מעבר
(א) קורסים לריפוי שיניים שהתקיימו לפני תחילתן של תקנות אלה ושאישר המנהל לענין תקנות אלה, ייראו כקורסים שהתקיימו לפי תקנות אלה.
(ב) חברי ועדת הבוחנים לקורסים לריפוי שיניים, שכיהנו ערב תחילתן של תקנות אלה יראו אותם עד יום א' בטבת תשל''ט (31 בדצמבר 1978) כאילו נתמנו לפי תקנות אלה.1 ק''ת תשל''ז, 1782; תשמ''ט, 672.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החזר הוצאות ביטוח שיניים

 2. התחזות טכנאי שיניים לרופא

 3. רשלנות רופא בעקירת שיניים

 4. מימון טיפולי שיניים לילדים

 5. שירותי בריאות השן לתלמידים

 6. חוב לרופא שיניים על טיפולים

 7. הגבלת מרפאות שיניים של תאגידים

 8. תקנות רופאי שיניים, תשל''ח-1978

 9. הרדמה מקומית שיניים לילדים סיכונים

 10. מימון טיפולי שיניים - ביטוח לאומי

 11. מנשך שיניים (טביעת שיניים) של נאשם

 12. זריקת הרדמה אצל רופא שיניים - סיכונים

 13. תקנות רופאי שיניים (שינניות), תשל''ח-1978

 14. צו רופאי השיניים (אגרת בחינה), התשמ"ד-1983

 15. רשלנות בטיפול שיניים - תביעה נגד רופא שיניים

 16. חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים, התשמ"ו-1986

 17. פקודת רופאי השיניים (נוסח חדש), תשל"ט-1979

 18. תביעה נגד רופא שיניים בבית משפט לתביעות קטנות

 19. תקנות רופאי השיניים (בחינת רישוי), התשנ''ב-1992

 20. תאונת דרכים: טיפול ראשוני אצל רופא שיניים באופן פרטי

 21. תקנות רופאי שיניים (דמי השתתפות בקורס), תשל''ט-1979

 22. תקנות רופאי השיניים (מרפאות של תאגידים), התשנ''ג-1993

 23. צו רופאי השיניים (אגרות רשיון והיתר זמני), התשמ"ד-1983

 24. תקנות רופאי השיניים (סדרי דין בדיון משמעתי), התשל''ז-1977

 25. תקנות רופאי שיניים (קורסים ובחינות מקצועיות), תשל''ז-1977

 26. תקנות מס הכנסה (ניכוי בעד ביטוח רפואת שיניים), תש''ם-1980

 27. תקנות רופאי שיניים (אישור תואר מומחה ובחינות), תשל''ז-1977

 28. תקנות רופאי השיניים (סדרי דיון בועדה רפואית), התשל''ז-1977

 29. תביעה של רופא שיניים נגד מטופל שלא שילם את מלוא הסכום על הטיפול

 30. נדחתה תביעה בטענה כי רופא שיניים השתיל שתלים מסוג שונה ממה שסוכם (זולים יותר)

 31. תקנות רופאי השיניים (הגדרת תחום עבודתם של טכנאי השיניים והסדרתה), התשמ''ו-1986

 32. תביעה שהגיש רופא שיניים אשר רכש חיישן דנטלי 5100 תוצרת "קודאק " לצורך ביצוע צילומי רנטגן דיגיטליי

 33. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון