תקנות רופאי השיניים (סדרי דין בדיון משמעתי), התשל''ז-1977
תקנות רופאי השיניים (סדרי דין בדיון משמעתי), התשל''ז-1977

תקנות רופאי השיניים (סדרי דין בדיון משמעתי), התשל''ז-1977

(תיקון: תשס''ב)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 48(ב) לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל''ט-1979 (להלן - הפקודה), וסעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ''ד-1984, אני מתקין תקנות אלה: (תיקון: תשס''ב)
1. הגדרות (תיקון: תשס''ב)
בתקנות אלה -
''ועדה'' - הוועדה שמונתה לפי סעיף 47(א) לפקודה;
''יושב-ראש'' - יושב-ראש הוועדה;
''עבירת משמעת'' - אחד המעשים או המחדלים המנויים בסעיף 45(1) עד (7) לפקודה;
''השר'' - שר הבריאות.
2. הזמנה על-ידי הוועדה
הזמנת אדם לבוא בפני הוועדה ולהעיד או להציג דבר תהא ערוכה לפי טופס 1 שבתוספת, ותימסר לו באופן אישי או תישלח אליו בדואר רשום.
3. כפיית התייצבות (תיקון: תשס''ב)
בקשה לכפות את התייצבותו של אדם בפני הוועדה לענין סעיף 48(א) לפקודה, תהא ערוכה לפי טופס 2 שבתוספת.
4. גביית עדות על-ידי שלוח (תיקון: תשס''ב)
בקשה לגבות עדות מחוץ לישראל לפי סעיף 13 לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל''א-1971, תוגש בהתאם לפרק כ' בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ''ד-1984, יחולו עליה; המורשה לעסוק בריפוי שיניים יהא המשיב בבקשה.
5. ייצוג על-ידי היועץ המשפטי לממשלה
היועץ המשפטי לממשלה או נציגו רשאים לפתוח בהליכים בפני בית המשפט לפי תקנות אלה בשם הוועדה.
6. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום העשירי לאחר פרסומן.
7. (בוטלה) (תיקון: תשס''ב)
ת ו ס פ ת (תיקון: תשס''ב)
טופס 1 (תיקון: תשס''ב)
(תקנה 2)

ועדה שמונתה לפי סעיף 47 לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל''ז-1977

הזמנה להתייצב ולהעיד או להציג דבר

לכבוד
1. הנך מתבקש בהתאם לתקנה 2 לתקנות רופאי השיניים (סדרי דיון בדיון משמעתי), תשל''ז-1977, להתייצב בפני ועדה שמונתה לפי סעיף 47 לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל''ז-1977 בשעה במקום לשם מתן עדות בענינו של המורשה לעסוק בריפוי שיניים שנגדו הוגשה תלונה על-ידי ו/או להציג את המוצגים המפורטים להלן:

2. דע לך, שאם לא תתייצב או לא תעיד או לא תציג את המוצג המבוקש ללא צידוק המניח את דעת הוועדה, תיראה כסרבן ובית המשפט יהיה רשאי לכפות עליך ציות להוראות הוועדה בכל דרך שתיראה לו, לרבות מעצר.


תאריך יושב ראש הוועדה
בשם הוועדה

טופס 2 (תיקון: תשס''ב)
(תקנה 3)

בבית המשפט המחוזי
ב

בקשה לכפות ציות להוראות הוועדה לפי סעיף 48(א) לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל''ז-1977

בענין: תלונה נגד המורשה לעסוק בריפוי שיניים ובענין הזמנת העד
לבוא לפני הוועדה ולהעיד בפניה או להציג דבר.

 1. נגד המורשה לעסוק בריפוי שיניים הוגשה תלונה על פי סעיף 45 לפקודה.
 2. בדיון בתלונה האמורה הוזמן לבוא לפני הוועדה ולהעיד/להציג דבר, העד (מענו) ליום לשעה

במקום
3. ההזמנה נמסרה לעד האמור אישית ואישור מסירה נעשה על-ידי
העתק נכון של כתב ההזמנה ואישור מסירה מצורף בזה/ההזמנה נשלחה לעד בדואר רשום עם אישור מסירה, המצורף בזה.
4. במועד ובמקום הנקובים לעיל לא התייצב העד, ואף לא בשעה מאוחרת יותר עד תום הדיון באותו יום.
5. הוועדה דחתה את המשך הדיון כדי לאפשר את שמיעת העד ליום
לשעה במקום או לכל מועד אחר ומקום שתקבע הוועדה.
6. אי לכך מתבקש בית המשפט לצוות על הבאתו של העד האמור בפני הוועדה, במקום ובמועד האמורים, הכל בדרך הנהוגה לגבי הבאת עדים בפני בית המשפט בהליכים אזרחיים.
7. עדותו של העד דרושה לוועדה כדי לברר


8. רצוף בזה תצהיר.


תאריך המנהל/יושב ראש הוועדה1 ק''ת תשל''ז, 1180; תשס''ב, 810.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החזר הוצאות ביטוח שיניים

 2. התחזות טכנאי שיניים לרופא

 3. רשלנות רופא בעקירת שיניים

 4. מימון טיפולי שיניים לילדים

 5. שירותי בריאות השן לתלמידים

 6. חוב לרופא שיניים על טיפולים

 7. הגבלת מרפאות שיניים של תאגידים

 8. תקנות רופאי שיניים, תשל''ח-1978

 9. הרדמה מקומית שיניים לילדים סיכונים

 10. מימון טיפולי שיניים - ביטוח לאומי

 11. מנשך שיניים (טביעת שיניים) של נאשם

 12. זריקת הרדמה אצל רופא שיניים - סיכונים

 13. תקנות רופאי שיניים (שינניות), תשל''ח-1978

 14. צו רופאי השיניים (אגרת בחינה), התשמ"ד-1983

 15. רשלנות בטיפול שיניים - תביעה נגד רופא שיניים

 16. חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים, התשמ"ו-1986

 17. פקודת רופאי השיניים (נוסח חדש), תשל"ט-1979

 18. תביעה נגד רופא שיניים בבית משפט לתביעות קטנות

 19. תקנות רופאי השיניים (בחינת רישוי), התשנ''ב-1992

 20. תאונת דרכים: טיפול ראשוני אצל רופא שיניים באופן פרטי

 21. תקנות רופאי שיניים (דמי השתתפות בקורס), תשל''ט-1979

 22. תקנות רופאי השיניים (מרפאות של תאגידים), התשנ''ג-1993

 23. צו רופאי השיניים (אגרות רשיון והיתר זמני), התשמ"ד-1983

 24. תקנות רופאי השיניים (סדרי דין בדיון משמעתי), התשל''ז-1977

 25. תקנות רופאי שיניים (קורסים ובחינות מקצועיות), תשל''ז-1977

 26. תקנות מס הכנסה (ניכוי בעד ביטוח רפואת שיניים), תש''ם-1980

 27. תקנות רופאי שיניים (אישור תואר מומחה ובחינות), תשל''ז-1977

 28. תקנות רופאי השיניים (סדרי דיון בועדה רפואית), התשל''ז-1977

 29. תביעה של רופא שיניים נגד מטופל שלא שילם את מלוא הסכום על הטיפול

 30. נדחתה תביעה בטענה כי רופא שיניים השתיל שתלים מסוג שונה ממה שסוכם (זולים יותר)

 31. תקנות רופאי השיניים (הגדרת תחום עבודתם של טכנאי השיניים והסדרתה), התשמ''ו-1986

 32. תביעה שהגיש רופא שיניים אשר רכש חיישן דנטלי 5100 תוצרת "קודאק " לצורך ביצוע צילומי רנטגן דיגיטליי

 33. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון