תקנות קביעת גיל (סוגי בקשות לענין סעיף 7 לחוק), תשל''ה-1975

תקנות קביעת גיל (סוגי בקשות לענין סעיף 7 לחוק), תשל''ה-1975

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק קביעת גיל, תשכ''ד-1963, ובהתייעצות עם שר הבטחון, אני מתקין תקנות אלה:
1. סוג הבקשות שבהן יוזמן הפוקד
עם סוג הבקשות לענין סעיף 7 לחוק נמנית כל בקשה שהחלטה בה עשויה לכלול אדם באחת מקבוצות הגילים המפורשות להלן, להוציאו ממנה או לשנות מקומו בה, והן -
(1) מ-17 עד 39 שנים ועד בכלל - בגבר;
(2) מ-17 עד 26 שנים ועד בכלל - באשה.
2. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.
3. ביטול
תקנות קביעת גיל (סוגי בקשות לענין סעיף 7 לחוק), תשכ''ח-1968 - בטלות.1 ק''ת תשל''ה, 1914.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון