תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת), תשל''ט-1979

תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת), תשל''ט-1979

בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק עבודת נשים, תשי''ד-1954, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
''אשה בגיל הפוריות'' - אשה שטרם מלאו לה 45 שנה;
''קרינה מייננת'' - קרינה אלקטרומגנטית או גופיפית - לרבות קרינה מקרני שפופרות רנטגן, מאיצי חלקיקים, חמרים רדיואקטיביים ונאוטרונית - שיש בה בעברה דרך חומר כדי לגרום, במישרין או בעקיפים, להתהוות יונים;
''קרינה חיצונית'' - קרינה מייננת הנקלטת בגוף האדם ממקורות שמחוצה לו;
''קרינה פנימית'' - קרינה מייננת הנקלטת בגוף האדם ממקורות שבתוך גופו;
''מנת חשיפה שוות ערך'' - מנת החשיפה הנמדדת ע''י מיכשור מתאים לגבי קרינה חיצונית וכפי שהיא מוגדרת בפרסום מס' 26 של הועדה הבינלאומית להגנה מקרינה (.(I.C.R.P, לגבי קרינה פנימית (העתק פרסום זה נמצא במשרדים המחוזיים של משרד העבודה והרווחה וכל אדם רשאי לעיין בו בשעות קבלת הקהל במשרדים אלה);
''המפקח'' - מפקח עבודה כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי''ד-1954, או מי ששר העבודה והרווחה מינה אותו להיות מפקח לענין תקנות אלה.
2. הקטנת כמות החשיפה
מעסיק ינקוט בכל הפעולות הסבירות הדרושות להקטנה מירבית של כמות ושיעורי החשיפה של נשים הנמצאות בחצריו לרגל תעסוקתן או הכשרתן המקצועית.
3. רמת פיקוח
תנאי עבודה שבהם עובדת עלולה להיחשף למנת חשיפה שוות ערך, העולה על 0.5 גרם לשנה, מחייבים קיום פיקוח על רמות ושיעורי החשיפה לגבי אותה עובדת ולגבי תנאי עבודתה.
4. הגבלת חשיפה לאשה בגיל הפוריות
אשה בגיל הפוריות לא תחשף, במסגרת עבודתה או הכשרתה המקצועית, למנות חשיפה שוות ערך, ממקורות קרינה חיצוניים או פנימיים בשיעור העולה על 5 רם לשנה;
השיעור החודשי הממוצע של חשיפת אשה כאמור, לא יעלה על 0.4 רם; אם בחודש מסויים עלה שיעור החשיפה של אשה, כאמור, על 0.4 רם, יוקטן שיעור חשיפתה בחודש העוקב לו, באופן ששיעור החשיפה החודשי הממוצע בחדשיים הסמוכים לא יעלה על 0.4 רם.
5. אשה בהריון
אשה בגיל הפוריות המועסקת בעבודה המחייבת קיום פיקוח לפי תקנה 3 ואשר נכנסת להריון, תודיע על דבר הריונה למעסיקה, סמוך ככל האפשר למועד בו נודעה לה עובדת הריונה.
6. הגבלת חשיפה לאשה בהריון
(א) אשה בהריון לא תחשף במסגרת עבודתה או הכשרתה המקצועית למנת חשיפה שוות ערך, ממקורות קרינה פנימיים או חיצוניים, בשיעור העולה על 1 רם במשך כל תקופת הריונה; לענין זה, ''תקופת הריון'' - התקופה מיום מסירת ההודעה למעסיק כאמור בתקנה 5, עד לסיום הריונה.
(ב) השיעור החודשי הממוצע של חשיפת אשה, כאמור, לא יעלה על 0.15 רם; אם בחדש מסוים עלה שיעור החשיפה של אשה כאמור על 0.15 רם, יוקטן שיעור חשיפתה בחודש העוקב לו, באופן ששיעור החשיפה החודשי הממוצע בחדשיים הסמוכים לא יעלה על 0.15 רם.
7. חובת המעביד
(א) אדם המעסיק אשה בגיל הפוריות ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע חשיפת אשה כאמור, המועסקת בחצריו, לקרינה חיצונית או פנימית בשיעור העולה על השיעורים הנקובים בתקנות 4 ו-6, לפי הענין.
(ב) במקרה של ספק לגבי האמצעים שבהם יש לנקוט כדי למנוע חשיפת נשים בגיל הפוריות כאמור, יפנה המעביד, בכתב, למפקח ויפעל לפי הנחיותיו.
(ג) מעביד המעסיק אשה בגיל הפוריות באחד או ביותר מהעיסוקים המפורטים להלן, ידווח למפקח על העסקת אשה כאמור ועל אמצעי הבטיחות שבהם נקט כדי לצמצם אפשרות חשיפתה לקרינה מייננת, בכפוף לאמור בתקנות אלה:
(1) הפעלת מכונות הפולטות קרני רנטגן;
(2) ייצור או כל עיסוק ישיר אחר בתכשירים המכילים איזוטופים רדיו-אקטיביים.
(ד) כל מעביד כאמור בתקנה 7(א) ינהל רישום מסודר שוטף של כל מנות החשיפה של אשה בגיל הפוריות המועסקות בחצריו או הנמצאות בהם לרגל הכשרתה המקצועית;
(ה) כל מעביד כאמור בתקנה 7(א), יודיע למפקח, בכתב, על אמצעי המדידה והבטיחות שאותם הנהיג לגבי נשים בגיל הפוריות המועסקות בחצריו או הנמצאות בהם לרגל הכשרתן המקצועית; המפקח רשאי להורות למעביד להוסיף או לשנות את אמצעי המדידות או הבטיחות שהנהיג בחצריו.
(ו) הודעה כאמור בתקנות 7(ד) או 7(ה) תימסר למפקח, בכתב, תוך 30 יום מיום תחילתן של תקנות אלה, או תוך 14 יום מיום תחילת העסקת אשה בגיל הפוריות בעבודה המחייבת קיום פיקוח כאמור בתקנה 3.
8. מדידת חשיפה
מדידת החשיפה תיעשה על ידי אמצעי מדידה אישי מתאים בהתאם להוראות המפקח.
9. תחולה
תקנות אלה חלות על אשה בגיל הפוריות המועסקת או הנמצאת לרגל הכשרתה המקצועית בחצרים שבהם היא עלולה להיחשף לקרינה פנימית או חיצונית מעל לרמה המחייבת פיקוח.
10. הצגת התקנות
תקנות אלה יוצגו במקום הנראה לעין בכל מקום עבודה שבו עובדת אשה בגיל הפוריות בתנאי עבודה המחייבים פיקוח כאמור בתקנה 3.
11. ביטול
תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת), תשל''ח-1978 - בטלות.1 ק''ת תשל''ט, 690.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חשיפה לרעש בחיל הים

 2. מוות בגלל חשיפה לאבק

 3. טינטון עקב חשיפה לרעש

 4. חשיפה לזיהום נגיפי בצבא

 5. אסבסט בשכונת מגורים

 6. חשיפה לחומרי הדברה בעבודה

 7. פינוי חומרים מסוכנים ממפעל

 8. סרטן עקב חשיפה לאסבסט בעבודה

 9. מחלת עור עקב חשיפה לשמש בעבודה

 10. חשיפה לקרינה אלקטרומגנטית בצבא

 11. נהג אמבולנס נחשף לרעש מזיק בעבודתו

 12. חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993

 13. פרקינסון עקב חשיפה לחומרים רעילים

 14. חשיפה לחומרים כימיים במהלך העבודה

 15. מחלות סרטן כתוצאה מחשיפתה לאבק אסבסט

 16. חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006

 17. תקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס''ט-2009

 18. התקף לב עקב חשיפה לחומרים מסוכנים בעבודה

 19. צו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים), התשנ"ז-1997

 20. תקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור), התשנ''ו-1996

 21. תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת), תשל''ט-1979

 22. תקנות החומרים המסוכנים (הפחתה של סכום עיצום כספי), התש''ע-2010

 23. תקנות החומרים המסוכנים (סילוק פסולת רדיואקטיבית), התשס''ב-2002

 24. חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג-1983

 25. תקנות החומרים המסוכנים (שימוש בתכשירים ליד מבנים), התשס''ה-2005

 26. תקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים), התשס''ג-2003

 27. תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשנ''ד-1994

 28. תקנות בריאות הציבור (מזון) (שימור מצרכי מזון על ידי קרינה), התשמ''ה-1985

 29. תקנות הגנת הצרכן (מידע בדבר קרינה בלתי מייננת מטלפון נייד), התשס''ב-2002

 30. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), התשס''ה-2005

 31. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מיננת), התשנ''ג-1992

 32. תקנות החומרים המסוכנים (יישום פרוטוקול מונטריאול בענין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון), התשס''ד-2004

 33. תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס''א-2001

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון