תקנות סדרי דין (אישור הסכם ממון בין בני זוג) (ביטול), התשנ''ז-1996

תקנות סדרי דין (אישור הסכם ממון בין בני זוג) (ביטול), התשנ''ז-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל''ג-1973, אני מתקין תקנות אלה:
1. ביטול
תקנות סדרי דין (אישור הסכם ממון בין בני זוג), התשל''ד-1973 (להלן - התקנות) - בטלות.
2. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון), התשנ''ז-1996.
3. הוראת מעבר
על אף האמור בתקנה 1, יוסיפו התקנות לעמוד בתוקפן במקום שלא הוקם בו בית משפט לענייני משפחה.


  1. ק''ת תשנ''ז, 140.

2 תקנה 25 לתקנות סדר הדין האזרחי (תיקון), התשנ''ז-1996 (ק''ת תשנ''ז, 137) (להלן - התקנות המתקנות) קובעת תחילת התקנות המתקנות ביום 26.12.96.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון