תקנות סדר הדין הפלילי (גביית חוב של קנסות שלא שולמו במועדם), התשס''ב-2001

תקנות סדר הדין הפלילי (גביית חוב של קנסות שלא שולמו במועדם), התשס''ב-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 32), התשס''א-2001 (להלן - החוק המתקן), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה, ''הרשות המוסמכת'' - כל אחת מאלה, לפי הענין:
(1) גובה כהגדרתו בחוק מרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ''ה-1995, שמינה מנהל המרכז כמשמעותו בחוק האמור - לענין קנסות המשולמים לאוצר המדינה;
(2) מנהל אגף הפיקוח או אגף הגביה ברשות מקומית או גורם אחר שראש הרשות המקומית הסמיכו לכך - לענין קנסות המשולמים לרשות המקומית; על הגורם האחר יחול סעיף 341 לפקודת העיריות;
(3) הממונה על מערך ברירות המשפט במשרד לאיכות הסביבה - לענין קנסות המשולמים לקרן לשמירת הניקיון שהוקמה לפי חוק שמירת הניקיון, התשמ''ד-1984, לקרן למניעת זיהום מי-ים שהוקמה לפי פקודת מניעת זיהום מי-ים בשמן [נוסח חדש], התש''ם-1980, או לקרן למען בעלי חיים שהוקמה לפי חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ''ד-1994 (להלן - הקרנות).
2. משלוח שוברי תשלום חדשים
הרשות המוסמכת תשלח שובר לתשלום קנס לפי הטפסים 1 או 2 שבתוספת לפי הענין (להלן - שובר תשלום חדש), למי שהוטל עליו קנס על ידי בית משפט או על ידי מסירת הודעת תשלום קנס לפני תחילתו של החוק המתקן והוא לא שילם את הקנס במועדו (להלן - חייב קנס); בשובר התשלום החדש יפורטו סכום הקנס המקורי ותוספות הפיגור שהצטברו, המחושבות לפי הוראות סעיף 5(א)(1) ו-(2) לחוק המתקן; כמו כן יפורט בשובר התשלום החדש המועד האחרון לתשלום החוב.
3. פניה לקבלת שובר תשלום חדש
(א) חייב קנס שלא קיבל שובר תשלום חדש בתוך 40 ימים מיום תחילתן של תקנות אלה, יפנה לבית המשפט הקרוב למקום מגוריו - לענין קנסות המשולמים לאוצר המדינה, או לרשות המוסמכת הנוגעת בדבר - לענין הקנסות המשולמים לרשות מקומית או לקרנות, וימציא את הפרטים והמסמכים הדרושים לתשלום הקנס.
(ב) שובר תשלום חדש יימסר לפונה כאמור בתקנת משנה (א) ביד או יישלח לו בתוך שבועיים מהמועד שבו מסר את הפרטים הדרושים.
4. סייג לגבי האזור
על אף האמור בתקנות 2 ו-3, רשאית הרשות המוסמכת שלא לשלוח שובר תשלום חדש לחייב קנס תושב האזור שאינו ישראלי או לתושב שטחי המועצה הפלסטינית ואולם היא תפרסם בציבור, בדרך שהיא תקבע, את הגורם שאליו יפנה חייב קנס כאמור לשם קבלת שובר תשלום חדש וסילוק חובו; בתקנה זו, ''אזור'' - ''ישראלי'' ו''שטחי המועצה הפלסטינית'' - כהגדרתם בסעיף 1 שבתוספת לחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ''ח-1967.
5. חזקת מסירה
נשלח שובר תשלום חדש לפי תקנה 2 או 3 בדואר רשום, תחול על המשלוח האמור חזקת המסירה הקבועה בתקנה 44א לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל''ד-1974.
6. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק המתקן.
תוספת
(תקנה 2)

טופס 1

שובר תשלום חדש לקנס שהטיל בית משפט, כולל תוספות פיגור מופחתות
(לפי סעיף 5 לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 32), התשס''א-2001)

אל: תאריך
(שם הנידון ומס' זהות)

המען

א. לפי המידע שברשותנו בית המשפט הטיל עליך קנס/קנסות*
בתיק/תיקים* כמפורט להלן, אשר לא שולם במועדו/לא שולמו במועדם*.
בהתאם לסעיף 5 לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 32), התשס''א-2001, ניתנת לך בזאת אפשרות לשלם את הקנס/הקנסות* בצירוף תוספות פיגור מופחתות, ובלבד שהחוב ישולם במלואו בהקדם ולא יאוחר מיום
(היום האחרון הקבוע לפי סעיף 5 לחוק המתקן).
ב. סכום הקנס המקורי היה שקלים חדשים.
סכום הקנס בצירוף תוספות פיגור מופחתות הוא שקלים
חדשים (במקום סכום הקנס בצירוף תוספות הפיגור המקוריות
שהיה ................).
ג. אם לא ישולם החוב עד המועד האמור בפסקה א', לא תינתן לך
אפשרות לשלם את החוב בצירוף תוספות הפיגור המופחתות, אלא
יחולו על הקנס התוספות המקוריות.
ד. מס' טלפון/פקס* לבירורים
ה. פרטי התיק/התיקים*:
1. ביום הטיל עליך בית משפט שלום/מחוזי* ב
קנס בסך שקלים חדשים בתיק מס'
תאריך ביצוע העבירה ופרטיה
בעבירת תעבורה - מס' הרכב
מס' רישיון הנהיגה של הנהג/בעל הרכב*
2. ביום הטיל עליך בית המשפט קנס בסך
שקלים חדשים בתיק מס'
תאריך ביצוע העבירה ופרטיה
בעבירת תעבורה - מס' הרכב
מס' רישיון הנהיגה של הנהג/בעל הרכב** מחק את המיותר.הודעת זיכוי לצורך תשלום החוב
מס' תיק בימ''ש

שם המוסד השולח

שובר מס' שם החייב מס' זהות
הסכום לתשלום ש''ח תאריך אחרון לתשלום
חותמת הבנק
ניתן לשלם בכל אחד מסניפי הבנקים האלה:
טופס 2

שובר תשלום חדש לקנס שהוטל בהודעת תשלום קנס, כולל תוספות פיגור מופחתות
(לפי סעיף 5 לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 32), התשס''א-2001)
אל: תאריך
(השם ומס' זהות)
המען
א. לפי המידע שברשותנו הומצאה/הומצאו* לך הודעות* תשלום קנס
בשל עבירה/עבירות* כמפורט בפסקה ה' להלן, לא ביקשת להישפט
ולא שילמת את הקנס/הקנסות* במועדו/במועדם*.
בהתאם לסעיף 5 לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 32), התשס''א-2001, ניתנת לך בזאת אפשרות לשלם את הקנס/הקנסות* בצירוף תוספות פיגור מופחתות, ובלבד שהחוב ישולם במלואו בהקדם ולא יאוחר מיום (היום האחרון הקבוע לפי סעיף 5 לחוק המתקן).
ב. סכום הקנס המקורי היה שקלים חדשים.
סכום הקנס בצירוף תוספות פיגור מופחתות הוא שקלים
חדשים (במקום סכום הקנס בצירוף תוספות הפיגור המקוריות
שהיה ................).
ג. אם לא ישולם החוב עד המועד האמור בפסקה א', לא תינתן לך
אפשרות לשלם את החוב בצירוף תוספות הפיגור המופחתות, אלא
יחולו על הקנס התוספות המקוריות.
ד. מס' טלפון/פקס* לבירורים
ה. פרטי הודעת/הודעות* תשלום הקנס:
1. ביום ביצעת עבירה שפרטיה כלהלן:

בשל עבירה זו הומצאה לך הודעת תשלום קנס מס' ובה הוטל עליך קנס בסך שקלים חדשים.
בעבירת תעבורה - מס' הרכב
מס' רישיון הנהיגה של הנהג/בעל הרכב*
2. ביום ביצעת עבירה שפרטיה כלהלן:

בשל עבירה זו הומצאה לך הודעת תשלום קנס מס' ובה הוטל עליך קנס בסך שקלים חדשים.
בעבירת תעבורה - מס' הרכב
מס' רישיון הנהיגה של הנהג/בעל הרכב*


* מחק את המיותר.

הודעת זיכוי לצורך תשלום החוב
מס' הודעת תשלום קנס

שם המוסד השולח

שובר מס' שם החייב מס' זהות
הסכום לתשלום ש''ח תאריך אחרון לתשלום
חותמת הבנק
ניתן לשלם בכל אחד מסניפי הבנקים האלה:


1 ק''ת תשס''ב, 139.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קנס חלוט

 2. הסבת קנס

 3. ביטול כפל קנס

 4. קנס כפל מס מע''מ

 5. בקשה להפחתת קנסות

 6. התיישנות קנס חניה

 7. תביעה למחיקת קנסות

 8. קנס על תליית מודעות

 9. בקשה לעכב תשלום קנס

 10. עיכוב גביית קנס מע''מ

 11. קנס על פתיחת עסק בשבת

 12. דחיית תשלום קנס מע''מ

 13. בקשה להישפט קנס כשרות

 14. הצעת חוק ביטול כפל קנס

 15. קנס תעבורה - חטא או עוון

 16. התיישנות עבירות ברירת קנס

 17. קנס בהליך בזיון בית המשפט

 18. קנס לפי סעיף 95 לחוק מע''מ

 19. קנס על חציית קו הפרדה רצוף

 20. ערעור על קנס בניה לא חוקית

 21. האם מותר לשלם קנס של אדם אחר

 22. ביטול קנס על פתיחת עסק ביום שבת

 23. תוספת פיגור בגין איחור בתשלום קנס

 24. קנס בהתאם לסעיף 95 לחוק מס ערך מוסף

 25. תשלום המעביד על קנס תעבורה של עובד

 26. צו העיריות (עבירת קנס), תשל"א-1971

 27. קנס בגין העסקת עובדת יהודיה ביום שבת

 28. חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1980

 29. צו עבירת קנס (זהום אוויר), תשל"ז-1977

 30. תקנות מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות), התשמ''ד-1984

 31. לא שילם את הקנס במועד ועיריית ת"א דרשה "הוצאות גבייה"

 32. צו שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (עבירות קנס), תשל"ג-1972

 33. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמן משומש), התשס"ז-2006

 34. צו הביטוח הלאומי (שינוי תקופות ושיעורי קנס), התשמ"ו-1985

 35. צו עבירת קנס (יום הזכרון לחללי מערכות ישראל), התשמ"א-1981

 36. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמירת הניקיון), התש"ס-2000

 37. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת מפגעי יתושים), התשס"א-2001

 38. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - פיקדון על מכלי משקה), התשס"ב-2002

 39. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - פינוי יריעות פלסטיק), התשס"ד-2003

 40. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - סילוק ומיחזור צמיגים), התשס"ח-2008

 41. צו סדר הדין הפלילי (סעיף 196 לחוק העונשין - עבירת קנס), התשמ"ד-1984

 42. תקנות סדר הדין הפלילי (גביית חוב של קנסות שלא שולמו במועדם), התשס''ב-2001

 43. תקנות סדר הדין הפלילי (תוספת פיגור מופחתת על הודעות תשלום קנס קודמות), התש''ן-1990

 44. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - גנים לאומיים ושמורות טבע ואתרי לאום), התשמ"ט-1989

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון